Pressemeddelelser

Blokering af beløb på forbrugeres konti sker uden samtykke

Forbrugerombudsmanden har behandlet en række sager om virksomheders reservationer af beløb på forbrugernes konti og konstateret overtrædelser af betalingsloven og god skik. Virksomhederne ændrer praksis.

Hoteller har i en årrække reserveret beløb på forbrugernes betalingskort, så de er sikre på, at regningen bliver betalt ved hotelopholdets afslutning. De senere år har Forbrugerombudsmanden også modtaget klager over reservation af beløb i en række andre brancher, herunder blandt andet tankstationer, parkering og billeje samt ved køb i webbutikker.

Når beløb bliver reserveret på forbrugernes konti, mister forbrugerne rådigheden over de reserverede penge i den tid, hvor reservationen er opretholdt. Der sker altså en såkaldt formueretlig disposition over forbrugernes penge, og det kræver en aftale.

Ofte ved forbrugerne ikke, at der bliver reserveret et beløb på deres konti, og de kan derfor ikke have accepteret reservationen. Forbrugerne skal være klar over, at der sker en reservation af et beløb i forbindelse med betaling og have accepteret dette.

Der kan reserveres beløb, når forbrugerne betaler med internationale betalingskort som for eksempel Visa og MasterCard, men ikke ved betaling med Dankort.

Ofte har de forbrugere, som har klaget til Forbrugerombudsmanden, først opdaget, at der er reserveret et beløb, når de anvender deres betalingskort, og kortet bliver afvist. Det hænder, at det reserverede beløb på grund af tekniske fejl i betalingssystemet først bliver frigivet længe efter, at det skulle være frigivet, også selvom det endelige købsbeløb er blevet trukket fra forbrugerens konto.  

Forbrugerombudsmanden har behandlet en række sager, der er omtalt neden for, og har fortsat sager under behandling.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Tidligere var det navnlig de dyre hoteller, som forhåndsreserverede beløb på forbrugernes betalingskort til sikkerhed for betaling, men i dag blokeres beløb på forbrugernes konti ofte, fordi teknologien har gjort det muligt. Man må selvfølgelig kun foretage sådanne dispositioner over andres penge, hvis man har en aftale om det.”

”I flere af de sager, som vi har behandlet, er der reserveret beløb, uden at forbrugerne har været klar over det. Reservationerne foretages derfor også uden forbrugernes accept.”

”Det er alvorligt, når forbrugernes penge kan blokeres, uden de er klar over det og har accepteret det. Forbrugerne tror, de har flere penge til rådighed på deres konti, end de faktisk har. Det er naturligvis navnlig problematisk for den enkelte forbruger, når blokerede beløb ikke frigives rettidigt på grund af tekniske fejl.”

  • Tankstationer

Forbrugerombudsmanden har gennem de senere år modtaget klager over flere tankstationer. Alle tankstationer reserverer et beløb forud for tankning på selvbetjeningsstanderne, men størrelsen af beløbet varierer mellem 450 kr. og 1.200 kr. hos de enkelte tankstationer. Forbrugerombudsmanden har konstateret, at tankstationerne enten slet ikke oplyser om reservationerne eller oplyser det på mærkater på selvbetjeningsstanderne, som man nemt kan overse i forbindelse med tankning.

De forbrugere, som har klaget til Forbrugerombudsmanden, var ikke klar over, at der skete en reservation af beløb forud for tankningen på selvbetjeningsstanderne, men opdagede det, fordi beløbet fortsat var reserveret på deres bankkonti efter betaling for tankningen.

Tankstationernes brancheorganisation, Drivkraft Danmark, har meddelt Forbrugerombudsmanden, at alle Drivkraft Danmarks medlemmer fremover vil oplyse det præcise beløb, der reserveres, i det digitale skærmflow på deres selvbetjeningsstandere, hvor betalingsprocessen foregår, således at forbrugerne accepterer reservationerne. Alle tankstationer, der er medlemmer af brancheorganisationen, vil implementere dette inden udgangen af august 2023.

Forbrugerombudsmanden er derimod ikke nået til enighed med branchen om, hvorvidt det er berettiget at reservere et langt større beløb på forbrugerens konto, end forbrugeren skal betale. Forbrugerombudsmanden har modtaget klager over dette og arbejder fortsat med det spørgsmål.

  • Webbutikker

Forbrugere har også klaget over reservation af beløb efter at have handlet i webbutikker.

Der sker en reservation af beløb, når forbrugerne betaler med internationale betalingskort som for eksempel Visa og MasterCard. Der sker ikke en reservation ved betaling med Dankort. Ved køb på internettet er det derfor ikke de enkelte virksomheder, der vælger at reservere et beløb på forbrugernes konti.

Det fremgår typisk ikke af webbutikkernes hjemmesider i forbindelse med købet, at det beløb, som forbrugerne skal betale for deres produkter, vil blive reserveret på forbrugernes konti ved betaling med internationale betalingskort, indtil betalingen trækkes ved produkternes afsendelse.

Forbrugerombudsmanden har modtaget en klage fra en forbruger, som havde købt et møbel på en hjemmeside, men fortrudt købet dagen efter. Efter en uge opdagede forbrugeren, at hans betalingskort var blevet spærret, fordi en reservation på 3.000 kr. ikke var frigivet. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse havde webbutikken ikke indhentet forbrugerens accept af reservationen af de 3.000 kr. på forbrugerens konto, da webbutikken ikke oplyste i forbindelse med købet, at købsbeløbet ville blive reserveret. Det var derfor ikke aftalt med forbrugeren. Webbutikken har oplyst, at virksomheden fremover vil indhente forbrugernes accept til reservation af købsbeløbet i forbindelse med betalingen på hjemmesiden.

For at bistå webbutikkerne har Forbrugerombudsmanden bl.a. orienteret en række virksomheder, der leverer ”betalingsvinduer” til webbutikkers hjemmesider, om, hvor oplysninger om reservation af købsbeløb kan stå i betalingsflowet, så det sikrer forbrugernes accept af, at beløbet blokeres indtil webbutikken sender produktet og trækker sin betaling.

  • Andre situationer

Forbrugerombudsmanden har tidligere behandlet sager om reservationer af beløb på forbrugernes konti i andre situationer.

En turist klagede i 2018 over at have fået reserveret over 20.000 kr. på sit betalingskort for at overnatte på et hotel i København. Beløbet svarede til den samlede pris for alle fem gæster, der rejste sammen, men hotellet reserverede samtidig et beløb på de andre fire gæsters konti svarende til prisen pr. person. Turistens bank havde spærret kortet på grund af reservationen, som først blev frigivet tre måneder efter, gæsterne tjekkede ud og betalte for hotelopholdet.

Forbrugerombudsmanden fastslog, at reservationen var uberettiget, da hotellet ikke havde en saglig grund til at reservere et beløb svarende til den samlede pris, når hotellet samtidig reserverede beløb på de øvrige gæsters konti svarende til prisen pr. person. Hotelkæden erkendte, at det var en klar fejl og misforståelse fra hotellets side, at beløbene blev reserveret på gæsternes betalingskort samtidig.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at reservationen og en anden reservation på over 4.000 kr. på en af de andre gæsters betalingskort ikke var blevet frigivet rettidigt. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse havde hotellet dog gjort, hvad der var muligt, for at få frigivet beløbene rettidigt.

Forbrugerombudsmanden har også behandlet en sag om leje af bybiler. En forbruger klagede i 2015 over, at virksomheden reserverede et beløb på 250 kr. hver gang, han lejede en bybil. Ifølge forbrugeren burde beløbet blive frigivet 2-3 dage efter, at turen var afsluttet, hvor regnskabet var gjort op, men 250 kr. havde været reserveret i en måned. Han var derfor bekymret for, om han var nødt til at optage et lån for at få råd til at betale sine øvrige udgifter resten af måneden.

Selv om det fremgik af virksomhedens vilkår, som forbrugerne accepterede ved leje af bybilen, at der ville ske reservation af et beløb på forbrugernes konti, vurderede Forbrugerombudsmanden, at virksomheden havde reserveret beløb på forbrugernes konti uden forbrugernes viden og accept.  Virksomheden havde heller ikke en saglig grund til at reservere beløbet allerede på det tidspunkt, hvor forbrugerne reserverede en bybil. Forbrugerne forpligtede sig nemlig først til betaling efter en 20 minutters gratis periode. Virksomheden var ikke enig i Forbrugerombudsmandens vurdering, men tilrettede sin praksis i overensstemmelse med vurderingen.

Endelig har Forbrugerombudsmanden behandlet en klage fra 2016 fra en forbruger, som uden at vide det havde fået reserveret et beløb via sit betalingskort, da han foretog indtjekning på en parkeringsplads i Randers. Parkeringsselskabet oplyste til Forbrugerombudsmanden, at der blev reserveret 12 kr. på forbrugernes betalingskort. Forbrugerombudsmanden konstaterede, at parkeringsselskabet overtrådte betalingsloven ved at reservere beløb uden forbrugernes samtykke. Parkeringsselskabet tydeliggjorde teksten på skærme og skilte, således at forbrugerne fremover accepterer reservationerne af beløb på deres konti.

 

Retsgrundlag:

Samtykke til det præcise reservationsbeløb

For så vidt angår reservationer, hvor det endelige transaktionsbeløb ikke er kendt på det tidspunkt, hvor forbrugeren giver samtykke til betalingstransaktionen, følger det udtrykkeligt af betalingsloven § 95, at forbrugeren skal give samtykke til det præcise beløb, der reserveres:

  • 95. Iværksættes en betalingstransaktion af eller via en betalingsmodtager i forbindelse med en kortbaseret betalingstransaktion, og er det endelige beløb ikke kendt på det tidspunkt, hvor betaleren giver samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen, kan betalerens udbyder kun reservere midlerne på betalerens betalingskonto, hvis betaleren har givet samtykke til det præcise beløb, der skal reserveres.

Betalingslovens § 95 regulerer dog ikke reservationer af beløb, hvor det endelige købsbeløb er kendt på forhånd.

Når en virksomhed initierer en reservation på en forbrugers konto, mister forbrugeren rådigheden over de reserverede midler, indtil reservationen frigives. En sådan formueretlig disposition over forbrugerens penge forudsætter, at der er indgået en aftale om dispositionen mellem forbrugeren og virksomheden.

Ved fjernsalg og aftaler, der er indgået uden for virksomhedens faste forretningssted, følger et oplysningskrav af forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 10 og nr. 21, hvorefter virksomheden på en klar og forståelig måde skal give forbrugeren oplysning om vilkår for betaling og om en eventuel reservation af beløb, samt betingelserne herfor:

  • 8. Inden der indgås en aftale om en vare eller en ikkefinansiel tjenesteydelse, skal den erhvervsdrivende, hvis aftalen indgås uden for den erhvervsdrivendes forretningssted eller ved fjernsalg, på en klar og forståelig måde give forbrugeren oplysning om

[…]

10) vilkår om betaling, levering, opfyldelse, det tidspunkt, hvor den erhvervsdrivende forpligter sig til at levere varen eller yde tjenesteydelsen, og hvor det er relevant den erhvervsdrivendes praksis for klagebehandling,

[…]

21) hvor det er relevant, forskud eller andre finansielle garantier, som forbrugeren skal betale eller stille efter anmodning fra den erhvervsdrivende, og betingelserne herfor.

Virksomheden skal give de oplysninger, der følger af forbrugeraftalelovens § 8, på en klar og forståelig måde og forud for indgåelse af aftalen. Det er ikke tilstrækkeligt at give oplysningerne som en del af de generelle betingelser.

Aftaler om reservation af beløb på forbrugernes konti må ikke være urimelige

Betalingslovens og forbrugeraftalelovens regler regulerer ikke i øvrigt, om virksomheder må foretage reservationer af beløb på forbrugeres konti.

En aftale om en reservation vil dog kunne være urimelig efter aftalelovens § 38 c, jf. § 36, hvis der ikke foreligger en saglig grund til at foretage en reservation, eller hvis det reserverede beløb er urimeligt.

Ved vurderingen af, om der er en saglig grund til at foretage en reservation, skal der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse foretage en afvejning af hensynet til virksomhedens risiko for ikke at modtage betaling over for hensynet til forbrugerens ret til at have rådighed over sine penge frem til betalingstidspunktet.

En virksomheds overtrædelse af den civilretlige forbrugerbeskyttelseslovgivning, herunder aftaleloven, vil som udgangspunkt være i strid med markedsføringslovens § 3 om god markedsføringsskik:

  • 3. Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser, jf. dog stk. 3.

Frigivelse af reservationer

Det følger af betalingslovens § 95, stk. 2, hvornår forbrugerens betalingstjenesteudbyder (typisk forbrugerens bank) skal frigive en reservation:

Stk. 2. Betalerens udbyder skal frigive de midler på betalerens konto, der er reserveret, jf. stk. 1, snarest efter modtagelse af oplysninger om det endelige beløb og senest umiddelbart efter modtagelse af betalingsordren.

Det er forbrugerens betalingstjenesteudbyder, der er strafsubjekt, men virksomheden (betalingsmodtageren) kan ifalde et medvirkensansvar for overtrædelse af bestemmelsen.

 

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.