Afgørelse

Sagsnummer
22/08714

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6
  • 7
  • 10

Samtykke til markedsføring var ugyldigt, da samtykket blev indhentet ved vildledende og aggressiv handelspraksis og derfor ikke var frivilligt

Forbrugerombudsmanden vurderede, at et forsikringsselskab i en periode havde anvendt vildledende oplysninger og en vildledende fremgangsmåde til at indhente samtykke fra kunder til at modtage markedsføring. Fremgangsmåden udgjorde ligeledes aggressiv handelspraksis ved utilbørlig påvirkning af forbrugerne. Det samtykke, som blev indhentet i perioden, var derfor ikke givet frivilligt af kunderne, hvorfor samtykket var ugyldigt.

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på, at et forsikringsselskabs kunder ved log in på forsikringsselskabets hjemmeside, blev præsenteret for en mulighed for at give samtykke til at modtage elektronisk markedsføring fra forsikringsselskabet samt deres samarbejdspartnere. Hvis forbrugeren klikkede ”nej” til at modtage markedsføring, kom et gult felt frem med en advarselstrekant og følgende tekst: ”Hvis du svarer ”Nej” kan vi ikke rådgive dig optimalt om dit kundeforhold. Vi har heller ikke mulighed for at tilpasse tilbud og markedsføring til dig og dit kundeforhold”. Videre var teksten rød ved ”Jeg har svaret nej”, mens teksten var grøn ved ”Jeg har svaret ja”.

Forsikringsselskabet oplyste, at formuleringen i det gule felt ikke var retvisende og ikke dækkede over en forskellig praksis i relation til den rådgivning, som forsikringsselskabet ydede sine kunder, idet rådgivningen ikke havde sammenhæng med, om kunden havde afgivet samtykke til markedsføring eller ej. Formuleringen stammede fra en tidligere samtykketekst til deling af oplysninger mellem selve forsikringsselskabet og et datterselskab, der i dag er ophørt. Ved kodning af et nyt samtykkeflow blev formuleringen fejlagtigt medtaget i samtykketeksten til markedsføring. Realiteten for de kunder, som havde sagt ”nej” til markedsføring, havde alene været, at kunderne ikke havde modtaget tilbud og relevant markedsføringsmateriale.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at samtykkeflowet på hjemmesiden var vildledende og i strid med markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8, idet oplysningerne og fremgangsmåden var egnet til at give kunderne indtryk af, at forsikringsselskabet alene kunne give kunderne optimal rådgivning om kundeforholdet, såfremt kunden gav samtykke til at modtage elektronisk markedsføring.

Forbrugerombudsmanden vurderede også, at den pågældende praksis udgjorde en aggressiv handelspraksis ved utilbørlig påvirkning af forbrugerne i strid med markedsføringslovens § 7, sammenholdt med § 8, da oplysningerne og fremgangsmåden i samtykkeflowet væsentligt begrænsede kundernes evne til at træffe en informeret beslutning.

På den baggrund var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et samtykke til markedsføring indhentet på den pågældende måde ikke var gyldigt, da samtykket ikke var en frivillig, utvetydig, informeret og specificeret viljetilkendegivelse i overensstemmelse med markedsføringslovens § 2, stk. 14. I det omfang forsikringsselskabet eller deres samarbejdspartnere havde anvendt samtykket til at rette henvendelse til en kunde med henblik på markedsføring, havde den pågældende virksomhed overtrådt spamforbuddet i markedsføringslovens § 10.

Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse ændrede forsikringsselskabet det pågældende samtykkeflow samt igangsatte sletning af de samtykker, som var indhentet i den periode, hvor den fejlagtige tekst fremgik.

Forbrugerombudsmanden afsluttede derfor sagen med en indskærpelse af markedsføringslovens §§ 5-7, sammenholdt med §§ 8 og 10.