Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/05643

Lovgivning

  • 6 8
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 1

Forbrugeraftalelovens § 6 - Hensynet til privatlivets fred

Uanmodede telefonopkald i afsætningsøjemed til forbrugeres mobiltelefoner ville efter Forbrugerombudsmandens opfattelse indebære en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 samt efter omstændighederne tillige en overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 6.

En erhvervsdrivende ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om det ville være lovligt at foretage uanmodede telefonopkald i afsætningsøjemed til forbrugere, såfremt opkaldet blev foretaget til et mobilnummer. Den erhvervsdrivende henviste i den forbindelse til, at argumentet for lovligheden i givet fald skulle være, at forbrugeraftalelovens § 6, stk. 1, alene forbyder henvendelser til forbrugere på deres bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, og at denne betingelse ikke nødvendigvis er til stede, når opkaldet foretages til en mobiltelefon.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at begrebet ”telefonisk henvendelse” omfatter al taletelefoni, uanset om henvendelsen sker ved brug af fastnettelefon, mobiltelefon eller IP-telefoni. Det forhold, at henvendelsen sker til en mobiltelefon, bragte derfor ikke i sig selv forholdet uden for forbuddet i forbrugeraftalelovens § 6.

Forbrugerombudsmanden anførte endvidere, at den pågældende fremgangsmåde, på grund af den hermed forbundne risiko for overtrædelse af forbuddet i forbrugeraftaleloven, måtte anses for at være i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik. Forbrugerombudsmanden anførte endvidere, at hensynene bag forbuddet i forbrugeraftaleloven, herunder hensynet til privatlivets fred, tillige gør sig gældende i forhold til situationer, hvor en forbruger modtager en telefonopringning på sin mobiltelefon, selvom forbrugeren ikke konkret befinder sig på sin bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang.

Forbrugerombudsmanden fandt således, at den beskrevne fremgangsmåde ville indebære en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik samt efter omstændighederne tillige en overtrædelse af forbuddet i forbrugeraftalelovens § 6.