Afgørelse

Sagsnummer
20/09268

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Vildledende at markedsføre elprodukter med to blade grundet utilstrækkelig dokumentation for CO2-kompensation af kunders årlige elforbrug

Det var vildledende, at en elhandler markedsførte sine elprodukter med, at CO2-udledningen ved kundernes elforbrug blev kompenseret gennem skovrejsnings- og skovbevarelsesprojekter, fordi elhandleren ikke fremlagde dokumentation, der gjorde det muligt at beregne projekternes klimaeffekt.

Forbrugerombudsmanden modtog en henvendelse fra Rådet for Grøn Omstilling, Dansk Erhverv og Forbrugerrådet Tænk om en elhandlers brug af to blade i markedsføringen af elprodukter. Ifølge henvendelsen havde elhandleren ikke den fornødne dokumentation til at kunne anvende to blade i markedsføringen.

For at kunne markedsføre et elprodukt som et kategori 1-produkt med to grønne blade skal elproduktet være baseret 100 % på vedvarende energikilder, og derudover skal elhandleren lave yderligere klimatiltag, der begrænser udledningen af drivhusgasser, jf. Forbrugerombudsmandens retningslinjer for elhandleres brug af klimamæssige udsagn ved markedsføring af strøm. Klimaeffekten af tiltaget skal være ikke ubetydelig, hvorved forstås, at tiltaget skal være egnet til at kunne neutralisere et klimaudslip, der svarer til mindst 100 % af det antal kWh om året, som kunden forventes at bruge. Den faktiske klimaeffekt af tiltaget skal kunne dokumenteres og verificeres af en almindeligt anerkendt tredjepart.

Hvis kravene i retningslinjerne ikke er opfyldt, vil markedsføringen med større sandsynlighed være i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8.

Forbrugerombudsmanden anmodede elhandleren om dokumentation for, at elhandlerens klimatiltag havde en klimaeffekt, der kunne neutralisere et klimaudslip svarende til mindst 100 % af det antal kWh om året, som kunden forventedes at bruge.

Elhandleren fremlagde dokumentation for sine klimatiltag, der bestod i skovrejsning og skovbevarelse i samarbejde med en række øvrige parter. Elhandleren henviste til, at dokumentationen for klimatiltagene skulle findes i certifikater, som elhandleren havde modtaget for sit samarbejde. Dokumentationen indeholdt ikke oplysning om, hvor mange træer/hektar skov, der med de forskellige projekter blev plantet/bevaret.

Forbrugerombudsmanden vurderede på denne baggrund, at elhandleren ikke havde dokumenteret, at klimatiltagene havde en klimaeffekt, der kunne neutralisere et klimaudslip svarende til mindst 100 % af det antal kWh om året, som kunden forventedes at bruge.

Elhandleren havde derfor ikke opfyldt betingelserne for at kunne markedsføre sine elprodukter med to blade. Markedsføringen havde været egnet til at give forbrugeren et fejlagtigt indtryk af, at det ville medføre større klimamæssige fordele at købe elproduktet, end det reelt medførte. Markedsføringen havde dermed været vildledende.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe markedsføringslovens vildledningsbestemmelser i §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8, over for elhandleren.