Afgørelse

Sagsnummer
20/09089

Lovgivning

  • 3, stk. 1
  • § 38 c
  • § 36
  • Aftaleloven
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • Kreditaftaleloven

Manglende kreditværdighedsvurdering førte til ugyldighed og tilbagebetaling

En forbrugslånsvirksomhed havde bevilget lån til en forbruger uden at vurdere forbrugerens kreditværdighed. Forbrugerombudsmanden vurderede, at låneaftalen var ugyldig som følge af uansvarlig långivning. Forbrugslånsvirksomheden tilbagebetalte renter, gebyrer og omkostninger til forbrugeren.

Forbrugeren havde i 2018 optaget et lån på 15.000 kr. hos en forbrugslånsvirksomhed. Lånet havde en fast debitorrente på 228 % og en ÅOP på 706 %.

Det fremgik af forbrugerens skatteoplysninger, at forbrugeren i forvejen havde en større gæld. Det kunne udledes af oplysningerne i eSKAT, at forbrugeren havde ca. 2.100 kr. om måneden, når forbrugeren havde betalt skat, renteudgifter, afdrag på eksisterende gæld, a-kasse og fagligt kontingent.

Af de 2.100 kr. skulle forbrugeren afholde sine øvrige faste månedlige udgifter til bolig, transport, forsikringer mv. samt alle variable udgifter, herunder udgifter til mad, tøj og andre daglige fornødenheder. Hertil kom betaling af ydelserne på det nye lån.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at forbrugslånsvirksomheden på grundlag af forbrugerens skatteoplysninger kunne have konkluderet, at forbrugeren ikke ville være i stand til at afvikle det nye lån inden for rimelig tid, medmindre forbrugeren misligholdt anden gæld eller optog yderligere gæld for at betale ydelserne på det nye lån. Forbrugslånsvirksomheden skulle således have afstået fra at bevilge lånet, da det medførte en overgældssætning af forbrugeren.

Da forbrugslånsvirksomheden ikke havde vurderet forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger inden bevillingen af lånet, vurderede Forbrugerombudsmanden, at forbrugslånsvirksomheden havde overtrådt kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, og dermed havde handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Henset til at låneaftalen kom i stand på baggrund af manglende overholdelse af kreditværdighedsvurderingspligten i kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, var det Forbrugerombudsmandens vurdering, at låneaftalen skulle tilsidesættes, jf. aftalelovens § 38 c, jf. § 36, som følge af forholdene ved aftalens indgåelse, således at forbrugeren alene var pligtig at tilbagebetale de lånte beløb uden tillæg af nogen form for renter eller omkostninger – herunder misligholdelsesomkostninger – og efter fradrag af eventuelt allerede indbetalte beløb.

Forbrugslånsvirksomheden var ikke enig i Forbrugerombudsmandens vurdering, men frafaldt alligevel krav på renter, gebyrer og omkostninger. Da forbrugeren havde betalt mere end hovedstolen tilbage, tilbagebetalte forbrugslånsvirksomheden således det overskydende beløb til forbrugeren.