Afgørelse

Sagsnummer
20/13394

Lovgivning

  • § 38 c
  • § 36
  • 3, stk. 1
  • Kreditaftaleloven

Bevilling af lån uden kreditværdighedsvurdering medførte overgældsætning og ugyldighed

En forbrugslånsvirksomhed havde bevilget to lån til en forbruger uden at vurdere, om forbrugeren var i stand til at betale lånene tilbage i overensstemmelse med låneaftalerne. Forbrugerombudsmanden vurderede, at låneaftalerne var ugyldige som følge af uansvarlig långivning.

Forbrugeren, som var forælder til et barn på 8 år, havde optaget to lån hos en forbrugslånsvirksomhed.

Ifølge oplysningerne i eSKAT havde forbrugeren en gennemsnitlig nettoindkomst på ca. 11.300 kr. pr. måned. Heraf skulle forbrugeren betale sine faste udgifter til husleje, el, vand, varme, transport, medicin, ydelser på eksisterende gæld og andre fornødenheder. Hertil kom uforudsete udgifter og andre løbende udgifter til mad, tøj og samvær med barnet.

Derudover skulle forbrugeren kunne betale ydelserne på de to nye lån, hvoraf de påløbne renter alene udgjorde 3.294 kr. pr. måned.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at forbrugslånsvirksomheden havde overtrådt kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, og dermed havde handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1, idet forbrugslånsvirksomheden ikke havde vurderet forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger inden bevillingen af lånene.

Endvidere vurderede Forbrugerombudsmanden, at en kreditværdighedsvurdering efter § 7 c, stk. 1, ville have ført til det resultat, at forbrugeren ikke var i stand til afvikle de nye lån inden rimelig tid. Forbrugslånsvirksomheden skulle således have afstået fra at bevilge lånene, da det medførte en overgældsætning af forbrugeren.

Henset til at låneaftalerne kom i stand på baggrund af manglende overholdelse af kreditværdighedsvurderingspligten i kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, var det Forbrugerombudsmandens vurdering, at låneaftalerne skulle tilsidesættes, jf. aftalelovens § 38 c, jf. § 36, som følge af forholdene ved aftalernes indgåelse, således at forbrugeren alene var pligtig at tilbagebetale de lånte beløb uden tillæg af nogen form for renter eller omkostninger – herunder misligholdelsesomkostninger – og efter fradrag af eventuelt allerede indbetalte beløb.

Virksomheden var ikke enig i Forbrugerombudsmandens vurdering, men valgte alligevel at frafalde krav på renter, gebyrer og omkostninger.