Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1997-571/5-56

Lovgivning

  • 1

En umyndig havde indmeldt sig i en filmklub

En 11-årig var blevet medlem af en filmklub ved at angive i en indmeldelseskupon, at han var 25 år. Forbrugerombudsmanden fandt, at hvis en klub får oplysning om, at en bestilling er foretaget af en mindreårig, bør klubben straks ophøre med at fremsende varer og afstå fra at fastholde klubaftalen.

En far henvendte sig til Forbrugerombudsmanden. Hans 11-årige søn havde bestilt 4 videofilm og var blevet medlem af en filmklub ved at udfylde en indmeldelseskupon fra et husstandsomdelt kuponhæfte. Faderen kendte ikke noget til sønnens bestilling, førend sønnen havde hentet filmene på posthuset og havde betalt dem. Faderen ringede til filmklubben og oplyste, at bestillingen var foretaget uden hans vidende. Sønnen skulle ikke være abonnent. Det blev aftalt, at faderen kunne returnere videofilmene til klubben, som skulle sende en frankeret kuvert.

Videofilmene blev returneret, men klubben refunderede ikke det betalte beløb. Endvidere sendte klubben yderligere to videofilm til den 11-årige med besked om, at udmeldelse ikke kunne ske, da købsforpligtelsen, der fremgik af klubbetingelserne, ikke var opfyldt.

Klubben sendte en kopi af bestillingskuponen til Forbrugerombudsmanden, hvor den 11-årige havde anført, at han var 25 år. Klubben oplyste, at de ikke havde modtaget nogen pakke retur. Klubben opfordrede derfor drengens far til at efterlyse pakken hos Post Danmark. Klubben ville herefter refundere det betalte beløb. Post Danmark oplyste, at klubben havde modtaget pakken umiddelbart efter, at faderen havde returneret den.

I mellemtiden havde klubben nået at sende diverse rykkere med rykkergebyrer til den 11-årige dreng for de to film. Således var saldoen på 2 videofilm steget til 884 kr.

Forbrugerombudsmanden meddelte klubben, at hvis en klub får oplysning om, at en bestilling er foretaget af en mindreårig, bør klubben straks ophøre med at fremsende varer og afstå fra at fastholde klubaftalen. Endvidere må klubben undlade at opkræve betaling for det fremsendte herunder iværksætte incassoprocedure. Dette skal ses i lyset af, at klubben markedsfører produkter, som har børn og unges interesse (film og musik), og at klubben markedsfører sig i hustandsomdelte postordrehæfter, som er nemt tilgængelige for børn og unge. Der henvistes i det hele til markedsføringslovens § 1, hvorefter erhvervsdrivende ikke må foretage handlinger, som strider mod god markedsføringsskik. Endvidere henvistes der til, at en umyndig altid kan træde tilbage fra en aftale indgået på egen hånd uden at være berettiget til det.

På denne baggrund bad Forbrugerombudsmanden klubben bekræfte, at klubben fremover vil indrette sin markedsføring efter anvisningerne. Endvidere henstillede Forbrugerombudsmanden, at klubben snarest tilbagebetalte det erlagte beløb for de 4 videobånd samt betalte returporto, hvis klubben ønskede tilbagesendelse af de 2 videobånd.

Klubben fulgte Forbrugerombudsmandens henstillinger og beklagede det skete. Samtidig bekræftede klubben, at noget lignende ikke vil gentage sig. (1997-571/5-56) 

Juridisk Årbog 1998, side 46-47