Afgørelse

Sagsnummer
18/16237

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Leverandør af hjemmeside får bøde for medvirken til at overtræde et forbud nedlagt af Forbrugerombudsmanden

Vestre Landsret stadfæstede, at en leverandør af hjemmeside skulle betale en bøde på 50.000 kroner for at medvirke til at overtræde et forbud nedlagt mod en hjemmeside, som solgte opgavebesvarelser i strid med markedsføringsloven. Virksomheden havde stillet serverplads til rådighed for hjemmesiden, selv om Forbrugerombudsmanden havde nedlagt forbud mod aktiviteterne på siden. Dette gjorde det muligt for ejerne af hjemmesiden at fortsætte med at overtræde Forbrugerombudsmandens forbud.

Forbrugerombudsmanden havde nedlagt et forbud over for indehaveren af hjemmesiden, som blev godkendt af Sø- og Handelsretten. Efterfølgende anmodede Forbrugerombudsmanden indehaveren af hjemmesiden om at lukke siden, men det afviste virksomheden. Forbrugerombudsmanden rettede herefter henvendelse til leverandøren af hjemmesiden med anmodning om at lukke siden. Dette blev afvist af leverandøren af hjemmesiden. 

Forbrugerombudsmanden indledte herefter en privat straffesag mod leverandøren af hjemmesiden med påstand om, at leverandøren havde medvirket til at overtræde et forbud nedlagt over for indehaveren af hjemmesiden. Sagen blev indbragt for Retten i Horsens, hvor virksomheden blev anset for at have ydet forsætlig bistand til overtrædelse af forbuddet nedlagt mod indehaveren af hjemmesiden. Retten fandt leverandøren af hjemmesiden skyldig i overtrædelse af retsplejelovens § 430, stk. 2, jf. stk. 1, og idømte leverandøren en bødestraf på 50.000 kr.

Leverandøren af hjemmesiden ankede sagen til Vestre Landsret, som stadfæstede byrettens dom.