Afgørelse

Sagsnummer
20/12253

Lovgivning

  • Aftaleloven
  • § 38 c
  • § 36
  • Kreditaftaleloven
  • Kreditaftaleloven
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1

Forbrugslånsvirksomhed indgik forlig med forbruger

En forbrugslånsvirksomhed bevilgede lån på 20.000 kr. til en forbruger under uddannelse uden at vurdere, om forbrugeren var i stand til at betale lånet tilbage i overensstemmelse med låneaftalen. Forbrugerombudsmanden vurderede, at selskabet havde foretaget uansvarlig långivning, og forbrugeren skulle derfor ikke betale renter, gebyrer og omkostninger på lånet.

Forbrugeren, som var under uddannelse på tidspunktet for optagelse af lånet, modtog SU og havde et fritidsjob. Af oplysningerne i eSKAT kunne det udledes, at forbrugeren havde ca. 320 kr. pr. måned til dækning af sine øvrige faste udgifter, når forbrugeren havde betalt skat samt renter og afdrag på eksisterende gæld.

Af de 320 kr. betalte forbrugeren et månedligt fitnessabonnement.

Forbrugeren skulle derudover kunne betale ydelserne på det nye lån. Minimumsbetalingen, som alene bestod i betaling af den tilskrevne rente, udgjorde 2.148 kr. pr. måned. Hertil skulle lægges betaling af afdrag på lånet.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse havde selskabet overtrådt kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, og dermed handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1, ved ikke at have vurderet forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger inden bevillingen af lånet.

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at en kreditværdighedsvurdering ville have vist, at forbrugeren ikke ville have været i stand til at betale ydelserne og afvikle lånet inden rimelig tid.

Forbrugslånsvirksomheden besvarede ikke Forbrugerombudsmandens høringsbrev, men virksomheden meddelte Forbrugerombudsmanden, at de ville kontakte forbrugeren med henblik på at indgå aftale om, at forbrugeren ikke skulle betale renter, gebyrer og misligholdelsesomkostninger på lånet samt at allerede modtagne indbetalinger ville blive modregnet i lånets hovedstol.

Forbrugerombudsmanden afsluttede herefter sagen.