Afgørelse

Sagsnummer
19/16248

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6
  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 11
  • 12

Elselskabs markedsføring af priser og pristjek på hjemmesiden var vildledende

Forbrugerombudsmanden vurderede, at et elselskabs oplysninger om egne historiske priser og konkurrenters historiske priser i elselskabets pristjek på hjemmesiden var misvisende og derfor vildledende, og at elselskabet gav forbrugerne vildledende oplysninger om den samlede pris for deres elprodukt.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at elselskabets oplysninger om egne historiske priser og konkurrenters historiske priser i elselskabets pristjek på hjemmesiden var misvisende og derfor vildledende, da sammenligningerne angik produkter af forskellig art og kvalitet solgt på forskellige vilkår, og da elselskabet ikke kunne dokumentere egne historiske priser, idet elselskabet ikke udbød elprodukter i den periode, som pristjekket vedrørte.

Det var endvidere Forbrugerombudsmandens opfattelse, at elselskabet gav forbrugerne vildledende oplysninger på hjemmesiden om den samlede pris for elproduktet, da elselskabet ikke oplyste lige så klart og med samme skriftstørrelse som det månedlige elabonnement på 29 kr., at forbrugeren i tillæg til det månedlige elabonnement skulle betale forbrug, skatter og afgifter samt udgifter til netselskabet.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe markedsføringslovens forbud mod vildledning over for elselskabet og fremhæve oplysningspligten efter forbrugeraftaleloven.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en forbruger, som klagede over, at det ikke fremgik klart af elselskabets hjemmeside, hvor meget forbrugeren kunne spare ved at skifte til elselskabet, samtidig med, at elselskabet sammenlignede historiske priser, som ifølge forbrugeren ikke var sammenlignelige.

Forbrugerombudsmanden undersøgte elselskabets hjemmeside og konstaterede, at elselskabet markedsførte deres priser med, at de var fair og gennemsigtige, og at elselskabet ikke tjente noget på forbrugerens strømforbrug, da det eneste forbrugeren betalte til elselskabet, var et månedlige abonnement på 29 kr.

Det fremgik også på elselskabets hjemmeside, at elselskabet havde samlet oplysningerne og gjort det let at sammenligne forbrugerens historiske elpris med den pris, forbrugeren ville have betalt hos elselskabet med et link til ”Tjek din pris”.

Ved at klikke på linket ”Tjek din pris” kunne forbrugeren vælge sit postnummer, sin boligform (lejlighed, hus eller hus med elvarme) og forbrugerens nuværende energiselskab for at sammenligne elselskabets pris med prisen hos forbrugerens nuværende elselskab.

 

Oplysninger om priser i pristjek

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at elselskabets pristjek på hjemmesiden, hvor elselskabet sammenlignede deres egne historiske priser med deres konkurrenters historiske elpriser, var misvisende og derfor vildledende. Til trods for, at elselskabet markedsførte sig med, at deres priser var gennemsigtige, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at dette ikke var tilfældet.

Det skyldtes for det første, at elselskabets pristjek ikke sammenlignede prisen på produkter af samme type. Konkurrenters kvartalsprodukter og fastprisprodukter blev sammenlignet med elselskabets produkt med variabel pris. Elselskabet sammenlignede dermed produkter, som ikke var af samme art og kvalitet og i det væsentligt blev solgt på samme vilkår.

Da elselskabet alene udbød elprodukter med variabel pris, var det alene relevant at sammenligne deres egne elprodukter med deres konkurrenters elprodukter med variabel pris. Ved sammenligning med andre produkttyper end elprodukter med variabel pris, skulle det fremgå klart, hvad forskellen på produkterne var, og at prisen på et produkt med variabel pris var uforudsigelig samt at risiko for prisudsving på elmarkedet påhvilede forbrugeren, for at sammenligningen ikke var vildledende.

For det andet var elselskabets produkt slet ikke på markedet i den periode, som pristjekket vedrørte. En forudsætning for en korrekt og relevant prissammenligning er, at sammenligningen tager udgangspunkt i faktiske udbudte priser i modsætning til teoretiske priser. Da elselskabet ikke kunne dokumentere, at nogen forbrugere rent faktisk havde betalt den pris, som elselskabet havde oplyst som deres egen historiske pris i pristjekket, var det misvisende, at disse priser indgik i deres prissammenligning med faktiske udbudte priser.

På baggrund af ovenstående vurderede Forbrugerombudsmanden, at elselskabets pristjek var vildledende, da elselskabet ikke sammenlignede ensartede produkter og da elselskabet ikke udbød elprodukter i perioden, som pristjekket vedrørte. Forbrugere, der sammenlignede priser ved brug af elselskabets pristjek, kunne derfor få det indtryk, at de kunne have sparet penge ved at have været kunde hos elselskabet i den pågældende periode, uden at dette var korrekt.

 

Den samlede pris for elproduktet

Det var endvidere Forbrugerombudsmandens opfattelse, at elselskabet gav forbrugerne vildledende oplysninger på hjemmesiden om den samlede pris for elproduktet, da elselskabet ikke oplyste klart og i samme fremhævede form som elabonnementet på 29 kr. pr. måned, at forbrugerne i tillæg til det månedlige elabonnement skulle betale for forbruget af strøm, skatter, afgifter samt udgifter til netselskabet.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbrugerne ville kunne få det indtryk, at den af elselskabet markedsførte pris på det månedlige abonnement på 29 kr. udgjorde den samlede pris på deres elprodukt.

Da elselskaber sælger el som et samlet produkt til forbrugeren, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et elselskab skal oplyse samtlige priselementer, som udgør prisen for et elprodukt. Dertil kommer, at prisen for strøm inkl. skatter og afgifter, samt netbetalingen og måden hvorpå netbetalingen beregnes, skal oplyses i nær tilknytning til den oplyste pris for elabonnementet og lige så klart og med samme skriftstørrelse som elabonnementet. Den samlede pris for elproduktet kan beregnes med udgangspunkt i et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh/år, og med forbehold for, at den samlede pris varierer mellem de forskellige netområder, pga. forskelle i nettariffer og netabonnement.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var det vildledende i strid med markedsføringslovens §§ 5 og 6 at fokusere på et enkelt priselement og udelade de øvrige priselementer i markedsføringen af et produkt, ligesom at det var en tilsidesættelse af oplysningspligten i medfør af forbrugeraftalelovens § 11, stk. 1-3, og § 12, stk. 1, jf. § 8, stk. 5 og 6.

Det ændrede ikke Forbrugerombudsmandens opfattelse, at den gennemsnitlige strømpris over de seneste 3 år inkl. moms, skatter, afgifter og abonnement fremgik af hjemmesiden, da disse priser var placeret længere nede på hjemmesiden og med mindre skrift.