Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/01514

Lovgivning

  • 1
  • 3
  • 9
  • Generisk

Begrænsning af et åbningstilbud på en tjenesteydelse til bestemte postnumre

Forbrugerombudsmanden udtalte overordnet, at hovedreglen er, at en tjenesteyder ikke må diskriminere på grund af opholdssted. Men der kan tages forskellige priser alt efter, hvor kunden bor, hvis forskelsbehandlingen bygger på relevante og objektive forskelle i kundens situation.

En tjenesteyder bad om forhåndsbesked, fordi han påtænkte at åbne endnu en virksomhed i nabobyen. Forbrugerombudsmanden blev spurgt, om tjenesteyderen for at skaffe kunder til den nye virksomhed kunne begrænse et åbningstilbud til kunder med bestemte postnumre, eller tilbuddet skulle gælde alle uanset postnummer.

Forbrugerombudsmanden lagde til grund, at tjenesteyderen i sit åbningstilbud ville angive, at kunden skulle have bopæl i et af de nævnte postnumre for at kunne gøre brug af tilbuddet.

Forbrugerombudsmanden fandt, at spørgsmålet først og fremmest skulle bedømmes efter § 5 i lov om tjenesteydelser i det indre marked. Det gjaldt også selve reklameringen. Efter bestemmelsen må en tjenesteyder ikke diskriminere på grund af opholdssted, medmindre forskellige betingelser for adgang til ydelsen er direkte begrundet i objektive kriterier.

Forbrugerombudsmanden gav overordnet udtryk for, at tjenesteyderen kunne tage forskellige priser alt efter kundens bopæl (opholdssted i lovens forstand), hvis forskelsbehandlingen byggede på relevante og objektive forskelle i kundens situation. Det betød, at hvis tjenesteyderen kunne påvise øgede omkostninger ved at levere tjenesteydelsen til disse kunder, kunne der fastsættes højere priser. Men prisforskellen skulle kunne begrundes i objektive, saglige/relevante kriterier som fx meromkostninger til transport til kunden som følge af en større geografisk afstand.

Med hensyn til udformning af tilbud henledte Forbrugerombudsmanden opmærksomheden på markedsføringslovens § 3 om vildledning og § 9 om salgsfremmende foranstaltninger. Videre blev der peget på, at en eventuel overtrædelse af § 5 i lov om tjenesteydelser i det indre marked også vil være en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden bemærkede afslutningsvis, at tjenesteyderen kunne vælge et koncept, hvor der ikke diskrimineres på grund af bopæl, men alligevel kun reklameres i udvalgte postnumre. Det kunne ske ved omdeling af et særligt tilbud i de udvalgte postnumre, hvor det ikke nævnes i tilbuddet, at det kun gælder kunder med bopæl i disse postnumre, og tjenesteyderen ikke afviste en kunde, der havde bopæl uden for postnumrene, og som ønskede at udnytte tilbuddet.