Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/12033

Lovgivning

  • 43

Banks lånefinansiering af kunders køb af aktier i banken i strid med god skik

Forbrugerombudsmanden fandt, at en bank havde overtrådt de finansielle regler om god skik ved ikke at lave de lovpligtige egnethedstests af kunderne, før banken rådgav kunderne om aktiekøb, og ved i flere tilfælde at lånefinansiere kunders køb af aktier i banken i strid med lov om finansiel virksomhed.

En række andelskasser blev fusioneret ind i et bank-aktieselskab. Kunder i de fusionerede andelskasser fik i mulighed for at tegne aktier i banken.

Finanstilsynet fandt, at banken i forbindelse med aktieemissionen havde overtrådt flere regler, heriblandt investorbeskyttelsesreglerne og forbuddet mod, at et pengeinstitut lånefinansierer sine kunders køb af aktier i pengeinstituttet. På baggrund af en underretning fra Finanstilsynet valgte Forbrugerombudsmanden at tage sagen op.

Forbrugerombudsmanden fandt på linje med Finanstilsynet, at banken havde overtrådt de finansielle regler om god skik ved ikke at lave de lovpligtige egnethedstests af kunderne, før banken rådgav kunderne om aktiekøb, og ved i flere tilfælde at lånefinansiere kunders køb af aktier i banken i strid med lov om finansiel virksomhed. Der var endvidere risiko for, at bankens ansatte havde kontaktet kunder uden deres samtykke med henblik på at sælge aktier. Det er ifølge forbrugeraftaleloven forbudt.

Forbrugerombudsmanden fandt, at banken ved at overtræde vigtige finansielle regler som udgangspunkt havde handlet ansvarspådragende. Banken oplyste dog, at den havde tilbudt kunderne fuld kompensation i de klagesager, hvor reglerne efter bankens vurdering havde været overtrådt.

På den baggrund – og set i lyset af at Forbrugerombudsmanden ikke selv havde modtaget klager over bankens adfærd i forbindelse med aktieemissionen – valgte Forbrugerombudsmanden at afslutte sagen uden at fastslå et erstatningsansvar.