Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/00902

Lovgivning

  • 1 46
  • 47 51
  • 52 54

Varsling via link

En kortudsteder kan varsle ændringer i fx generelle vilkår eller gebyrer via et link, når linket henviser til en låst hjemmeside og linket er meddelt personligt til kortholderen.

I en konkret sag havde en kortudsteder udsendt en personligt rettet varslingsskrivelse om indførelsen af et nyt kortgebyr, og vedlagt et andet ark hvoraf det fremgik, at en række kortgebyrer blev ændret. Ændringerne kunne ses via et link, som førte til en låst hjemmeside, der opfyldte betalingstjenestelovens krav til varigt medium. Forbrugerombudsmanden fandt, at det var i overensstemmelse med betalingstjenestelovens regler at henvise til en låst hjemmeside.

Efter betalingstjenestelovens § 50 skal ændringer i aftalen, som fx gebyr-ændringer varsles overfor kortholderen, og varslingen skal være på papir eller andet varigt medium.

Hvis udstederen ikke benytter papir som varigt medium, er det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse tilstrækkeligt at give forbrugeren de generelle oplysninger om bl.a. gebyrstørrelser via et link i fx et personlig rettet brev eller e-mail. Det er dog en forudsætning, at den hjemmeside som linket fører til, opfylder lovens krav til varigt medium, jf. lovens § 6.

En hjemmeside vil efter lovens forarbejder kunne opfylde kravene til et varigt medium, men det forudsætter, at den pågældende hjemmeside indeholder de oplysninger, som loven foreskriver, og at disse kan reproduceres uændret i en periode, der er tilstrækkelig i forhold til oplysningernes formål. Det er endvidere en forudsætning, at adressen på hjemmesiden er meddelt brugeren af betalingstjenesten personligt.

Hvis det er aftalt med kunden, at de lovpligtige oplysninger om kontobevægelser, jf. lovens § 53, gives i elektronisk form, skal oplysninger dog gives til brugeren på en individuel hjemmeside.