Afgørelse

Sagsnummer
22/03991

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • Aftaleloven
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Tankstation reserverede beløb på forbrugeres konti uden samtykke

En tankstationskæde reserverede beløb på forbrugernes konti forud for tankning af brændstof. Forbrugerombudsmanden vurderede, at reservationerne skete uden forbrugernes samtykke.

Forbrugerombudsmanden modtog to klager over en tankstationskæde, der reserverede beløb på 450 kr. på forbrugernes konti i forbindelse med tankning. Forbrugerne var ikke klar over, at der skete en reservation af beløb forud for tankningen på selvbetjeningsstanderne, men opdagede det, fordi beløbet fortsat var reserveret på deres bankkonti efter betaling for tankningen og således ikke var blevet frigivet.

Ved reservationer, hvor det endelige transaktionsbeløb ikke er kendt på det tidspunkt, hvor forbrugeren giver samtykke til betalingstransaktionen, følger det udtrykkeligt af betalingslovens § 95, at forbrugeren skal give samtykke til det præcise beløb, der reserveres.

Det følger af betalingslovens § 95, stk. 2, at forbrugerens betalingstjenesteudbyder (typisk forbrugerens bank) skal frigive reservationen snarest efter modtagelse af oplysninger om det endelige beløb og senest umiddelbart efter modtagelse af betalingsordren. Det er forbrugerens betalingstjenesteudbyder, der er strafsubjekt, men virksomheden (betalingsmodtageren) kan ifalde et medvirkensansvar for overtrædelse af bestemmelsen.

En aftale om en reservation vil kunne være urimelig efter aftalelovens § 38 c, jf. § 36, og dermed også markedsføringslovens § 3 om god skik, hvis det reserverede beløb ikke står i rimeligt forhold til den endelige betaling.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at tankstationskæden oplyste om reservationen af beløb på mærkater på selvbetjeningsstanderne, som man nemt kunne overse i forbindelse med tankning. Forbrugerombudsmanden vurderede, at tankstationskæden ikke skiltede vilkåret på en sådan måde, at forbrugerne havde accepteret det. Dispositionen over forbrugernes penge var derfor uhjemlede, og forbrugerne havde heller ikke givet samtykke til beløbet i overensstemmelse med betalingslovens § 95. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en betalingsmodtager skal oplyse det præcise beløb i løbet af betalingsprocessen, og før forbrugeren giver samtykke til betalingstransaktionen, hvis det er teknisk muligt. Da betalingsprocessen i de selvbetjente betalingsstandere skulle gennemføres på skærmen på standerne, skulle tankstationskæden oplyse om det præcise beløb, der blev reserveret, på skærmen.

Derudover var der i de konkrete klager beløb, som ikke var blevet frigivet i tide, men Forbrugerombudsmanden kunne ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om der forelå en strafbar overtrædelse af betalingslovens § 95, stk. 2.

Om størrelsen af det reserverede beløb står i rimeligt forhold til den endelige betaling kan ved tankning af brændstof afhænge af køretøjernes størrelse. En af forbrugerne, der havde klaget, skulle tanke en scooter. Forbrugerombudsmanden gjorde opmærksom på, at ved tankning af mindre køretøjer såsom scootere kan en reservation af 450 kr. være urimelig.

Tankstationskæden oplyste, at de fremover ville oplyse det præcise beløb, der reserveres, i det digitale skærmflow på deres selvbetjeningsstandere, hvor betalingsprocessen foregår, således at forbrugerne samtykker til reservationerne.