Skip navigation

Kundens fortrydelsesret

Det er vigtigt, at webshops oplyser kunderne om deres fortrydelsesret. Ellers mister virksomheden nogle af sine rettigheder over for kunden.

Kunder, der køber varer og serviceydelser på nettet, har normalt 14 dages fortrydelsesret.

Det forudsætter dog, at virksomheden har givet kunden en række oplysninger om fortrydelsesretten pr. post, email, sms eller lignende (”et varigt medium”). Hvis ikke, løber fortrydelsesretten videre indtil 14 dage efter, kunden har fået oplysningerne. Dog kan fortrydelsesretten højst løbe 12 måneder og 14 dage efter, varen er leveret til kunden.

Der er forskellige definitioner på, hvornår fortrydelsesretten træder i kraft, alt efter om der er tale om varer, serviceydelser, kombinationsaftaler, el, gas og vand, samt digitalt indhold.

Læs mere om, hvornår fortrydelsesretten træder i kraft i Nettjek, side 32 (PDF).

Sådan fortryder kunden en bestilling

Kunden skal give virksomheden skriftlig besked om fortrydelsen, inden fristen udløber. Kunderne kan ikke, som de kunne tidligere, fortryde et køb ved kun at nægte at afhente eller modtage varen, når den kommer.

Virksomheden er dermed ikke forpligtet til at tilbagebetale pengene til kunden, før den har modtaget kundens meddelelse om fortrydelse, selvom en uafhentet vare er leveret tilbage til virksomheden.

Det er tilstrækkeligt, at beskeden er sendt inden udløbet af fristen. Også selvom virksomheden først modtager den efter fristen.

Virksomhedens pligter

Virksomheden kan give kunden mulighed for at give besked om fortrydelse via en fortrydelseserklæring på sin hjemmeside. Virksomheder kan frit benytte denne standard fortrydelsesblanket (retsinfo.dk).

Hvis kunden har udfyldt fortrydelseserklæringen på virksomhedens hjemmeside eller webshop, skal virksomheden straks sende en mail eller et brev med en bekræftelse på, at den har modtaget beskeden.

Virksomheden skal betale kundens penge tilbage hurtigst muligt, og senest 14 dage efter, at den har modtaget besked om fortrydelsen.

Læs mere om tilbagebetaling og returnering af varer i Nettjek, side 19 (PDF).

Kundens pligter ved fortrydelse

Kunder, der fortryder at have købt en vare på internettet, skal give virksomheden besked om sin fortrydelse inden 14 dage fra levering. Kunden skal returnere varen senest 14 dage efter, der er givet besked til virksomheden om fortrydelse.

Kunden bærer risikoen for varens værdiforringelse, fx som følge af skader eller brug i den periode, kunden har den i sin varetægt. Kunden skal derfor erstatte en eventuel værdiforringelse over for virksomheden, hvis varen skal sendes retur.

Kunden mister dog ikke sin fortrydelsesret, selv om varen er blevet beskadiget eller mindre værd, fordi den har været taget i brug.

Hvis virksomheden ikke, før salget, har oplyst kunden om fortrydelsesretten og de pligter, der følger med, bliver kunden normalt fritaget for pligterne.

Kunden må gerne prøve og undersøge varen på samme måde, som i en fysisk butik, før vedkommende evt. fortryder købet.

Læs mere om kundens rettigheder og muligheder for fortrydelse i Nettjek, side 22 (PDF).

Når kunden fortryder købet af en tjenesteydelse

Kunden kan fortryde købet af en service (tjenesteydelse) ved at give virksomheden besked om sin fortrydelse senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Det samme gælder digitalt indhold, der ikke er leveret på fx en dvd eller cd-rom.

Hvis kunden ønsker, at virksomheden skal begynde at levere serviceydelsen, inden fortrydelsesretten er udløbet, vil der være en mulighed for, at fortrydelsesretten ikke gælder.

Det kræver dog, at virksomheden har fået kundens udtrykkelige tilladelse (samtykke) til, at virksomheden begynder at levere servicen inden fortrydelsesfristen, og at kunden er gjort opmærksom på, at fortrydelsesretten dermed forsvinder.

Som udgangspunkt skal virksomheden tilbagebetale alle beløb, den har modtaget fra kunden inden 14 dage efter, kunden har givet besked til virksomheden om sin fortrydelse.

Virksomheden kan i nogle tilfælde kræve, at kunden betaler for den del af ydelsen, der er leveret inden fortrydelsen.

Læs mere om fortrydelsesret ved tjenesteydelser i Nettjek", side 25 (PDF).

Tilfælde hvor der ikke er fortrydelsesret

Der findes en række tilfælde, hvor der ikke er fortrydelsesret, fx hvis ydelsen er udført, inden fortrydelsesfristen udløber, eller hvis en vare er bestilt efter forbrugerens særlige mål eller ønsker.

Virksomheder kan med kundens udtrykkelige accept aftale, at fortrydelsesretten ophører, når en tjenesteydelse, fx rengøring, er udført.

Læs mere om tilfælde uden fortrydelsesret i Nettjek, Bilag B (PDF)
Læs ofte stillede spørgsmål om fortrydelsesret >

KUNNE DU BRUGE SIDEN?