Skip navigation

Kundens fortrydelsesret

Det er vigtigt, at webshops oplyser kunderne om deres fortrydelsesret. Ellers mister virksomheden nogle af sine rettigheder over for kunden.

Kunder, der køber varer og serviceydelser på nettet, har normalt 14 dages fortrydelsesret.

Det forudsætter dog, at virksomheden har givet kunden en række oplysninger om fortrydelsesretten pr. post, e-mail, sms eller lignende (”et varigt medium”). Hvis ikke, løber fortrydelsesretten videre indtil 14 dage efter, kunden har fået oplysningerne. Dog kan fortrydelsesretten højst løbe 12 måneder og 14 dage efter, varen er leveret til kunden.

Der er forskellige definitioner på, hvornår fortrydelsesretten træder i kraft, alt efter om der er tale om varer, serviceydelser, kombinationsaftaler, el, gas og vand, samt digitalt indhold.

Læs mere om, hvornår fortrydelsesretten træder i kraft i Nettjek, side 32 (PDF).

Sådan fortryder kunden en bestilling

Ved en utvetydig erklæring skal kunden give virksomheden meddelelse om fortrydelsen, inden fristen udløber. En utvetydig erklæring kan fx være et brev, et telefonopkald eller returnering af varen med en klar erklæring. Kunderne kan ikke, som de kunne tidligere, fortryde et køb ved kun at nægte at afhente eller modtage varen, når den kommer.

Virksomheden er dermed ikke forpligtet til at tilbagebetale pengene til kunden, før den har modtaget kundens meddelelse om fortrydelse, selvom en uafhentet vare er leveret tilbage til virksomheden.

Det er tilstrækkeligt, at meddelelsen er sendt inden udløbet af fristen, hvis forbrugeren fx vælger at sende et brev Også selvom virksomheden først modtager den efter fristen.

Virksomhedens pligter

Virksomheden har pligt til at sende en standard fortrydelsesformular til kunden på et varigt medium. Et link er ikke nok. Herudover kan virksomheden på sin hjemmeside give kunden mulighed for at give besked om fortrydelse via  standardfortrydelsesformularen.. Standardfortrydelsesformularen findes her (retsinfo.dk).

Hvis kunden har udfyldt fortrydelseserklæringen på virksomhedens hjemmeside eller webshop, skal virksomheden straks sende en mail eller et brev med en bekræftelse på, at den har modtaget beskeden.

Virksomheden skal betale kundens penge tilbage hurtigst muligt, og senest 14 dage efter, at den har modtaget besked om fortrydelsen.

Læs mere om tilbagebetaling og returnering af varer i Nettjek, side 19 (PDF).

KUNNE DU BRUGE SIDEN?