Skip navigation

Kontantreglen

Betalingsmodtagere har som udgangspunkt pligt til at modtage kontant betaling i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de modtager betaling med betalingsinstrumenter som fx betalingskort og mobilbetaling via app. Dette følger af betalingslovens § 81, stk. 1.

Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne.

Reglen kan ikke omgås ved fx at skilte med, at man ikke tager imod kontant betaling eller frabeder sig kontant betaling, og ej heller ved at undlade at have byttepenge.

Herudover vurderer Forbrugerombudsmanden, at det vil være i strid med kontantreglen, hvis en virksomhed fx indfører et system, hvor kontantkunderne skal indbetale et beløb i kontanter på et elektronisk kort, som derefter kan bruges til betaling.

Overtrædelse af betalingslovens § 81, stk. 1, straffes med bøde, jf. betalingslovens § 152, stk. 2.

Det vil efter Forbrugerombudsmandens vurdering ikke være i strid med kontantreglen i betalingslovens § 81 eller markedsføringslovens regler om god skik, hvis en betalingsmodtager har enkelte kasser, der ikke tager imod kontanter, og det er muligt at betale med kontanter ved et flertal af de åbne kasser. Dette forudsætter dog, at betalingsmodtageren informerer herom ved klar og tydelig skiltning.

Særlige betalingsmodtagere

Visse betalingsmodtagere inden for sundhedsområdet er forpligtede til at modtage kontanter i hele åbningstiden. Det gælder visse sundhedsfaglige virksomheder, såsom apoteker og tandlæger.

Dette følger af bekendtgørelse nr. 1419 om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter. Se bekendtgørelsen her.

Undtagelser ved fjernsalg og selvbetjeningsmiljøer

Pligten til at modtage kontanter gælder ikke ved fjernsalg, som fx salg via webshops og andre former for salg over internettet og salg via telefonen.

Kontantreglen gælder heller ikke ved betalinger i ubemandede selvbetjeningsmiljøer, som f.eks. ubemandede benzinstationer, jf. betalingslovens 81, stk. 2.

Særligt for røveriudsatte områder

Det er muligt at begrænse det tidsrum, hvor betalingsmodtagere er forpligtede til at tage imod kontanter, til kl. 06.00 til 20.00, hvis ens virksomhed er beliggende i et af de områder, som erhvervsministeren har udpeget som særligt røveriudsatte områder. Listen over disse områder kan findes på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Hvis ens virksomhed er beliggende i et af disse særligt røveriudsatte områder, og virksomheden ønsker at benytte det korte tidsrum fra kl. 06.00 til 20.00, skal Finanstilsynet underrettes om det forinden. Finanstilsynets kontaktoplysninger kan findes på Finanstilsynets hjemmeside.

Særligt vedrørende dispensation

Finanstilsynet kan i særlige tilfælde give hel eller delvis dispensation fra kontantreglen. Dispensationsadgangen skal som udgangspunkt anvendes restriktivt. Det vil sige, at der skal være tungtvejende grunde til at anvende bestemmelsen. Dette vil for eksempel være tilfældet, hvor det vil forekomme urimeligt byrdefuldt at lade lovens regulering finde anvendelse.

Mere info

Læs resumeer af Forbrugerombudsmandens afsluttede sager på dette område:

KUNNE DU BRUGE SIDEN?