Skip navigation

Kontantreglen – betalingslovens § 81, stk. 1

Virksomheder har som udgangspunkt pligt til at modtage kontant betaling i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de modtager andre former for betaling, f.eks. dankort og andre betalingskort, samt MobilePay. Dette følger af betalingslovens § 81, stk. 1.

Reglen kan ikke omgås, f.eks. ved at skilte med, at man ikke tager imod kontant betaling.

Overtrædelse af betalingslovens § 81, stk. 1, straffes med bøde, jf. betalingslovens § 152, stk. 2.

Undtagelser

Særligt ved fjernsalg og selvbetjeningsmiljøer:

Pligten til at modtage kontanter gælder ikke ved fjernsalg, som f.eks. salg via webshops og andre former for salg over internettet, eller ved betalinger i ubemandede selvbetjeningsmiljøer, som f.eks. ubemandede benzinstationer, jf. betalingslovens 81, stk. 2.

Om Forbrugerombudsmandens forståelse af begrebet ”ubemandede selvbetjeningsmiljøer” se sag nr. 16/10011 og sag nr. 17/04317.

Særligt for røveriudsatte områder:

Det er muligt at begrænse det tidsrum, hvor virksomhederne er forpligtede til at tage imod kontanter, til kl. 06.00 til 20.00, hvis ens virksomhed er beliggende i et af de områder, som erhvervsministeren har udpeget som særligt røveriudsatte områder. Listen over disse områder kan findes på Erhvervsministeriets hjemmeside: https://em.dk/nyhedsarkiv/2017/november/nye-regler-goer-det-nemmere-for-butikker-at-beskytte-sig-mod-roeveri/

Hvis ens virksomhed er beliggende i et af disse særligt røveriudsatte områder, og man ønsker at benytte det korte tidsrum fra kl. 06.00 til 20.00, skal Finanstilsynet underrettes om det forinden. Finanstilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.finanstilsynet.dk.

Særligt vedrørende dispensation:

Erhvervsministeren kan i særlige tilfælde give hel eller delvis dispensation fra kontantreglen, jf. betalingslovens § 1, stk. 7. Ifølge bemærkningerne til loven skal dispensationsadgangen som udgangspunkt anvendes restriktivt. Det vil sige, at der skal være tungtvejende grunde til at anvende bestemmelsen. Dette vil for eksempel være tilfældet, hvor det vil forekomme urimeligt byrdefuldt at lade lovens regulering finde anvendelse.

Sidst opdateret: 09. oktober 2018

Kunne du bruge siden?