Forbud mod skjult reklame

Sociale medier

Forbrugerne skal kunne have tillid til, at reklamer fremstår som reklamer. Derfor er skjult reklame forbudt. Forbuddet gælder i alle medier og på alle platforme.

Influenter, der reklamerer for virksomheder/produkter, er som udgangspunkt erhvervsdrivende i markedsføringslovens forstand og er derfor selvstændigt ansvarlige for at overholde markedsføringslovens forbud mod skjult reklame.

Hvis en influent reklamerer for en virksomhed, fx ved at vise virksomhedens produkter på Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, et andet socialt medie eller på sin blog, skal det derfor være tydeligt for den, der ser omtalen, at det er reklame. Forbrugerombudsmanden anbefaler, at hver enkelte omtale, video eller lignende individuelt markeres tydeligt med ”reklame” eller ”annonce”. Det må ikke være nødvendigt for forbrugeren at lede efter markeringen. Forbrugere skal være klar over, at fx et opslag eller en video er reklame, inden eller i forbindelse med, at de læser eller ser oplaget eller videoen.

Hvis man som influent er i tvivl om, hvorvidt en omtale skal markeres som reklame, anbefaler Forbrugerombudsmanden, at man tydeligt oplyser, hvad der er baggrunden for omtalen.

Det skal også være tydeligt, hvem man reklamerer for.

De danske domstole har behandlet en række sager vedrørende influenters overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame. I disse sager har domstolene bl.a. lagt vægt på følgende kriterier ved vurderingen af, om influenten var erhvervsdrivende:

 • Karakteren af influentens virksomhed, herunder at influenten arbejdede med at lave kommercielle opslag på sociale medier,
 • at influenten drev virksomhed som influent,
 • antallet af følgere (de dømte influenter har på gerningstidspunktet haft fra ca. 70.000 til over 900.000 følgere),
 • at influenten modtog modydelser for opslagene i form af penge, produkter, tjenesteydelser, ophold, lån af tøj m.v.,
 • at influenten havde en kontaktperson for ”social media requests” eller en manager,
 • karakteren af tiltaltes sociale profiler, der indeholdt eksponering af produkter,
 • at influenten havde kommercielt samarbejde med virksomheder,
 • og at det ikke er et krav, at influenten har et cvr-nummer.

Det er Forbrugerombudsmanden vurdering, at også mindre influenter med væsentligt under 70.000 følgere efter omstændighederne vil kunne betragtes som erhvervsdrivende og dermed være omfattet af markedsføringsloven, da er bl.a. også vil blive lagt vægt på, om influenten hyppigt poster kommercielle opslag på de sociale medier.

Gode råd til influenter om skjult reklame

I vores gode råd til influenter om skjult reklame kan du læse mere om, hvornår og hvordan du skal markere omtaler med en kommerciel hensigt, så du ikke overtræder forbuddet mod skjult reklame.

Læs om Gode råd til influenter om skjult reklame
Børn og unge

Reklamer rettet mod børn og unge

Særlige regler for markedsføring overfor børn og unge
Skjult reklame

Skjult reklame i redaktionelt indhold

Læs mere

Influenter, der betragtes som erhvervsdrivende, skal overholde markedsføringsloven.

Influenter betragtes som erhvervsdrivende, hvis de opnår fordele ved at udforme og poste kommercielle opslag for virksomheder. Dette gælder uanset, om influenten promoverer sin egen virksomhed/egne produkter, eller om influenten på vegne af en virksomhed promoverer virksomheden eller dennes produkter.

De danske domstole har behandlet en række sager vedrørende influenters overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame. I disse sager har domstolene bl.a. lagt vægt på følgende kriterier ved vurderingen af, om influenten var erhvervsdrivende (listen er ikke udtømmende):

 • Karakteren af influentens virksomhed, herunder at influenten arbejdede med at lave kommercielle opslag på sociale medier,
 • at influenten drev virksomhed som influent,
 • antallet af følgere (de dømte influenter har på gerningstidspunktet haft fra ca. 70.000 til over 900.000 følgere),
 • at influenten modtog modydelser for opslagene i form af penge, produkter, tjenesteydelser, ophold, lån af tøj m.v.,
 • at influenten havde en kontaktperson for ”social media requests” eller en manager,
 • karakteren af tiltaltes sociale profiler, der indeholdt eksponering af produkter,
 • at influenten havde kommercielt samarbejde med virksomheder,
 • og at det ikke er et krav, at influenten har et cvr-nummer.

Det er Forbrugerombudsmanden vurdering, at også mindre influenter med væsentligt under 70.000 følgere efter omstændighederne vil kunne betragtes som erhvervsdrivende og dermed være omfattet af markedsføringsloven, da er bl.a. også vil blive lagt vægt på, om influenten hyppigt poster kommercielle opslag på de sociale medier.

Hvis en virksomhed ønsker, at en influent omtaler virksomheden eller virksomhedens produkt, vil det normalt være fordi, influentens omtale kan fremme virksomhedens salg. Virksomheden vil have en kommerciel interesse i at få influenten til at omtale virksomheden eller virksomhedens produkt. Det er ikke et krav, at influenten har indgået en aftale med virksomheden.

Det vil være en fordel, og der vil derfor være tale om reklame, som skal markeres, hvis en influent fx:

 • får betaling fra en virksomhed for at omtale den eller dens produkt,
 • får gratis produkter, gaver eller andre fordele for at promovere en virksomhed,
 • får rabat eller procenter ved køb af produkter i virksomheden for at omtale virksomhedens produkter, fx som ambassadør,
 • arrangerer konkurrencer eller ”give-aways” for en virksomhed, fx hvor virksomheden har fremsendt et produkt, som udloddes til influentens følgere,
 • omtaler en virksomhed/virksomhedens produkt og linker til virksomhedens webshop og fx modtager betaling for klik på linket (reklamelink).

De danske domstole har behandlet en række sager vedrørende influenters overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame. Det kan udledes, at følgende (også) vil være en fordel:

 • Gratis produkter eller rabatter/prisreduktioner på fx cykler, tøj og sko.
 • Gratis behandlinger eller rabatter/prisreduktioner for behandlinger fx tandbehandling og kosmetiske operationer eller behandlinger.
 • Gratis ophold eller oplevelser eller rabatter/prisreduktioner på fx skiture, adgang til forlystelsesparker og hotelophold.
 • Lån af tøj.

De danske domstole har behandlet en række sager vedrørende influenters overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame. I sagerne har domstolene taget stilling til, hvad der ikke er tilstrækkelige reklamemarkeringer

Følgende kan udledes fra retspraksis:

 • Tag og hashtag er ikke en tydelig reklamemarkering.
 • Det er ikke nok at markere til sidst i teksten i et opslag. Forbrugeren skal oplyses om den kommercielle hensigt, inden de ser et opslag eller en video med reklame. Markeringen skal derfor placeres indledningsvis, så forbrugeren er klar over, det er reklame, når de vælger at læse opslaget eller se videoen.
 • Alle opslag skal markeres individuelt. Derfor er det ikke nok blot at markere det første opslag i fx en serie af opslag eller stories som reklame.
 • Ord som ”i samarbejde med” eller ”sponsoreret af” udgør ikke en klar oplysning om, at der er tale om reklame.
 • Opslag, hvor en virksomhed omtales, kan have en kommerciel hensigt, uanset om det enkelte opslag er lavet i samarbejde med virksomheden. Hvis en influent fx laver en aftale med en virksomhed om at lave 5 opslag, men ender med at omtale virksomheden i fx 8 opslag, skal alle opslagene derfor markeres, så længe det har reklameværdi for virksomheden (læs mere herom nedenfor).
 • Ved videoer, der indeholder reklame, er det ikke nok, at der i teksten til videoen står, at der er tale om reklame, eller at det blot nævnes mundtligt i indledningen af videoen. Markeringen skal fremgå som det første ord i videoens titel.
 • Det er ikke kun ”traditionelle” opslag, der skal markeres. Fx vil en kommentar til et opslag også skulle markeres, hvis den indeholder reklame fx et reklamelink. Alle kommercielle kommunikationer skal markeres individuelt.

 

Selvom en influent ikke har modtaget betaling eller andre fordele for hvert enkelte opslag, skal alle opslag, hvor virksomheden omtales, reklamemarkeres, hvis opslaget har en reklameværdi for virksomheden.

Der er flere ting, som spiller ind på, om noget har reklameværdi. Jo mere produktet bliver eksponeret, desto større reklameværdi har det for virksomheden. Hvis produktet fx bliver vist i baggrunden på et billede, og produktet ikke i øvrigt bliver eksponeret, vil det tale imod, at billedet skal markeres som reklame. Der skal dog ikke meget til, for at produktet bliver eksponeret og billedet skal markeres som reklame. Hvis influenten fx tagger virksomhedens navn på et billede, hvor produktet bliver vist, vil det have en reklameværdi for virksomheden. Dette har de danske domstole bekræftet i flere sager, da de har vurderet, at tagging i sig selv udgør en promovering af virksomheden.


Sag: Bilimportør får bøde for skjult reklame og vildledende prismarkedsføring

I en sag om overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame, vurderede domstolen, at tre af en influents opslag, som indeholdt logoet på en virksomhed, influenten tidligere havde lavet reklame for, havde en reklameværdi for virksomheden, selvom opslagets tekst angik nogle helt andre emner. Influenten havde blandt andet tagget virksomheden.

Der gælder skærpede krav, når en reklame retter sig mod børn og unge under 18 år. Der skal tages et større hensyn til denne målgruppe, og det skal derfor være meget tydeligt, at der er tale om reklame.

Når reklamen retter sig mod børn og unge, skal det derfor oplyses, at det er reklame på en måde, som denne målgruppe forstår. Jo yngre målgruppen er, desto tydeligere skal det være, at der er tale om reklame. Det gælder også, hvis en reklame både retter sig mod børn og voksne.

De danske domstole har behandlet en række sager vedrørende influenters overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame. Se afsnittet ”Hvad er ikke en tilstrækkelig reklamemarkering?” ovenfor. I sagerne har domstolene taget stilling til, hvad der ikke er tilstrækkelige reklamemarkeringer over for voksne, og derfor vil det heller ikke være det over for børn og unge.

Hvis der er tale om reklame, og det ikke er tydeligt af den sammenhæng, reklamen indgår i, skal det markeres som reklame på en måde, så målgruppen forstår, at der er tale om reklame. Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at det sjældent vil være tydeligt af sammenhængen, at der er tale om reklame, når det er rettet mod børn og unge. Denne vurdering skærpes, jo yngre målgruppen er.

Forbrugerombudsmanden anbefaler, at reklamer rettet mod børn og unge tydeligt mærkes med ”REKLAME” i starten af fx teksten til et opslag.

Hvis der er tale om fx billeder eller Instagram-stories, anbefaler vi, at markeringen fremgår af selve billedet med en tydelig skrifttype, -størrelse og -farve, som ikke forsvinder i billedet eller videoens øvrige grafik.

Hvis der er tale om videoer på fx YouTube, anbefaler vi, at markeringen fremgår tydeligt som det første ord i hver videos overskrift/navn. Forbuddet mod skjult reklame omfatter alle dele af markedsføringen, også selve præsentationen af videoen, fx overskriften til videoen.

Ud over at det skal oplyses klart, hvis der er kommercielle interesser bag en omtale, skal det også være tydeligt, hvem man reklamerer for.

Det står i e-handelslovens § 9, stk. 1, som gælder ved markedsføring på internettet. Det er tilstrækkeligt, at dette er forklaret i omtalen eller fremgår tydeligt af konteksten, fx hvis det er tydeligt i omtalen, hvem der bliver reklameret for. Hvis man er i tvivl, om det fremgår tydeligt, hvem man reklamerer for, anbefaler Forbrugerombudsmanden, at det bliver oplyst i direkte forlængelse af reklamemarkeringen, fx ”Reklame for [virksomhedens navn]” eller ”Annonce for [virksomhedens navn]”.

Markedsføringsloven, herunder lovens forbud mod skjult reklame, finder anvendelse på privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, i det omfang der udbydes produkter på markedet.

Handlinger, der foretages i humanitær, politisk eller religiøs sammenhæng, er kun omfattet, såfremt de kan siges at være udslag af erhvervsvirksomhed.

Hvis der er tale om fx humanitære aktiviteter, der ikke er foretaget i erhvervsøjemed, finder markedsføringsloven derfor ikke anvendelse. Dette gælder uanset, om fx en influent får betaling for at promovere de humanitære aktiviteter/organisationens velgørende formål.

Det er tilladt for medarbejdere at reklamere for den virksomhed, de arbejder for. Det må dog ikke fremstå, som om medarbejderen handler som privatperson, hvis medarbejderen reklamerer som led i sit ansættelsesforhold.

Om en medarbejders omtaler skal markeres afhænger af, om medarbejderen omtaler virksomheden som led i sin ansættelse, og der er forskel på, hvorvidt medarbejderen omtaler virksomheden på baggrund af en opfordring fra virksomheden, eller om det er en del af medarbejderens arbejdsopgaver.

Opfordring

Det skal fremgå tydeligt af samtlige omtaler, at medarbejderen er ansat i virksomheden, hvis virksomheden har opfordret medarbejderen eller alle sine medarbejdere til at omtale virksomheden.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er det i disse situationer tilstrækkeligt, at medarbejderen oplyser, at medarbejderen er ansat i virksomheden. Her er det altså ikke et krav, at omtaler bliver markeret med »reklame«.

Omtaler skal kun markeres eksplicit, hvis det ikke fremgår tydeligt af omtalen i sig selv, at medarbejderen er ansat i virksomheden.

Aftalt som en del af arbejdsopgaver

Hvis virksomheden og medarbejderen derimod har en aftale om, at medarbejderen omtaler virksomheden, vil omtalen være reklame og skal som udgangspunkt markeres som reklame, fx med markeringen »reklame«. Det gælder fx, hvis det er en del af medarbejderens arbejdsopgaver.

Omtaler skal kun markeres eksplicit, hvis det ikke fremgår tydeligt af omtalen i sig selv, at medarbejderen bliver betalt af virksomheden for at skrive opslaget.

Privatperson

Omtaler uden for ansættelsen, hvor medarbejderen handler som privatperson, er som udgangspunkt ikke omfattet af markedsføringsloven og skal derfor ikke markeres.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at reklamevideoer vil være markeret tilstrækkeligt, hvis hver video markeres tydeligt med: ”Reklame” eller ”Annonce” fx i overskriften til videoen. Det afgørende er, at man ved, at videoen er reklame, inden man vælger at se videoen. Forbuddet mod skjult reklame omfatter alle dele af markedsføringen, også selve præsentationen af videoen, fx overskriften til videoen.


Sag: Influent idømt bøde på 20.000 kroner for skjult reklame 

I en dom blev en influent dømt for skjult reklame i en YouTube-video, hvor det i indledningen af videoen blev oplyst, at den indeholdt reklame, og der under videoen var reklamelinks med angivelse af ”REKLAME LINKS”. Dommeren udtalte, at forbrugeren skal oplyses om den kommercielle hensigt, inden de begynder at se videoen, og at det ikke kan forventes, at forbrugere læser teksten under videoen, inden de begynder at se den.


 

Influenter har ofte et løbende samarbejde med en virksomhed, eller laver opslag om produkter fra en virksomhed, som de tidligere har omtalt i kommerciel sammenhæng. Selvom en influent ikke har modtaget betaling eller andre fordele for hvert enkelte opslag, skal alle opslag, hvor virksomheden omtales, reklamemarkeres, hvis det har en reklameværdi for virksomheden (læs mere herom ovenfor).

Hvis en influent fx laver en aftale med en virksomhed om at lave 5 opslag, men ender med at omtale virksomheden i fx 8 opslag, skal alle opslagene derfor markeres, så længe det har reklameværdi for virksomheden.


Sag: Influent idømt bøde på 20.000 kroner for skjult reklame 

I en dom blev en influent dømt for skjult reklame i et opslag, som omtalte en virksomhed, influenten havde et løbende samarbejde med. Influenten modtog penge eller tøj for omtalen, og havde tagget virksomheden i det pågældende opslag. Retten udtalte, at opslaget havde en kommerciel hensigt, uanset om det konkrete opslag var lavet i samarbejde med virksomheden eller ej.


 

Hvis man har en blog, hvor man anmelder bøger og har fået en af de bøger gratis, som man anmelder, kan man efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skrive ”anmeldereksemplar modtaget fra [virksomhedens navn]” i toppen af anmeldelsen af bogen, medmindre man er kulturanmelder.

Hvis man har fået betaling eller andre fordele for at skrive om en bog, vil omtalen være reklame, der tydeligt skal markeres som reklame, fx med markeringen ”reklame”, medmindre det fremgår tydeligt, uden at man oplyser det udtrykkeligt.

Forbrugerombudsmanden anser derimod ikke en kulturanmelders anmeldelser af bøger, film, musik, kunst eller teater for reklame, hvis kulturanmelderen kun får det, som er nødvendigt for at lave anmeldelsen. Der er tradition for kritiske kulturanmeldelser i de trykte medier, men det er ikke mediet i sig selv, der er afgørende for, om der er kommercielle hensigter bag en omtale.

Skjult reklame er forbudt i alle medier, også i podcasts. Derfor skal man tydeligt oplyse, hvis man laver en podcast med reklame.

Hvis en virksomhed indgår fx en sponsoraftale med et medie om at betale en podcast, og aftalen indebærer et samarbejde med virksomheden om at fastlægge de overordnede rammer for podcasten, er der kommercielle interesser med podcasten, og det skal være tydeligt for lytterne.

En podcast med reklame vil i hvert fald være tilstrækkeligt markeret, hvis det bliver tydeligt oplyst i overskriften eller, hvis der ikke er en overskrift, i teksten til podcasten, at podcasten er ”Reklame”. Det vigtigste er, at lytterne er klar over de kommercielle interesser, når de begynder at lytte til podcasten. Hvis man kan begynde at lytte til podcasten uden at have set overskriften eller teksten til podcasten, skal de kommercielle interesser med podcasten også oplyses tydeligt som det første i selve podcasten.

Forbrugerombudsmanden lægger bl.a. vægt på:

 •  Hvilke ord der er brugt, fx ”reklame”,
 •  hvor oplysningen er placeret – man skal kunne se, at det er en reklame, inden man vælger at læse eller se reklamen,
 •  om det står med en tydelig skriftstørrelse og -farve.

Det må ikke være nødvendigt at lede efter markeringen eller ”scrolle” ned i en omtale for at finde ud af, at det er reklame. Reklamemarkeringen skal være iøjefaldende fra starten, og det skal være tydeligt, hvem man reklamerer for.

Helhedsindtrykket

Helhedsindtrykket er afgørende, når vi vurderer, om en reklame er tydeligt markeret. Vi ser bl.a. på layout, skrifttype, -størrelse og -farve, hvem reklamen retter sig mod, fx børn og unge, mediets art, hvilket ord der er brugt, fx »reklame«, og hvor markeringen er placeret.

Det skal være tydeligt for modtagerne, hvis der er kommercielle budskaber bag en omtale. Hver omtale bliver vurderet individuelt.

”Betalt partnerskab” forklarer ikke nødvendigvis, at en omtale er reklame. Forbrugerombudsmanden overvejer i øjeblikket - sammen med de nordiske forbrugerombudsmænd - om denne markering er tilstrækkelig.

Forbrugerombudsmanden vil ikke forfølge sager, hvor markeringen er blevet anvendt, før der er taget endelig stilling til, om markeringen er tilstrækkelig, men hvis man vil være sikker på ikke at overtræde forbuddet mod skjult reklame, kan man følge anbefalingerne i vores gode råd til influenter om skjult reklame.

Ja. Du har i allerhøjeste grad en kommerciel interesse i en positiv omtale af de produkter, som du sælger. Din omtale af produkterne skal markeres som reklame, hvis det ikke er tydeligt for læseren, at der er tale om reklame, uden du direkte skriver det. Det vil fx være tydeligt for læseren, hvis bloggen er en integreret del af din virksomheds hjemmeside, eller du tydeligt oplyser i omtalen, at du sælger produkterne.

Ja. Det er underordnet, hvem der har taget initiativet til en aftale om, at du reklamerer for produktet. Det er også underordnet, om virksomheden har stillet krav til udformningen/indholdet af omtalen, og hvor den vises. Det afgørende er, om virksomheden har haft en kommerciel hensigt med at give dig produktet.

Virksomheden har en kommerciel hensigt med at invitere dig til eventen og give dig en goodiebag. Derfor skal du tydeligt oplyse, at du er blevet inviteret til eventen/har fået produkterne, fx med markeringen ”Jeg var blevet inviteret til eventen” eller ”Jeg har fået produkterne i en goodiebag”, med mindre det fremgår tydeligt af sammenhængen, at du er blevet inviteret/har fået produkterne til eventen. Alle omtaler, som du lægger op med relation til eventen, skal som udgangspunkt markeres.

Nej. Det vil ikke være tilstrækkelig klart for den, der ser opslaget, at der er tale om reklame. Det skal klart fremgå, at der er tale om reklame. Vil du være på den sikre side, skal opslaget i starten tydeligt markeres med ”Reklame” eller ”Annonce”.

Alle opslag om rejsen, hvor virksomheden eller virksomhedens produkter bliver eksponeret, fx hvor virksomheden er tagget i opslagene, skal tydeligt markeres i toppen som reklame.

Hvis du under rejsen af egen drift fx vælger at besøge en restaurant, og du efterfølgende omtaler restaurantbesøget, vil opslaget ikke skulle markeres som reklame, medmindre du fx fik din middag betalt af restauranten for at omtale besøget.

Ja. Det skal fremgå tydeligt af opslaget på Facebook, at indlægget, som du omtaler, er reklame. Det samme gælder, hvis du fx deler en video med reklame.

Udgangspunktet er, at alle billeder tydeligt skal markeres som reklame for smykkefirmaet.

Så længe dine billeder giver en reklameværdi for virksomheden, skal du markere billederne som reklame. Jo mere produktet bliver eksponeret, desto større reklameværdi har det for virksomheden.

Hvis produktet fx bliver vist i baggrunden på et billede, og produktet ikke i øvrigt bliver eksponeret, vil det tale imod, at du skal markere billedet som reklame. Men der skal ikke meget til for, at produktet bliver eksponeret, så billedet skal markeres som reklame. Hvis du fx tagger virksomhedens navn på et billede, hvor virksomhedens produkt bliver vist, vil det have en reklameværdi for virksomheden, så billedet skal markeres som reklame.

Læs mere herom ovenfor i afsnittet ”Hvor længe har et opslag reklameværdi?

Ja. Hvis du omtaler et produkt, som du har fået i gave, skal du tydeligt oplyse, at du har fået produktet af virksomheden. Det gælder også, selvom du fx får at vide, at du skal ”teste produktet” eller ”sige din ærlige mening”.

Hvis man får tilsendt et produkt, og altså selv må bestemme, om man anvender det eller destruerer det, vil man have fået produktet til eje. Udgangspunktet er derfor, at man skal markere opslag om produktet.

Hvis du både omtaler produkter, som du selv har købt og produkter, som du har fået i gave, skal det fremgå tydeligt, hvilke produkter du har fået. Det kan du fx oplyse oven over omtalen af hvert enkelt produkt. Hvis du har lavet en aftale med en virksomhed om at omtale et produkt, som du har fået i gave, skal du tydeligt markere omtalen som reklame.

Ja. Hvis du indsætter reklamelinks i et indlæg, skal disse links tydeligt markeres som reklame. Du kan fx skrive ”Reklamelink” eller ”Annoncelink” oven over linket eller i direkte forlængelse af linket.

Forbuddet mod skjult reklame gælder kun, hvis der er en ”kommerciel hensigt” med omtalen. Forbrugerombudsmanden anser ikke en omtale af et produkt, som man selv har købt og betalt (uden rabat eller andre fordele) og i øvrigt uden nogen relation til virksomheden, for at have en ”kommerciel hensigt”. Derfor skal omtalen som udgangspunkt ikke markeres som reklame.

Du skal markere indlæggene som reklame, så længe de har reklameværdi for virksomheden.

Der er flere ting, som spiller ind på, om noget har reklameværdi. Jo mere produktet bliver eksponeret, desto større reklameværdi har det for virksomheden. Hvis produktet fx bliver vist i baggrunden på et billede, og produktet ikke i øvrigt bliver eksponeret, vil det tale imod, at du skal markere billedet som reklame. Der skal dog ikke meget til, for at produktet bliver eksponeret og billedet dermed skal markeres som reklame. Hvis du fx tagger virksomhedens navn på et billede, hvor produktet bliver vist, vil det have en reklameværdi for virksomheden.

Læs mere herom ovenfor i afsnittet ”Hvor længe har et opslag reklameværdi?”.

Som udgangspunkt er velgørende organisationers aktiviteter ikke omfattet af markedsføringsloven. Hvis en velgørende organisation giver en influent betaling for at promovere de fx humanitære aktiviteter/organisationens velgørende formål, skal det ikke markeres som reklame.

Der findes dog undtagelser fra dette. Hvis en velgørende organisation bruger influenter til at markedsføre produkter som fx bøger, smykker eller lignende, vil organisationen blive betragtet som ”erhvervsdrivende” i markedsføringslovens forstand, og omtalerne skal derfor markeres som reklame. Hvis der derimod er tale om promovering af organisationens velgørende formål eller en informationskampagne, vil der ikke være en kommerciel hensigt bag, og omtalen skal derfor ikke markeres som reklame.

Et reklameopslag på engelsk, som retter sig mod personer, der forstår engelsk, vil være tilstrækkeligt markeret, hvis oplaget er tydeligt markeret med ”Advertisement”.

Hvis omtalen er på dansk, skal markeringen også være på dansk.

Hvis du omtaler en virksomhed/dens produkt på eget initiativ, uden du modtager noget fra virksomheden for omtalen – og i øvrigt ikke har nogen kommerciel relation til virksomheden - vil omtalen ikke være reklame og skal derfor ikke markeres.

Hvis du tidligere har haft et samarbejde eller fået fordele fra den virksomhed, du tagger, kan omtalen have en reklameværdi for virksomheden, og du skal derfor markere opslaget som reklame.

Læs mere herom ovenfor i afsnittet ”Hvor længe har et opslag reklameværdi?”.

Du kan kræve af din bank, at den straks tilbagefører de penge, virksomheden har trukket fra din konto. Det gør du ved at lave en såkaldt indsigelse til banken. Banken har typisk en indsigelsesblanket, du skal udfylde.

Se spørgsmålet ”Hvad er betingelserne for at gøre indsigelse til min bank?” nedenfor.

Hvis virksomheden har sendt dig en helt anden vare end den, du har bestilt, kan du få tilbageført pengene af din bank på samme måde, som hvis varen ikke var leveret.

Et eksempel på en sådan situation kan være, at du har købt en specifik mobiltelefon, og at virksomheden har leveret en billigere og ringere model.

Hvis du har købt en kjole og modtaget kjolen i en anden størrelse, end du har bestilt, vil kjolen være behæftet med en mangel, men kjolen vil dog blive anset for at være leveret. I sådanne tilfælde kan du derfor som udgangspunkt ikke kræve pengene tilbageført af din bank.

Se spørgsmålet ”Hvad er betingelserne for at gøre indsigelse til min bank?” nedenfor.

Hvis du har modtaget en kopivare, vil varen være behæftet med en mangel, men varen vil dog blive anset for at være leveret. Du kan derfor som udgangspunkt ikke kræve pengene tilbageført af din bank.

Nogle betalingskort giver dig en bedre beskyttelse end efter loven. Det er derfor en god ide at tjekke reglerne for dit betalingskort på din banks hjemmeside eller kontakte banken.

Du kan kræve, at din bank straks tilbagefører de penge, virksomheden har trukket fra din konto ud over det aftalte. Et eksempel på en sådan situation kan være, at du har købt en vare til 99 kr., men virksomheden har trukket 199 kr.

Du kan kræve pengene tilbage ved at lave en såkaldt indsigelse til din bank. Banken har typisk en indsigelsesblanket, du skal udfylde.

Se spørgsmålet ”Hvad er betingelserne for at gøre indsigelse til min bank?” nedenfor.

Bemærk: Hvis du har købt en vare, og virksomheden efterfølgende har trukket separat betaling for et abonnement eller lignende, som du ikke har godkendt, vil abonnementsbetalingerne være ikke-godkendte (uautoriserede) – se hvad du skal gøre i denne situation under ofte stillede spørgsmål til ikke-godkendte betalinger

Hvis virksomheden har trukket pengene inden, varen er sendt og går konkurs, kan du kræve af din bank, at den straks tilbagefører de penge, virksomheden har trukket fra din konto. Det gør du ved at lave en såkaldt indsigelse til banken. Banken har typisk en indsigelsesblanket, du skal udfylde.

Se spørgsmålet ”Hvad er betingelserne for at gøre indsigelse til min bank?” nedenfor.

Bemærk: Hvis du har indgået en aftale med virksomheden om forudbetaling fx ved bestillingskøb, hvor varen er særligt fremstillet til dig, og hvis virksomheden går konkurs inden levering, kan du som udgangspunkt ikke kræve pengene tilbageført af din bank.

Ved køb af fx fly- eller festivalbilletter har du heller ikke krav på tilbagebetaling, hvis flyrejsen eller festivalen efterfølgende bliver aflyst på grund af konkurs. Der kan gælde særlige regler for pakkerejser.

Nogle betalingskort giver dig en bedre beskyttelse end efter loven. Det er derfor en god ide at tjekke reglerne for dit betalingskort på din banks hjemmeside eller kontakte banken.

Det er en betingelse, at betalingen er sket med et betalingskort, en betalings-app eller et lignende instrument, da almindelige netbanksoverførelser ikke er dækket.

Før du kan lave en indsigelse, skal du kontakte eller have forsøgt at kontakte virksomheden om problemet, da der kan være tale om en fejl. Det er en god ide at kontakte virksomheden på skrift fx via e-mail, så du kan bevise, at du har forsøgt at løse problemet med virksomheden.

Hvis du ikke kan løse problemet med virksomheden, eller hvis virksomheden ikke reagerer på din henvendelse, skal du sende din indsigelse til din bank.

Der gælder en frist for at gøre indsigelse. Se spørgsmålet ”Er der en frist for, hvornår jeg skal sende en indsigelse til min bank?” nedenfor.

Ja. Du skal sende din indsigelse til din bank ”snarest muligt”, når du er blevet klar over, at beløbet er trukket uretmæssigt, og virksomheden nægter at tilbagebetale beløbet eller ikke reagerer på din henvendelse inden for rimelig tid.

Banken har typisk en indsigelsesblanket, du skal udfylde.

Hvis din bank afviser din indsigelse, kan du klage til det finansielle ankenævn, der blandt andet behandler konkrete tvister mellem forbrugere og banker. Du kan læse mere herom på www.fanke.dk

Du kan også klage til Forbrugerombudsmanden over virksomhedens og/eller bankens markedsføring og handelspraksis her.

DFDF

test

FDFAFSSFDASFD