Forbrugeraftaler

Fortrydelse

Det er vigtigt, at webshops oplyser forbrugerne om deres fortrydelsesret. Ellers mister virksomheden nogle af sine rettigheder over for forbrugeren.

Forbrugere, der køber varer og serviceydelser på nettet, har normalt 14 dages fortrydelsesret. Det følger bl.a. af § 19 i forbrugeraftaleloven.

Det forudsætter dog, at virksomheden har givet forbrugeren en række oplysninger om fortrydelsesretten pr. post, e-mail, sms eller lignende (”et varigt medium”). Hvis ikke, løber fortrydelsesretten videre indtil 14 dage efter, forbrugeren har fået oplysningerne. Dog kan fortrydelsesretten højst løbe 12 måneder og 14 dage efter, varen er leveret til forbrugeren.

Det følger af § 19, stk. 3 og 4, i forbrugeraftaleloven.

Der er forskellige regler om, hvornår fortrydelsesretten træder i kraft, alt efter om der er tale om varer, serviceydelser, kombinationsaftaler, el, gas og vand eller digitalt indhold.

Læs mere om, hvornår fortrydelsesretten træder i kraft i Nettjek, side 18-19 (PDF)

Sådan fortryder forbrugeren en bestilling

Ved en utvetydig erklæring skal forbrugeren give virksomheden meddelelse om fortrydelsen, inden fristen udløber. En utvetydig erklæring kan fx være et brev, et telefonopkald eller returnering af varen med en klar erklæring. Forbrugerne kan ikke fortryde et køb ved kun at nægte at afhente eller modtage varen, når den kommer.

Virksomheden er dermed ikke forpligtet til at tilbagebetale pengene til forbrugeren, før den har modtaget forbrugerens meddelelse om fortrydelse, selvom en uafhentet vare er leveret tilbage til virksomheden.

Det er tilstrækkeligt, at meddelelsen er sendt, inden fristen er udløbet, hvis forbrugeren fx vælger at sende et brev. Det gælder også, selvom virksomheden først modtager den efter fristen.

Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten er reguleret i forbrugeraftalelovens § 20.

Virksomhedens pligter

Virksomheden har pligt til at sende en standard fortrydelsesformular til forbrugeren på et varigt medium. Det følger blandt andet af § 13 i forbrugeraftaleloven. Et link er ikke nok. Herudover kan virksomheden på sin hjemmeside give forbrugeren mulighed for at give besked om fortrydelse via standardfortrydelsesformularen.

Hent standardfortrydelsesformularen på retsinformation.dk

Hvis forbrugeren har udfyldt fortrydelseserklæringen på virksomhedens hjemmeside eller webshop, skal virksomheden straks sende en mail eller et brev med en bekræftelse på, at den har modtaget beskeden.

Virksomheden skal betale forbrugerens penge tilbage hurtigst muligt og senest 14 dage efter, at den har modtaget besked om fortrydelsen. Det følger af § 22, stk. 1, i forbrugeraftaleloven.

Fortrydelse af købet af en vare

Forbrugeren har som udgangspunkt altid 14 dages fortrydelsesret, når forbrugeren køber varer på nettet. Der er dog enkelte undtagelser, fx ved levering af mad og drikke eller billetter til et kulturarrangement på en bestemt dato. Det følger af § 18, stk. 2, i forbrugeraftaleloven.

Forbrugeren har heller ikke fortrydelsesret, når der er tale om en vare, der er specielt fremstillet til forbrugeren. Dette gælder dog ikke, hvis købet er baseret på standardiserede tilvalgsmuligheder, eksempelvis farve og størrelse.

Hvis forbrugeren fortryder et køb i en webshop, skal forbrugeren selv betale for at sende varen retur, medmindre sælgeren har accepteret at betale for det. Sælgeren har dog pligt til at betale for tilbageleveringen, hvis sælgeren ikke inden købet har oplyst, at forbrugeren selv skal betale for returnering.

Forbrugeren har som udgangspunkt ret til at få alle de penge tilbage, forbrugeren har betalt til sælgeren for varen. Det følger af § 22, stk. 1, i forbrugeraftaleloven.

Forbrugeren kan godt udnytte sin fortrydelsesret, selvom varen har været brugt og dermed er blevet forringet i værdi.

Sælgeren har dog ret til at kræve, at forbrugeren betaler for den værdiforringelse, brugen af varen har medført. Det er altid en konkret vurdering, hvor stort et fradrag i givet fald skal være. Det følger af § 24, stk. 5, i forbrugeraftaleloven.

Læs notat om vurderingen af værdiforringelsen (PDF)

Hvis forbrugeren vil undgå at betale for en værdiforringelse, er det en god tommelfingerregel, at det er tilladt at undersøge og prøve varen derhjemme på samme måde, som det er muligt i en fysisk butik.

Fortrydelse af købet af en tjenesteydelse

Ved køb af tjenesteydelser på nettet løber fortrydelsesretten fra aftalen bliver indgået.

Virksomheden skal oplyse, hvilket beløb forbrugeren skal betale ved fortrydelse af en aftale, der på forbrugerens udtrykkelige anmodning er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb. Ved salg af tjenesteydelser er der nemlig en mulighed for at levere ydelsen før udløbet af fortrydelsesretten, hvis forbrugeren udtrykkeligt anmoder om det. Det har den virkning, at forbrugeren ved fortrydelse kommer til at betale et rimeligt beløb for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

Et samtykke er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke udtrykkeligt, hvis det alene fremgår af de almindelige betingelser, som forbrugeren accepterer. Det må kræves, at forbrugeren aktivt tilkendegiver, at han eller hun accepterer netop dette vilkår. Forbrugeren kan kun pålægges at betale omkostningerne, hvis de er rimelige. Hvis aftalen har en begrænset varighed, kan det fx være en pris pr. dag set i forhold til prisen for aftalen i den fulde varighed. Hvis det er et løbende abonnement, kan det fx være fastsat som prisen pr. dag i forhold til et års abonnement.

Reglerne herom fremgår af forbrugeraftalelovens § 25.

Fortrydelse af køb foretaget i fysisk butik

Forbrugeren har som udgangspunkt ikke fortrydelsesret, når forbrugeren handler i en fysisk butik. Den enkelte butik kan selv vælge, om den vil tilbyde forbrugerne fortrydelsesret som en særlig service. Butikken bestemmer også som udgangspunkt selv, hvordan fortrydelsesretten fungerer – fx hvor længe forbrugeren kan fortryde, hvilke krav der er til varens stand, om forbrugeren skal kunne fremvise en kvittering for købet osv.

 

Ofte stillede spørgsmål om fortrydelsesret

 

Ja. Du har som udgangspunkt altid 14 dages fortrydelsesret, når du køber varer på nettet. Der er dog enkelte undtagelser, fx ved levering af mad og drikke eller billetter til et kulturarrangement på en bestemt dato. 

Der gælder særlige regler for fortrydelse, når der er tale om en vare, der er specielt fremstillet til den enkelte forbruger. Dette gælder dog ikke, hvis købet er baseret på standardiserede tilvalgsmuligheder, eksempelvis farve og størrelse.

Hvis du fortryder et køb i en webshop, skal du selv betale for at sende varen retur, medmindre sælgeren har accepteret at betale for det. Sælgeren har dog pligt til at betale for tilbageleveringen, hvis han ikke inden købet har oplyst, at du selv skal betale for returnering.

Du har som udgangspunkt ret til at få alle de penge tilbage, du har betalt til sælgeren for varen.

Ja. Du kan godt udnytte sin fortrydelsesret, selvom varen har været brugt og dermed er blevet forringet i værdi.

Sælgeren har dog ret til at kræve, at du betaler for den værdiforringelse, brugen af varen har medført. Det er altid en konkret vurdering, hvor stort et fradrag i givet fald skal være. Læs notat om vurderingen af værdiforringelsen (PDF). 

Hvis du vil undgå at betale for en værdiforringelse, er det en god tommelfingerregel, at det er tilladt at undersøge og prøve varen derhjemme på samme måde, som det er muligt i en fysisk butik.

Nej. Du skal give sælgeren klar besked om, at du ønsker at fortryde købet, hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret.  Du kan godt vælge ikke at hente varen, hvis du har fortrudt købet, men for at gøre brug af fortrydelsesretten – og dermed retten til at få dine penge tilbage - skal du give sælger besked om din fortrydelse.

Nej. Du har som udgangspunkt ikke fortrydelsesret, når du handler i en fysisk butik. Den enkelte butik kan selv vælge, om den vil tilbyde forbrugerne fortrydelsesret som en særlig service. Butikken bestemmer også som udgangspunkt selv, hvordan fortrydelsesretten fungerer – fx hvor længe kunden kan fortryde, hvilke krav der er til varens stand, om kunden skal kunne fremvise en kvittering for købet osv.

Relaterede sager

Se alle