Betalinger

Betalingsservice og andre betalingsaftaler

Flere og flere betalinger bliver trukket automatisk på forbrugernes konti. Det kan være løbende betalinger for en indgået aftale om for eksempel mobiltelefoni, forsikringer, fitness, måltidskasser, kosmetik og meget mere.

Når en forbruger hver måned eller kvartal skal betale et beløb til en virksomhed, kan det være en fordel for både forbrugeren og virksomheden, at de løbende betalinger foretages automatisk. Der er dog en risiko for, at den enkelte forbruger mister kontroller med sine betalinger, og der er derfor behov for at have klare regler og normer for virksomheders adgang til at initiere betalinger på forbrugernes vegne.

En virksomhed kan gennemføre fremtidige betalinger i et løbende aftaleforhold med en forbruger, såfremt der er indgået en særskilt og klar aftale herom med forbrugeren.

Hvilke (fremtidige) betalingstransaktioner en forbruger har givet samtykke til ved for eksempel at give sine kortoplysninger, og som dermed lovligt må trækkes via kortet, afhænger af omstændighederne ved forbrugerens afgivelse af sit samtykke, herunder blandt andet hvilke oplysninger forbrugeren fik i forbindelse med autorisationen, og hvordan oplysningerne fremgik.

Betalingerne kan alene vedrøre et bestemt aftaleforhold. Det betyder, at aftalen og karakteren af betalingerne skal være afgrænset og fastlagt på forhånd. Der skal være tale om et i aftalen bestemt og afgrænset (løbende) skyldforhold, for eksempel betalinger i henhold til et medlemskab af en fitnessklub eller et telefonabonnement. Betalinger af andre og eventuelt nye skyldforhold kræver en separat betalingsaftale.

Hvis det efter aftalen er muligt at tage betaling for særskilte ydelser eller i særlige tilfælde, for eksempel et gebyr i tilfælde af, at man udebliver fra en reserveret fitnesstime, må kriterier og priser herfor fremgå klart af aftalen.

Det må i betalingsaftalen angives, at forbrugeren til enhver tid ubetinget kan tilbagekalde sin tilladelse til betalingsmodtageren til fremover at trække beløb på betalingsinstrumentet/betalingskontoen, uafhængigt af om forbrugeren måtte være forpligtet af det underliggende aftaleforhold med den virkning, at eventuelle fremtidige betalinger skal anses for uautoriserede i betalingslovens forstand.

Trække andet end et fast beløb

Såfremt aftalen med forbrugeren giver betalingsmodtageren mulighed for at trække andet end et fast beløb, eller debiteringstidspunktet ikke er forudbestemt, må vilkårene sikre, at der gives forbrugeren det nødvendige overblik og informationer om de enkelte betalinger i god tid inden disse gennemføres, og således at forbrugeren har mulighed for at forhindre gennemførelsen af en betaling, som ikke kan anerkendes.

Under henvisning til de varslingsfrister, der som udgangspunkt gælder for andre betalingsformer, herunder Betalingsservice og SEPA direct debit betalinger, må fristen ikke være under otte dage inden betalingen iværksættes.

Overdragelse af betalingsaftaler

Et kreditorskifte kan som altovervejende hovedregel ske uden samtykke fra debitor. Det betyder, at en virksomhed uden videre kan overdrage et krav på betaling for fx et medlemskab til en anden virksomhed.

Overdragelse af en betalingsaftale er ikke i sig selv en overdragelse af kravet på betaling, men en overdragelse af retten til at iværksætte betalinger til debitering af forbrugerens konto.

Et samtykke givet i en betalingsaftale omfatter efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kun betalingstransaktioner iværksat af den pågældende betalingsmodtager.

En betalingsaftale kan ikke overdrages uden samtykke fra betaleren, hvis der sker et kreditorskifte. Betalingstransaktioner, som iværksættes uden en ny betalingsaftale vil være uautoriserede transaktioner, jf. betalingslovens § 82.

Relaterede sager

Se alle