Om hjemmesiden

Dine personoplysninger

Forbrugerombudsmandens behandling af personoplysninger.

Forbrugerombudsmanden er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mailadresse eller et CPR-nummer.

Forbrugerombudsmanden behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. Forbrugerombudsmanden kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, når det er nødvendigt for varetagelsen af Forbrugerombudsmandens opgaver.

Vi behandler dine oplysninger for at varetage vores opgaver som følger af lovgivningen. Efter databeskyttelsesforordningen er grundlaget for at behandle almindelige personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra c og/eller e. Vores nyhedsbreve bliver sendt på baggrund af samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a. Vores grundlag for at behandle følsomme oplysninger er artikel 9, stk. 2, litra f eller j.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven, e-handelsloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning, samt med en række forbrugerbeskyttende regler i lov om betalinger og lov om tjenesteydelser i det indre marked. Forbrugerombudsmanden har også særlige beføjelser på det finansielle område.

Du kan læse om, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmesider her

Forbrugerombudsmandens medarbejdere har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse eller vores opgaver som offentlig myndighed. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Oplysninger om dig gemmes så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for vores opgavevaretagelse. Det er fx ofte tilfældet ved klager over virksomheder i forbindelse med partshøring. Oplysninger kan også blive videregivet til andre, hvis det er nødvendigt for, at andre myndigheder kan varetage deres opgaver. Det kan f.eks. være videregivelse til politiet eller myndigheder i andre EU lande. Ved behandling af anmodninger om aktindsigt kan dine oplysninger også blive videregivet.

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, fx ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt), ret til indsigt og ret til berigtigelse. De fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22. Forbrugerombudsmanden skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, og eventuelt også når vi modtager oplysninger fra andre end dig selv.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Forbrugerombudsmanden behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Du kan læse mere om dine rettigheder ved Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet over Forbrugerombudsmandens behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Erhvervsministeriet har en databeskyttelsesrådgiver, som også er databeskyttelsesrådgiver for Forbrugerombudsmanden. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger hos Forbrugerombudsmanden.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mailadressen dpo@em.dk eller på telefonnummer 33 92 33 50. Du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at sende sikker digital post, skal det sendes til Erhvervsministeriets hovedpostkasse em@em.dk, som videresender det til dpo@em.dk