Pressemeddelelser

Virksomheder politianmeldt for at overtræde lov om juridisk rådgivning

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt fire virksomheder, som tilbyder at bistå forbrugere med at få kompensation for aflyste og forsinkede flyrejser. Virksomhederne har overtrådt lovgivningen ved blandt andet at modtage kompensationen fra flyselskaber på vegne af forbrugerne og ved at opkræve salærer, som afhænger af kompensationens størrelse.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt fire virksomheder, som tilbyder forbrugere bistand med at få kompensation fra flyselskaber efter de europæiske regler om flypassageres rettigheder, hvis deres flyrejse fx er blevet ramt af forsinkelse eller aflysning.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at virksomhederne har overtrådt lov om juridisk rådgivning og bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning.

På virksomhedernes hjemmesider bliver salæret beregnet som en andel af den opnåede kompensation. For eksempel skriver en af virksomhederne: ”vores salær udgør max 30 % af den udbetalte kompensation.” Herudover har de fire virksomheder en forretningsmodel, hvor flyselskabet skal udbetale kompensationen til virksomhederne, som herefter fradrager salæret, inden den resterende del af kompensationen overføres til forbrugeren.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at flykompensationsvirksomhederne tilbyder juridisk rådgivning og derfor er omfattet af reglerne i lov om juridisk rådgivning.

Ifølge reglerne om juridisk rådgivning skal rådgivere oplyse deres salær - eller beregningsgrundlaget for salæret - og salæret må ikke beregnes som en andel af det opnåede udbytte ved sagen. Desuden må juridiske rådgivere ikke modtage betroede midler på forbrugerens vegne.

Flykompensationsvirksomhederne er ikke enige i Forbrugerombudsmandens vurdering af, at de er omfattet af reglerne for juridisk rådgivning, men af inkassoloven.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Alle, som hovedsageligt beskæftiger sig med juridisk rådgivning, og som ikke er advokater eller finansielle virksomheder, skal overholde lov om juridisk rådgivning."

"Loven forbyder, at rådgiveren kan tage imod penge på vegne af forbrugerne, og det beskytter forbrugerne mod at miste deres penge, hvis rådgiveren fx går konkurs. Derfor er det vigtigt at få afklaret om disse virksomheder er juridiske rådgivere eller ej."

"Desuden beskytter loven også forbrugerne imod at skulle betale salærer, hvis størrelse afhænger af sagens udbytte.”

Lovgrundlag:

Lov om juridisk rådgivning:

”§ 1. Denne lov finder anvendelse på enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed driver virksomhed med rådgivning af overvejende juridisk karakter, når modtageren af rådgivningen (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Rådgiveren har bevisbyrden for, at rådgivningen ikke er omfattet af loven.

Stk. 2. Loven omfatter ikke juridisk rådgivning, der ydes af advokater som led i udøvelsen af selvstændig advokatvirksomhed.

Stk. 3. Loven omfatter ikke juridisk rådgivning ydet af finansielle virksomheder, i det omfang økonomi- og erhvervsministeren har udstedt regler om god skik på det pågældende område.

§ 2. […]

Stk. 3. Rådgiveren skal i rådgivningsaftalen oplyse, om vedkommende er ansvarsforsikret. Oplysningen skal være særligt fremhævet i rådgivningsaftalen. Er rådgiveren ansvarsforsikret, skal vedkommende oplyse om størrelsen af den samlede forsikringssum, størrelsen af forsikringssum pr. skade, og om der er rejst krav imod rådgiveren, som kan medføre, at den samlede forsikringssum helt eller delvis vil blive udnyttet i det pågældende forsikringsår.

Stk. 4. Aftalen skal indeholde en beskrivelse af rådgiverens uddannelsesmæssige baggrund.

Stk. 5. Rådgiveren skal angive sin timepris eller eventuelle samlede pris for den pågældende ydelse. Hvis det ikke er muligt at angive timeprisen eller den samlede pris, skal det oplyses, på hvilket grundlag prisen beregnes.

Stk. 6. Rådgiveren må ikke modtage betroede midler fra kunden eller på kundens vegne.
[…].

Bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning:

”§ 3. […]
”Stk. 4. En rådgiver må ikke indgå en rådgivningsaftale, hvor prisen for rådgivningen udgør en andel af det udbytte, som kunden måtte opnå ved gennemførelsen af sagen.”

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.