Pressemeddelelser

Fire elselskaber opkræver ulovligt gebyr fra deres kunder

Elselskaberne Fauna Energi, Grow Energy, Strømtid (tidligere Go Strøm) og Velkommen opkræver efter Forbrugerombudsmandens opfattelse et ulovligt gebyr fra deres kunder, når kunderne opsiger aftalen med et af selskaberne i bindingsperioden. Forbrugerne kan have krav på at få deres penge tilbage. Forbrugerne kan klage til Ankenævnet på Energiområdet, hvis elselskaberne ikke vil tilbagebetale gebyrerne.

Fire elselskaber har efter Forbrugerombudsmandens opfattelse uretmæssigt opkrævet 1.500 eller 800 kroner fra forbrugere, som ønskede at opsige deres elaftale, før bindingsperioden på et halvt år var udløbet. Det har siden 1. juli 2021 været ulovligt at opkræve et gebyr for at opsige en variabel elaftale, som er aftaler, hvor prisen for strøm ikke er fast. De fire elselskaber tilbyder kun variable elaftaler.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne elselskaberne heller ikke opkræve sådanne opsigelsesgebyrer før 1. juli 2021. Det skyldes, at gebyrer på 1.500 eller 800 kroner er væsentlig højere, end elselskabernes erstatningskrav for forbrugerens opsigelse af aftalerne i bindingsperioden. Derfor er beløbene urimelige at opkræve.

Grow Energy, Strømtid og Velkommen har også beregnet de seks måneders bindingsperiode forkert. De har ladet bindingsperioden løbe fra den dag, de er begyndt at levere strøm til den enkelte forbruger. Bindingsperioden løber dog fra den dag, en aftale bliver indgået. Der er derfor forbrugere, som er blevet opkrævet et gebyr for opsigelse i bindingsperioden, selvom de ikke længere var i en bindingsperiode med elselskaberne. Velkommen ændrede den ulovlige praksis i september 2020, mens Grow Energy ændrede praksis efter Forbrugerombudsmandens henvendelse til selskabet i starten af 2022.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at de fire elselskaber overtræder god markedsføringsskik ved uretmæssigt at opkræve et gebyr ved opsigelse i bindingsperioden.

Forbrugerombudsmanden har anmodet de fire elselskaber om at tilbagebetale gebyrerne til forbrugerne. Grow Energy og Velkommen har oplyst, at de ikke er enige i Forbrugerombudsmandens juridiske vurdering, og selskaberne vil derfor ikke tilbagebetale gebyrerne. De øvrige elselskaber er ikke vendt tilbage.

Forbrugerombudsmanden vil derfor indbringe elselskaberne for domstolene med undtagelse af Fauna Energi, der er under konkurs.

Da Strømtid (tidligere Go Strøm) ikke har svaret på Forbrugerombudsmandens høringsbrev om opsigelsesgebyret, har Forbrugerombudsmanden politianmeldt selskabet for ikke at have meddelt de oplysninger, som Forbrugerombudsmanden havde pålagt selskabet at oplyse til brug for sagens behandling.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det er vores vurdering, at forbrugerne har krav på at få pengene tilbage, hvis de har betalt et gebyr for at opsige deres elaftale med variabel pris med et af elselskaberne. Jeg vil anbefale forbrugerne at kontakte elselskabet hurtigst muligt og anmode om tilbagebetaling, hvis de uberettiget er blevet opkrævet et opsigelsesgebyr i bindingsperioden.”

”Hvis elselskabet afslår at tilbagebetale gebyret, kan forbrugeren indbringe det for Ankenævnet på Energiområdet, da kravet på tilbagebetaling ellers kan blive forældet.”

Gode råd:

  • Indgik du aftalen med elselskabet under en telefonisk henvendelse, som du ikke forudgående havde anmodet om, er du ikke bundet af aftalen med elselskabet. Det følger af forbrugeraftalelovens § 5. I så fald skal du allerede af den grund ikke betale et gebyr for at opsige aftalen i bindingsperioden. Det er vigtigt, at du hurtigst muligt skriver til elselskabet, hvis du ikke mener, at du er bundet af aftalen. Du kan bede om, at få betalte beløb tilbage.
  • Er du blevet opkrævet et gebyr for at opsige aftalen i bindingsperioden, skal du hurtigst muligt skrive til elselskabet og kræve gebyret tilbagebetalt. Du kan henvise til denne pressemeddelelse.
  • Vil elselskabet ikke tilbagebetale gebyret, eller har du et andet økonomisk mellemværende med et elselskab, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet. Dit krav om tilbagebetaling kan blive forældet, hvis du ikke indbringer det for fx et ankenævn. Ankenævnet på Energiområdet kan kontaktes via www.energianke.dk.

Lovgrundlag:

Elleveringsbekendtgørelsen – kontraktopsigelsesgebyr

Det fremgår af elleveringsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, at et elselskab kun kan opkræve et skifterelateret gebyr, hvis forbrugeren frivilligt har opsagt en fastpriselektricitetsleveringskontrakt før kontraktens udløb. Et elselskab kan derfor ikke opkræve et gebyr ved variable elaftaler.

Et skifterelateret gebyr er i elleveringsbekendtgørelsens § 2, nr. 4, defineret som: ”et direkte eller indirekte gebyr, herunder et kontraktopsigelsesgebyr, for skift af elhandelsvirksomhed”.

Et ”kontraktopsigelsesgebyr” er i elleveringsbekendtgørelsens § 2, nr. 2, defineret som: ”Et gebyr, som en elhandelsvirksomhed pålægger en elkunde for opsigelse af en kontrakt om levering af elektricitet.”

Aftaleloven – urimelige aftalevilkår

Efter aftalelovens § 36 kan en aftale ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende.

Aftalevilkår kan også tilsidesættes efter § 36, hvis det vil være i strid med hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre dem gældende, jf. § 38 c.

Forbrugeraftaleloven – bindingsperiode

Efter forbrugeraftalelovens § 28, stk. 1, kan en forbruger opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse.

Markedsføringsloven - god markedsføringsskik

Efter markedsføringslovens § 3 og § 4 skal virksomheder udvise god markedsføringsskik og god erhvervsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.

Overtræder en virksomhed anden lovgivning, vil virksomheden som udgangspunkt handle i strid med god markedsføringsskik.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.