Pressemeddelelser

Boligkøbere vildledt om elaftaler

Flere boligkøbere er uforvarende blevet tilmeldt elaftaler, da de underskrev et bilag til deres købsaftale om persondata. Forbrugerombudsmanden har vurderet, at fire ejendomsmæglere, fire elselskaber og en softwarevirksomhed har handlet i strid med markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at det var i strid med god markedsføringsskik, da fire ejendomsmæglere gav boligkøbere mulighed for tilmelde sig et nyt elselskab i et elektronisk bilag til deres købsaftale. Bilaget handlede som udgangspunkt om behandling af persondata, men boligkøberne kunne samtidig vælge en ny elleverandør ved et klik med musen. Tilmeldingsflowet overholdt imidlertid ikke grundlæggende forbrugerbeskyttende regler. Boligkøberne fik eksempelvis hverken oplysninger om elproduktet eller prisen.

Flere af ejendomsmæglerne havde på forhånd afkrydset, hvilket elselskab boligkøberen ønskede at skifte til, selvom det ikke var aftalt med boligkøberen. Boligkøberne blev derfor tilmeldt elselskabet, hvis de ikke opdagede forhåndsafkrydsningen. Det fremgik ikke af bilaget, at elselskaberne betalte provision til softwareudvikleren og ejendomsmæglerne, hvis boligkøberen indgik en elaftale ved at vælge ét af elselskaberne og underskrive bilaget.

Forbrugerombudsmanden har behandlet sagen efter at have modtaget klager fra flere utilfredse boligkøbere. Boligkøberne havde købt en ejendom gennem følgende ejendomsmæglere:

  • home Amagerbro/Islands Brygge og LokalBolig Lyngby/Virum: Ejendomsmæglerne afkrydsede i bilaget til de to boligkøberes købsaftaler, at boligkøberne ønskede et bestemt elselskab, uden at det var aftalt med boligkøberne. Boligkøberne opdagede ikke forhåndsafkrydsningen ved underskriften af bilagene og blev derfor tilmeldt en elaftale uden at vide eller ønske det. LokalBolig Lyngby/Virum har oplyst, at afkrydsningen skyldtes en fejl, og home Amagerbro/Islands Brygge har oplyst, at de sætter krydset som et forslag til køberen. Forbrugerombudsmanden vurderer, at fremgangsmåden var utilbørlig, og at ejendomsmæglerne vildledte boligkøberne.
  • home Solrød: Ejendomsmægleren afkrydsede, at boligkøberen ønskede et bestemt elselskab, uden at det var aftalt med boligkøberen. Ejendomsmægleren oplyste boligkøberen om forhåndsafkrydsningen, da boligkøberen skulle skrive under på boligkøbet. Forbrugerombudsmanden vurderer, at en sådan fremgangsmåde er i strid med god markedsføringsskik, og Forbrugerombudsmanden er også tilbøjelig til at mene, at det er utilbørlig markedsføring, selvom ejendomsmægleren oplyste om forhåndsafkrydsningen inden underskriften.
  • Place2Live Fredericia: Ejendomsmægleren modtog ikke provision og afviser at have forhåndsafkrydset ved et elselskab. Afkrydsningen kunne muligvis skyldes en systemfejl.

Alle fire ejendomsmæglere og softwareleverandøren Mindworking har efter Forbrugerombudsmandens opfattelse overtrådt god skik ved at facilitere tilmeldingen, der ikke overholdt grundlæggende forbrugerbeskyttende regler. Elselskaberne, NRGi, Strømlinet, Blue Energy og Modstrøm, har tilsvarende overtrådt god skik og forbrugeraftaleloven ved ikke at sikre, at boligkøberne fik de lovpligtige oplysninger om elaftalen. 

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

"En tilmeldingsmodel må naturligvis ikke være så smart, at den tilsidesætter grundlæggende forbrugerbeskyttende regler. Forbrugere skal have en række oplysninger, inden de indgår en elaftale, fx hvad prisen er. Får forbrugeren ikke de oplysninger, kan aftalen være ugyldig."

"Det er utilbørligt og vildledende, at nogle ejendomsmæglere har forhåndsafkrydset, at forbrugeren ønskede at indgå en elaftale med et bestemt elselskab, når det ikke var aftalt med forbrugeren."

Gode råd:

Der er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke indgået en elaftale mellem boligkøberen og elselskabet, når en boligkøber underskriver bilaget om persondata, hvis afkrydsningen ved elselskabet i bilaget foretages af ejendomsmægleren uden forudgående aftale herom med boligkøberen. Boligkøberen kan derfor ikke tilmeldes elselskabet.  

Dertil kommer, at boligkøberen ikke er bundet af elaftalen, hvis bilaget blev underskrevet ved fjernsalg ved brug af elektroniske midler, fx ved NemId hjemme hos boligkøberen, selvom afkrydsningen ved elselskabet blev foretaget af boligkøberen eller efter aftale med boligkøberen. Det skyldes, at boligkøberen ikke får alle de lovpligtige oplysninger om elaftalen på den påkrævede måde i bilaget, jf. forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2.

Boligkøbere, der ikke mener at være bundet af en elaftale efter at have underskrevet bilaget, skal i første omgang rette henvendelse til elselskabet. Har boligkøberen en økonomisk tvist med elselskabet, kan boligkøberen klage til Ankenævnet på energiområdet. 

Lovgrundlaget:

Oplysningspligt efter forbrugeraftaleloven

Inden der indgås en forbrugeraftale, skal den erhvervsdrivende, hvis aftalen indgås ved fjernsalg, på en klar og forståelig måde give forbrugeren de oplysninger, der er nævnt i forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, fx hvilket produkt, forbrugeren bestiller, og prisen på produktet.

Indgår en forbruger en fjernsalgsaftale ved hjælp af elektroniske midler, og pålægger aftalen forbrugeren en betalingsforpligtelse, skal dette være angivet klart og tydeligt på det sted, hvor bestillingen afgives. Endvidere skal virksomheden tydeligt og i fremhævet form, og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling, gøre forbrugeren opmærksom på de oplysninger, der er nævnt i forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 1, 5, 6, 17 og 18, jf. § 12, stk. 1. Det er fx oplysninger om prisen.  

Det følger af forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2, at forbrugeren alene er bundet af aftalen eller bestillingen, hvis § 12, stk. 1, er overholdt.

God markedsføringsskik

En erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik samt i sin handelspraksis over for forbrugerne udvise god erhvervsskik. Det fremgår af markedsføringslovens § 3 og § 4.

Vildledningsforbuddet

Efter markedsføringslovens § 6, stk. 1, sammenholdt med § 8, må en erhvervsdrivende ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Utilbørlig markedsføring

En virksomhed må ikke benytte utilbørlig påvirkning af forbrugere, der er egnet til væsentligt at indskrænke forbrugerens valgfrihed i forbindelse med et produkt. Det fremgår af markedsføringslovens § 7, sammenholdt med § 8.

Forbuddet mod skjult reklame

En erhvervsdrivende klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 4.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.