Pressemeddelelser

Forbrugerombudsmanden har revideret sin vejledning om konkurrencer på nettet

Gennem de seneste par år har Forbrugerombudsmanden set en markant stigning i antallet af klager over ulovligt telefonsalg. I nogle tilfælde har forbrugerne uden at være klar over det selv givet samtykke til at modtage opkaldene, da de har deltaget i konkurrencer på nettet. Forbrugerombudsmanden reviderer nu sin vejledning om reglerne på området.

Forbrugerombudsmanden har opdateret sin vejledning ”Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring”. Det sker blandt andet som følge af, at en del forbrugere ikke har opdaget, at de skulle give samtykke til for eksempel telefonsalg for at deltage i en konkurrence eller en spørgeskemaundersøgelse på nettet. Samtykket vil i så fald som udgangspunkt være ugyldigt.

Sidste år modtog Forbrugerombudsmanden 1.030 klager over ulovligt telefonsalg, hvilket er rekord. Samtidig politianmeldte Forbrugerombudsmanden i 2020 24 virksomheder, herunder fem leadvirksomheder og fem leadmæglere, for ulovligt telefonsalg eller medvirken hertil. Årligt modtager Forbrugerombudsmanden desuden ca. 20.000 klager over spam.

I nogle af sagerne om ulovligt telefonsalg og spam har det ikke være tydeligt for forbrugerne, at formålet med en spørgeskemaundersøgelse eller en ”gratis” konkurrence på nettet var at opnå forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring. Efter Forbrugerombudsmandens vurdering har forbrugeren i så fald ikke givet sit samtykke. Ofte har virksomheden heller ikke kunnet dokumentere samtykket.

Ofte er det såkaldte leadvirksomheder, som stod bag konkurrencerne, og de har videresolgt forbrugernes samtykke til op mod 45 andre virksomheder.

I lyset af de mange klager, ny praksis og de seneste ændringer i markedsføringsloven har Forbrugerombudsmanden nu revideret sin vejledning om indhentelse af samtykke i konkurrencer på nettet.

Blandt præciseringer i vejledningen er:

  • at det skal fremgå af samtykketeksten eller i nær tilknytning til samtykketeksten, hvem forbrugeren anmoder om at blive kontaktet af med markedsføring. Hvis forbrugeren skal kigge i et link eller i en mouse-over tekst, skal virksomhederne bruge en teknisk løsning, der sikrer, at forbrugeren tilgår oplysningerne i linket.
  • at forbrugeren også kan trække sit samtykke tilbage over for den virksomhed, der har afholdt konkurrencen. Virksomheden skal orientere alle andre virksomheder, som den måtte have solgt samtykket til, om forbrugerens tilbagekaldelse af sit samtykke. Virksomheden skal derfor sikre, at forbrugeren modtager dens kontaktoplysninger fx i en mail eller lignede meddelelse efter konkurrencedeltagelsen, så forbrugeren nemt kan trække sit samtykke tilbage.
  • at virksomheden efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal dokumentere hele det konkurrenceflow, som forbrugeren skal igennem, når forbrugeren giver samtykket til at modtage markedsføring i en konkurrence el.lign.

Herudover har Forbrugerombudsmanden opdateret vejledningen med flere eksempler på vildledning i konkurrencer. Det er for eksempel vildledende markedsføring efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, hvis der ikke udtrækkes vindere, eller der udtrækkes færre vindere, end det fremgår af markedsføringen.

Vejledningen har været i høring hos brancheorganisationer og andre interessenter.

Se den opdaterede vejledning: ”Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring.

Forbrugerombudsmanden vil desuden lægge en opdateret spamvejledning på hjemmesiden i den kommende uge, der bl.a. indeholder seneste praksis fra Forbrugerombudsmanden.

Forbuddet mod telefonsalg:

Efter forbrugeraftalens § 4, stk. 1, er det ulovligt for erhvervsdrivende at kontakte forbrugere telefonisk eller personligt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet den erhvervsdrivende herom.

En anmodning om en telefonisk henvendelse skal være udtryk for en udtrykkelig og utvetydig anmodning gående ud på, at forbrugeren ønsker en telefonisk henvendelse fra den erhvervsdrivende.

Forbuddet mod spam:

Ifølge markedsføringslovens § 10 må en erhvervsdrivende ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Inden der gives samtykke, skal den pågældende oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage. Den erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.

Samtykket skal være udtryk for en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.