Skip navigation

Virksomheder har begrænset adgang til at ændre abonnementsaftaler

28. februar 2020

SATS Danmark A/S har efter forhandlinger med Forbrugerombudsmanden fjernet et aftalevilkår fra sine medlemsbetingelser. Vilkåret gav SATS en næsten ubegrænset mulighed for at ændre medlemsbetingelserne uden forbrugerens accept, og det var derfor urimeligt og ugyldigt, vurderede Forbrugerombudsmanden.

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at et ændringsvilkår i SATS’ medlemsbetingelser var et urimeligt og derfor ugyldigt aftalevilkår.

Vilkåret gav SATS ret til at foretage ændringer i medlemsbetingelserne uden forbrugerens samtykke. Det kunne fx bruges til at forhøje prisen eller til at indføre nye gebyrer.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var vilkåret urimeligt, fordi det gav SATS en næsten ubegrænset ændringsadgang, og fordi forbrugeren ikke på baggrund af klare og forståelige kriterier kunne forudse vilkårets konsekvenser for aftaleforholdet ud over muligheden for at opsige medlemsskabet.

At SATS ville varsle ændringerne over for forbrugeren, inden de trådte i kraft, og give forbrugeren ret til at opsige aftalen, kunne ikke afhjælpe det urimelige i en næsten ubegrænset ændringsadgang.

Fordi vilkåret var urimeligt, var det også ugyldigt. SATS måtte derfor lade det bortfalde. SATS kunne dog beholde en enkelt del af vilkåret, som gav SATS ret til at ændre prisen i henhold til forbrugerprisindekset.

At SATS fjerner ændringsvilkåret fra medlemsbetingelserne betyder, at SATS ikke længere kan bruge vilkåret til at foretage ændringer, fx prisforhøjelser, uden forbrugerens samtykke.

Hvis en virksomhed forhøjer prisen med udgangspunkt i et urimeligt aftalevilkår, vil prisforhøjelsen som udgangspunkt være ugyldig, og forbrugerne vil efter omstændighederne kunne kræve merprisen tilbage.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Når vi som forbrugere vælger fitness-selskab, bruger vi ofte tid på først at undersøge, hvor vi kan få den bedste ydelse til den bedste pris. For at kunne sammenligne tilbuddene er det helt essentielt, at vi kan regne med det, der står i kontrakten.

Alligevel ser vi, at nogle virksomheder har vilkår, der giver en urimeligt bred ændringsadgang, som fx kan bruges til at forhøje prisen, efter at aftalen er indgået. I så fald står vi som forbrugere uden mulighed for at vurdere, om vi har truffet det rigtige valg.

Disse vilkår er derfor til skade både for forbrugerne og for konkurrencen.”

Retsgrundlaget:

Det kræver som udgangspunkt udtrykkelig accept, hvis en erhvervsdrivende ønsker at ændre i en allerede indgået aftale.

Hvis aftalen indeholder et ændringsvilkår, skal den erhvervsdrivende sikre sig, at det ikke er urimeligt. Det forudsætter efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at

  • vilkåret ikke giver virksomheden ubegrænsede muligheder for at ændre aftalen,
  • kriterierne for, hvornår sådanne ændringer kan ske, fremgår tydeligt,
  • forbrugerne bliver varslet individuelt om ændringen og
  • forbrugerne kan opsige aftalen som følge af ændringen.

Aftalelovens §§ 36, stk. 1, 38 b, stk. 2, og 38 c, stk. 1, har følgende ordlyd:

  • 36. En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.
  • 38 b. […]
    Stk. 2. En skriftlig aftale, der tilbydes forbrugeren, skal af den erhvervsdrivende være udarbejdet på en klar og forståelig måde.
  • 38 c. Ved forbrugeraftaler gælder § 36, stk. 1. Såfremt det vil være stridende mod hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre et aftalevilkår gældende, gælder de i § 36, stk. 1, nævnte retsvirkninger også, idet forbrugeren dog i så fald kan kræve, at den øvrige del af aftalen skal gælde uden ændringer, hvis dette er muligt.

Forbrugerombudsmandens vurdering bygger bl.a. på EU-Domstolens domme i sagerne C-472/10, C-92/11, C-191/15 og de forenede sager C-96/16 og C-94/17.

For yderligere information:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.