Skip navigation

ViaBill skal tilbagebetale ulovlige gebyrer

06. april 2018

Sø- og Handelsretten har fastslået, at ViaBills autopay-gebyr og reminder fee er opkrævet ulovligt. Kunder, der har betalt de to gebyrer, har krav på at få deres penge retur.

Den danske kreditudbyder ViaBill A/S har uberettiget opkrævet gebyrer fra sine kunder. Det fastslår Sø- og Handelsretten i sin dom i en sag anlagt af Forbrugerombudsmanden.

Hos en lang række danske webshops tilbyder Viabill forbrugeren en afbetalingsordning, så købene kan foretages med en kredit. Kreditten afvikles som udgangspunkt over 24 måneder. ViaBill har ifølge forklaringen i retten mellem 130.000 og 140.000 aktive kunder og tilbyder betaling med kassekredit i knap 3.200 forskellige webshops.

Kassekreditten markedsføres som rentefri og uden omkostninger, men hvis forbrugerne ikke betaler deres månedlige ydelse senest den 20. i måneden, hæver ViaBill selv ydelsen og et gebyr på 39 kr. ved brug af forbrugerens betalingskortoplysninger.

”Autopay-gebyr”

Frem til februar 2017 opkrævede Viabill gebyret på 39 kr. under betegnelsen ”autopay-gebyr”. Gebyret blev opkrævet, uden at ViaBill sendte en rykkerskrivelse til forbrugeren.

ViaBill ændrede sit gebyr efter at have fået et påbud af Forbrugerombudsmanden om at ophøre med at opkræve autopay-gebyret. Viabill nægtede dog at betale pengene tilbage til forbrugerne, som Forbrugerombudsmanden også havde påbudt.

”Reminder fee”

ViaBill opkrævede herefter et lignende gebyr, betegnet ”reminder fee”, når forbrugeren overskred betalingsfristen den 20. i måneden, men ifølge ViaBill som gebyr for en påmindelse om betaling.

Forbrugerombudmanden mente ikke, at ViaBills påmindelse kunne anses for at være en rykker i rentelovens forstand. Påmindelsen blev lagt på ViaBills egen hjemmeside, men blev ikke sendt med post eller e-mail til forbrugerne, der i stedet alene modtog en e-mail med en oplysning om, at der lå en besked til forbrugeren i Mit ViaBill.

Forbrugerombudsmandens anlagde sag mod ViaBill i Sø- og Handelsretten og gjorde gældende, at begge gebyrer er ulovlige og ugyldige, fordi de er i strid med rentelovens udtømmende og ufravigelige forbrugerbeskyttende regler om inddrivelsesomkostninger ved betalingsmisligholdelse.

Sø- og Handelsretten har givet Forbrugerombudsmanden medhold og har pålagt ViaBill selv at tilbagebetale opkrævne autopay-gebyrer og at tilbagebetale opkrævne reminder-gebyrer efter krav fra den enkelte forbruger.

Dommen fastslår, at når en forbruger er i misligholdelse med en betaling, regulerer renteloven udtømmende, hvilke inddrivelsesomkostninger forbrugeren kan blive opkrævet. Det betyder, at virksomheder højst kan opkræve tre rykkergebyrer på 100 kr., og at det er et krav, at der hver gang sendes en rykkerskrivelse til forbrugeren.

Sø- og Handelsretten skriver i sin afgørelse bl.a. følgende om autopay-gebyret:

[…]

”Retten finder, at ViaBills hævning af ydelsen og gebyret på forbrugerens betalingskort under de anførte omstændigheder må betegnes som en inddrivelse, og at gebyret, der knytter sig til den udeblevne betaling og den påfølgende inddrivelse kan betegnes som en inddrivelses-omkostning. Inddrivelsesomkostningen er imidlertid ikke udløst af, at ViaBill har sendt en rykkerskrivelse til forbrugeren. Det er herefter rettens opfattelse, at gebyret opkræves i strid med de udtømmende regler i rentelovens § 9 b, der ikke kan fraviges til skade for forbrugeren, jf. rentelovens § 9, stk. 4, jf. § 7, stk. 1.

[...]

De opkrævninger, som ViaBill gennem flere år har foretaget af autopay-gebyrer hos forbrugere, har, som fastslået ovenfor, fundet sted i strid med rentelovens præceptive regler og markedsføringsloven. De forbrugere, hos hvem ViaBill har opkrævet disse gebyrer, har som følge heraf et tilbagesøgningskrav mod ViaBill.

[…]

Herefter og under særlig hensyn til gebyrernes efter rettens opfattelse klart retsstridige karakter findes et påbud om tilbagebetaling at stå i rimeligt forhold til de stedfundne opkrævninger, og Forbrugerombudsmandens påstand tages derfor til følge, dog for så vidt angår påstandens subsidiære led som nedenfor bestemt, idet der ikke skal ske tilbagebetaling i det omfang, der er indtrådt forældelse.”

Hvad angår reminder-gebyret skriver Sø- og Handelsretten navnlig følgende:

[…]

"Det er rettens opfattelse, at det var karakteristisk for denne fremgangsmåde, at reminderen til forbrugeren forblev på ViaBills hjemmeside under et domæne, der tilhørte ViaBill, og at det – uanset kundens forudgående accept af ViaBills forretningsbetingelser og uanset den til kunden fremsendte notifikation i form af en e-mail – dermed ikke behørigt blev sikret, at reminderen nåede frem til kunden. Reminderen kan derfor ikke anses for at være fremsendt, jf. rentelovens § 9 b. Oplysningerne om benyttede fremgangsmåder af andre virksomheder på disses selvbetjeningstjenester, jf. bilag V, kan ikke føre til nogen anden vurdering.”

Sø- og Handelsrettens dom er offentliggjort på rettens hjemmeside og kan findes her.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Sø- og Handelsretten har fastslået, at den forretningsmodel, som ViaBill har benyttet, ikke er lovlig. ViaBill har tjent penge på at opkræve gebyrer, fordi folk ikke har betalt deres månedlige afdrag på deres kassekredit, men da det ikke var rykkergebyrer, var de i strid med renteloven.”

”Retten fastslår, at forbrugerne har krav på at få direkte besked, når en virksomhed sender rykkeropkrævninger. Det har ViaBills kunder ikke fået. ViaBill har altså uretmæssigt trukket penge fra forbrugernes konti, og kunderne har derfor krav på at få deres penge retur.”

”Uanset hvilke vilkår, man som virksomhed stiller op for sine kreditaftaler, kan man ikke skrive sig ud af de forbrugerbeskyttende regler i renteloven. Har forbrugeren underskrevet vilkår, der stiller dem dårligere end renteloven, er vilkårene ugyldige.”

”Sø- og Handelsrettens dom viser også, at virksomheder kan blive forpligtet til selv at tilbagebetale ulovligt opkrævede beløb, uden at forbrugerne aktivt skal foretage sig noget.”

Om reglerne

Renteloven bestemmer, hvilke omkostninger virksomheder må opkræve hos forbrugerne, når forbrugerne ikke betaler til tiden.

Det er omkostninger i form af rente, rykkergebyrer eller omkostninger til indgåelse og administration af en betalingsaftale med forbrugeren.

Det er ikke tilladt at opkræve andre gebyrer hos forbrugeren, og når virksomheder alligevel gør det, vil gebyrerne være ugyldige og i øvrigt i strid med god markedsføringsskik.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.