Skip navigation

Udbyder af webhoteller skal blokere ulovlig hjemmeside

23. august 2018

Forbrugerombudsmanden har forbudt UnoEuro, som udbyder webhoteller, at gøre hjemmesiden fixminopgave.dk tilgængelig. UnoEuro havde holdt siden åben trods en anmodning fra Forbrugerombudsmanden om at blokere den, fordi der var ulovligt indhold på hjemmesiden.

UnoEuro skal blokere for ulovligt indhold på hjemmesiden fixminopgave.dk. Ellers medvirker UnoEuro efter Forbrugerombudsmandens opfattelse til FixMinOpgaves overtrædelse af det forbud mod salg af eksamensopgaver, som Forbrugerombudsmanden nedlagde mod FixMinOpgave i maj måned. Det er baggrunden for det af Forbrugerombudsmanden nedlagte forbud.

Den 23. maj 2018 forbød Forbrugerombudsmanden virksomheden FixMinOpgave at sælge besvarelser af eksamensopgaver og øvrige opgaver til elever på de gymnasiale uddannelser. Forbrugerombudsmanden vurderede, at salget af opgavebesvarelser krænkede almene samfundshensyn og derfor var i strid med god markedsføringsskik. Sø- og Handelsretten besluttede den 30. maj 2018, at Forbrugerombudsmandens foreløbige forbud fortsat skal stå ved magt.

FixMinOpgave stoppede dog ikke salget af opgavebesvarelser. Forbrugerombudsmanden anmodede derfor UnoEuro om at blokere for hjemmesiden fixminopgave.dk. UnoEuro stiller som udbyder af webhoteller serverplads til rådighed for indehaveren af fixminopgave.dk.

UnoEuro ville dog ikke imødekomme Forbrugerombudsmandens anmodning om at blokere hjemmesiden fixminopgave.dk, fordi de foreløbige forbud ikke var rettet direkte mod UnoEuro. Derfor anlagde Forbrugerombudsmanden en straffesag mod UnoEuro med påstand om, at UnoEuro skal idømmes en bøde for forsætligt at yde bistand til FixMinOpgaves overtrædelse af de foreløbige forbud nedlagt mod denne virksomhed. Spørgsmålet, om UnoEuro kan idømmes et strafansvar, er ikke afgjort af retten endnu.

UnoEuro afviste fortsat at blokere for hjemmesiden fixminopgave.dk og oplyste, at selskabet kun ville blokere for adgangen til hjemmesiden efter pålæg fra en domstol, eller hvis Forbrugerombudsmanden nedlagde et foreløbigt forbud rettet direkte til UnoEuro. Forbrugerombudsmanden nedlagde derfor et foreløbigt forbud over for UnoEuro, hvorefter UnoEuro blokerede for adgangen til hjemmesiden fixminopgave.dk. Sø- og Handelsretten har efterfølgende besluttet, at Forbrugerombudsmandens foreløbige forbud fortsat skal stå ved magt, indtil Sø- og handelsretten har taget endelig stilling til sagen.

På Forbrugerombudsmandens anmodning lukkede Facebook FixMinOpgaves facebook-side i juni og en ny side i juli.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det er afgørende, at en virksomhed, som overtræder loven, ikke kan fortsætte ufortrødent, når der er nedlagt et foreløbigt forbud. Ellers mister forbudsinstituttet sin effekt. Vi forventede derfor, at UnoEuro selv ville blokere for hjemmesiden fixminopgave.dk, når vi gjorde dem opmærksomme på forbuddet, men vi har desværre været nødsaget til at nedlægge et særskilt forbud over for UnoEuro.”

”Et webhotel, som hoster en hjemmeside, har efter vores forståelse af lovgivningen pligt til at blokere for hjemmesiden, når de bliver gjort bekendt med, at aktiviteterne på hjemmesiden er i strid med et foreløbigt forbud. I modsat fald medvirker udbyderen til hjemmesideindehaverens overtrædelse af det nedlagte forbud.”

Læs pressemeddelelsen fra den 23. maj 2018 om forbuddet over for selskaberne En bedre fremtid IVS og Fixmyassignment Ltd., som står bag fixminopgave.dk her

Læs Sø- og Handelsrettens kendelser om hhv. fixminopgave.dk og UnoEuro her og her.

Retsgrundlaget

Markedsføringsloven § 3, stk. 1

”Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser, jf. dog stk. 3.”

Af forarbejderne til § 3 fremgår bl.a. følgende:

”Bestemmelsen finder endvidere anvendelse på forhold vedrørende smag og anstændighed. Hensynet til smag og anstændighed skal forstås i en bred samfundsmæssig kontekst og beskytter bl.a. forbrugerne mod handelspraksis, som krænker almene samfundshensyn.”

Foreløbigt forbud

Ifølge markedsføringslovens § 36 kan Forbrugerombudsmanden, når der øjensynligt er fare for, at formålet med et forbud vil forspildes, hvis en almindelig retssag skal afventes, nedlægge foreløbigt forbud. Sag til stadfæstelse af forbuddet skal anlægges ved retten senest næste hverdag.

Kan en sag til stadfæstelse af Forbrugerombudsmandens forbud ikke afgøres af retten ved dom senest 5 hverdage efter sagens anlæg, kan retten under sagens forberedelse inden udløbet af fristen ved kendelse bestemme, at forbuddet fortsat skal gælde. Stadfæstes forbuddet ikke inden fristens udløb, er det bortfaldet.

Overtrædelse af et foreløbigt forbud

Overtrædes et foreløbigt forbud, kan det straffes med bøde eller fængsel i op til 4 måneder. Det følger af retsplejelovens § 430, stk. 1.

Ifølge retsplejelovens § 430, stk. 2, er det også strafbart at medvirke til, at nogen overtræder et forbud.

Retsplejelovens § 430, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

Stk. 1:

”Den, der forsætligt overtræder et forbud eller påbud, kan idømmes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder og i forbindelse hermed dømmes til at betale erstatning. Sag efter 1. pkt. anlægges af den part, der har opnået forbuddet eller påbuddet.”

Stk. 2:

”Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse over for den, der forsætligt yder den, som et forbud eller påbud retter sig imod, bistand til at overtræde forbuddet eller påbuddet.”

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.