Skip navigation

Forbrugerombudsmanden nedlægger personligt forbud mod at sælge opgavebesvarelser

05. december 2018

Forbrugerombudsmanden har nu forbudt personen bag fixminopgave.dk og fmooriginal.com at sælge og formidle opgavebesvarelser. Siderne er nu lukket ned.

Forbrugerombudsmanden har den 28. november 2018 forbudt personen, som stod bag hjemmesiden fixminopgave.dk, at sælge opgavebesvarelser til elever på de gymnasiale uddannelser. Sø- og Handelsretten har den 4. december 2018 afsagt udeblivelsesdom, hvor Forbrugerombudsmandens forbud stadfæstes som endeligt.

Personen, der var direktør og hovedaktionær i fixminopgave.dk, begyndte – trods tidligere forbud mod fixminopgave.dk – igen at sælge opgavebesvarelser. Markedsføringen skete via hjemmesiden fmooriginal.com og en Facebookside af samme navn. Derfor nedlagde Forbrugerombudsmanden foreløbigt forbud direkte over for personen mod at udbyde opgavebesvarelser.

Da Forbrugerombudsmanden i sin tid oplyste personen om, at man ville nedlægge forbud mod fixminopgave.dk, valgte personen at flytte aktiviteterne over i et engelsk selskab, Fixmyassignment Ltd., som Forbrugerombudsmanden derfor også nedlagde forbud mod.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at det er i strid med god markedsføringsskik at sælge opgavebesvarelser til elever på de gymnasiale uddannelser, fordi det er uetisk og krænker almene samfundshensyn.

Ifølge Forbrugerombudsmanden er salg af eksamensopgaver og andre skriftlige opgaver på de gymnasiale uddannelser i strid med formålet med de offentligt finansierede uddannelser og eksamener. De har til formål at dygtiggøre eleverne gennem faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. Det er derfor heller ikke tilladt for eleverne at aflevere købte besvarelser af eksamensopgaver.

Personen bag salget af opgavebesvarelser tjener dermed penge på at sælge et produkt, som køberne ikke må anvende.

Forbrugerombudsmandens begrundelse for at nedlægge det foreløbige forbud netop nu er, at der den 3. december 2018 startede en ny eksamensperiode, og at forberedelsen af de store opgaver Studieretningsprojekt (SRP) og Større skriftlig opgave (SSO) på flere af de gymnasiale uddannelser allerede er begyndt, hvilket muliggjorde eksamenssnyd gennem salg af opgavebesvarelser fra fmooriginal.com.

Straffen for at overtræde forbuddet er bøde eller fængsel i op til fire måneder. Personen kan også dømmes til at betale erstatning.

Facebook lukkede den 28. november 2018 for FMO Originals Facebook-side, efter at Forbrugerombudsmanden havde gjort Facebook opmærksom på overtrædelsen, mens webhotellet, UnoEuro, lukkede hjemmesiden, fmoorginal.com, den 30. november 2018, efter at Forbrugerombudsmanden havde nedlagt et selvstændigt forbud over for UnoEuro.

Se også Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse fra 23. maj om fixminopgave.dk

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Vi har ikke tidligere nedlagt forbud direkte over for en person. Men denne person fortsatte markedsføringen af opgavebesvarelser. Vi har derfor vurderet, at det var nødvendigt også at nedlægge et forbud over for personen.”

”Det krænker almene samfundsinteresser, når man tjener penge på at sælge opgavebesvarelser til elever. Desuden kan eleverne bortvises fra eksamen, hvis de afleverer en købt opgavebesvarelse. Det er efter vores vurdering groft og i strid med god markedsføringsskik.”

Retsgrundlaget

Markedsføringsloven § 3, stk. 1

”Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser, jf. dog stk. 3.”

Af forarbejderne til § 3 fremgår bl.a. følgende:

”Bestemmelsen finder endvidere anvendelse på forhold vedrørende smag og anstændighed. Hensynet til smag og anstændighed skal forstås i en bred samfundsmæssig kontekst og beskytter bl.a. forbrugerne mod handelspraksis, som krænker almene samfundshensyn.”

Foreløbigt forbud

Ifølge markedsføringslovens § 36 kan Forbrugerombudsmanden, når der øjensynligt er fare for, at formålet med et forbud vil forspildes, hvis en almindelig retssag skal afventes, nedlægge foreløbigt forbud. Sag til stadfæstelse af forbuddet skal anlægges ved retten senest næste hverdag.

Kan en sag til stadfæstelse af Forbrugerombudsmandens forbud ikke afgøres af retten ved dom senest 5 hverdage efter sagens anlæg, kan retten under sagens forberedelse inden udløbet af fristen ved kendelse bestemme, at forbuddet fortsat skal gælde. Stadfæstes forbuddet ikke inden fristens udløb, er det bortfaldet.

Forsætlig overtrædelse af forbuddet kan ifølge retsplejelovens § 430 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.