Skip navigation

Forbrugerombudsmanden nedlægger forbud mod salg af opgavebesvarelser

23. maj 2018

Fixminopgave.dk skal omgående stoppe med at sælge opgave- og eksamensbesvarelser. Det har Forbrugerombudsmanden meddelt virksomheden, og sagen bliver nu indbragt for Sø- og Handelsretten.

Forbrugerombudsmanden forbyder virksomheden Fixminopgave.dk at sælge opgave- og eksamensbesvarelser til elever på de gymnasiale uddannelser. Forbrugerombudsmanden har bedt virksomheden om at give tilsagn om at stoppe med at sælge opgavebesvarelser, men virksomheden har ikke underskrevet tilsagnet. Derfor bliver sagen nu indbragt for domstolene.

Det krænker almene samfundshensyn, når virksomheden fixminopgave.dk tilbyder at skrive opgaver for elever på de gymnasiale uddannelser. Forbrugerombudsmanden vurderer, at det er i strid med god markedsføringsskik.

Det er efter lovgivningen forbudt for eleverne at aflevere besvarelser af eksamensopgaver, der er skrevet af en anden. Fixminopgave.dk tjener dermed penge på at sælge et produkt, som man ikke må anvende, og hvor eleverne risikerer bortvisning fra eksamen.

Forbrugerombudsmanden har derudover vurderet, at salg af eksamensopgaver og andre skriftlige opgaver på de gymnasiale uddannelser modarbejder formålet med de offentligt finansierede uddannelser og eksamener. Uddannelserne har efter loven til formål at dygtiggøre eleverne gennem faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. Desuden skal eksamener dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelserne.

På den baggrund vurderer Forbrugerombudsmanden, at fixminopgave.dk’s salg af opgavebesvarelser er i strid med god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmandens begrundelse for at nedlægge det foreløbige forbud netop nu er dels, at dette års eksamensperiode begynder den 24. maj 2018, og dels at virksomheden ellers vil kunne fortsætte med at udbyde opgavebesvarelser i en længere periode, indtil en almindelig retssag er afgjort ved domstolene.

Hvis virksomheden overtræder forbuddet, kan straffen være bøde eller fængsel op til 4 måneder.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det krænker almene samfundsinteresser at tilbyde eleverne på ungdomsuddannelser at skrive deres opgaver mod betaling.”

”Vores ungdomsuddannelser er betalt af skattekroner, og formålet er naturligvis at dygtiggøre eleverne. Eleverne risikerer derfor også bortvisning, hvis de afleverer en besvarelse, som de har købt af Fixminopgave.dk. Vi har vurderet, at erhvervsaktiviteten er i strid med god skik.”

Selskabet bag Fixminopgave.dk, En bedre fremtid IVS, har netop oplyst til Forbrugerombudsmanden, at de har overdraget deres aktiviteter til et andet selskab ved navn Fixmyassignment LTD. Derfor har Forbrugerombudsmanden også medtaget dette selskab i forbuddet.

Retsgrundlaget

Markedsføringsloven § 3, stk. 1

”Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser, jf. dog stk. 3.”

Af forarbejderne til § 3 fremgår bl.a følgende:

”Bestemmelsen finder endvidere anvendelse på forhold vedrørende smag og anstændighed. Hensynet til smag og anstændighed skal forstås i en bred samfundsmæssig kontekst og beskytter bl.a forbrugerne mod handelspraksis, som krænker almene samfundshensyn.”

Foreløbigt forbud

Ifølge markedsføringslovens § 36 kan Forbrugerombudsmanden, når der øjensynligt er fare for, at formålet med et forbud vil forspildes, hvis en almindelig retssag skal afventes, nedlægge foreløbigt forbud. Sag til stadfæstelse af forbuddet skal anlægges ved retten senest næste hverdag.

Kan en sag til stadfæstelse af Forbrugerombudsmandens forbud ikke afgøres af retten ved dom senest 5 hverdage efter sagens anlæg, kan retten under sagens forberedelse inden udløbet af fristen ved kendelse bestemme, at forbuddet fortsat skal gælde. Stadfæstes forbuddet ikke inden fristens udløb, er det bortfaldet.

Forsætlig overtrædelse af forbuddet kan ifølge retsplejelovens § 430 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.