Kontaktmuligheder

Få en forhåndsbesked

Som virksomhed kan du få en vurdering af en planlagt markedsføringsindsats og en udtalelse fra Forbrugerombudsmanden, om den er lovlig. Det kaldes også en forhåndsbesked.

For at vi kan vurdere, om et markedsføringstiltag er i overensstemmelse med markedsføringsloven, skal der være tale om et konkret udarbejdet markedsføringstiltag, som endnu ikke er sat i værk på det tidspunkt, du beder om anmodningen.

Virksomheden bærer altid selv ansvaret for, at markedsføringen er lovlig, og det står frit for andre virksomheder eller forbrugere at anfægte lovligheden, når markedsføringen er sat i værk. I sidste ende er det domstolene, som afgør eventuelle spørgsmål om en konkret markedsføringsindsats er lovlig.

Behandling af oplysninger

Oplysninger, som Forbrugerombudsmanden modtager i forbindelse med en anmodning om forhåndsbesked, er underlagt reglen om retten til aktindsigt i offentlighedslovens § 7. Det vil sige, at Forbrugerombudsmanden ikke på forhånd kan love, at alle modtagne oplysninger kan undtages ved en evt. begæring om aktindsigt. Visse oplysninger kan dog undtages fra retten til aktindsigt.

Forbrugerombudsmanden vil eventuelt indhente en udtalelse fra den, hvis interesse kan være til hinder for, at en begæring om aktindsigt imødekommes. Høringssvaret er dog ikke bindende for Forbrugerombudsmanden.

Eventuel offentliggørelse af den rejste problemstilling

Forbrugerombudsmanden er forpligtet til at informere offentligheden om sager. Det betyder, at Forbrugerombudsmanden kan vælge at orientere om ordlyden af informationerne i anmodningen, og om Forbrugerombudsmandens syn på lovligheden af den påtænkte markedsføringsforanstaltning. Offentliggørelsen på hjemmesiden sker ikke før, virksomheden har fået svar på anmodningen om forhåndsbesked.

Forbrugerombudsmanden vil ikke offentliggøre forhåndsbeskeden i sin helhed, men alene omtale den rejste problemstilling i relation til en eller flere bestemmelser i markedsføringsloven eventuelt sammenholdt med anden lovgivning.

Der vil normalt være behov for en offentliggørelse, når der er rejst særlige principielle spørgsmål med stor praktisk betydning eller spørgsmål om rækkevidden af nye bestemmelser i markedsføringsloven.

Du anmoder om en forhåndsbesked ved at udfylde en digital formular på virk.dk. I formularen stiller vi dig en række spørgsmål til markedsføringens karakter, og du skal vedhæfte materiale og dokumentation mv. Markedsføringstiltaget skal være klart og detaljeret beskrevet, og der bør være redegjort for lovligheden af tiltaget i relation til relevante lovbestemmelser. Der skal være tale om et konkret udarbejdet markedsføringstiltag, som endnu ikke er sat i værk.

Jo mere fyldestgørende oplysningerne om markedsføringen er, jo bedre kan vi vurdere tiltaget.

Start anmodning om forhåndsbesked