Skip navigation

Uegnede produkter rettet mod børn og unge

Siden er under opbygning. Indholdet er dog gældende.

Den 25. november 2021 blev markedsføringsloven skærpet.

Efter skærpelsen kan du som erhvervsdrivende* straffes med bøde, hvis din handelspraksis, som er rettet mod børn og unge under 18 år, indeholder omtale af, billeder af eller henviser til produkter, der er uegnede for børn og unge under 18 år. Det står i markedsføringslovens § 11, stk. 2.

Note:
* Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at du som udgangspunkt er erhvervsdrivende og skal overholde markedsføringsloven, hvis du reklamerer for virksomheder/produkter og fx modtager fordele fra virksomheder.

Nedenfor kan du finde svar på disse spørgsmål:

1. Hvad er "handelspraksis"?

2. Hvornår er handelspraksis "rettet mod børn og unge"?

3. Hvad er "uegnede produkter"?

4. Hvad risikerer jeg ved at overtræde markedsføringslovens § 11, stk. 2?

Handelspraksis

”Handelspraksis” omfatter alle former for markedsføring.


Rettet mod børn og unge

2.1. Hvilken aldersgruppe omfatter ”børn og unge”?

- ”Børn og unge” omfatter personer under 18 år.

2.2. Hvad lægger Forbrugerombudsmanden vægt på, når Forbrugerombudsmanden vurderer, om markedsføring er ”rettet mod børn og unge”?

- Forbrugerombudsmanden foretager en vurdering af alle elementer i din markedsføring. Vi lægger bl.a. vægt på:

2.2.1. Alderen på den som reklamerer og om der indgår børn i markedsføringen. Hvis du selv er under 18 år, vil vi som udgangspunkt også anse din markedsføring for at være rettet mod børn og unge. Det samme gælder, hvis en ”ikke ubetydelig del” af dine følgere er under 18 år*. ”En ubetydelig del” kan oversæt-tes til ”uvæsentlig”, ”betydningsløs”, eller ”(meget) lille”. Forbrugerombudsmanden kan ikke fastsætte en generel procentdel af dit samlede antal følgere, som dine følgere under 18 år højest må udgøre for at være en ”ubetydelig del”. På de sociale medier, hvor der færdes mange personer under 18 år, skal der meget lidt til, før at markedsføringen (også) er rettet mod børn og unge.

2.2.2. Markedsføringens udformning og indhold. Markedsføring med udsagnet ”16+” er rettet mod personer under 18 år, medmindre personer under 18 år ikke kan se markedsføringen – se pkt. nr. 2.2.3. lige nedenfor.

2.2.3. Anvender du et effektivt aldersfilter eller andre tekniske foranstaltninger for at sikre, at børn og unge ikke ser markedsføringen? Markedsføringen er ikke ”rettet mod børn og unge”, hvis du fx markedsfører produkter på en Facebook-side, hvor et aldersfilter indebærer, at personer under 18 år ikke kan se dine opslag på Facebook-siden**.

2.3. Må jeg reklamere for ”uegnede produkter”, hvis min markedsføring kun er til personer over 18 år?

Det afgørende er, om dine følgere under 18 år også kan se markedsføringen. Det vil ikke være et ”effektivt aldersfilter” at oplyse, at markedsføringen ”kun er til personer over 18 år”. Din markedsføring kan være ”rettet mod børn og unge”, selvom de fleste af dine følgere er over 18 år og din markedsføring ikke ”primært” retter sig mod børn og unge.

Noter:
* Det står på s. 35f. i lovbemærkningerne til bestemmelsen.
** Se Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse fra 28. april 2021: Østre Landsret frifinder diskotek for at rette reklamer med alkohol mod unge.


Uegnede produkter

”Uegnede produkter” i markedsføringslovens § 11, stk. 2, omfatter fx:

  • Produkter der er fysisk eller mentalt skadelige for børn og unge under 18 år.
  • Produkter, som ikke lovligt kan sælges til personer under 18 år, fx tatoveringer eller kosmetiske indgreb, hvor der gøres indgreb i hud og underhud, som fx fedtreduktioner, implantater, næsekirur-gi, intimkirurgi, balleløft, produkter/ydelser, der injiceres som fx fillers eller botox, tandblegning og hårfjerning.
  • Produkter der påvirker kroppen på uhensigtsmæssig vis.
  • Produkter som frarådes af myndighederne til børn og unge under 18 år, fx solarier, energidrikke eller slankeprodukter.
  • Produkter af seksuel karakter mod betaling, eller ydelser, hvor samvær, der kan have en seksuel karakter, belønnes, herunder såkaldt sugar-dating.

Straf

Som erhvervsdrivende kan du straffes med bøde, hvis du overtræder forbuddet mod at omtale, henvise til eller vise billeder af uegnede produkter til børn og unge.


Retsgrundlag

Begrebet ”handelspraksis” er defineret i markedsføringslovens § 2, nr. 4, som:

”En handling, udeladelse, adfærd, fremstilling eller kommerciel kommunikation, herunder reklame og markedsføring, foretaget af en erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne.”

Der står i lovbemærkningerne til § 2, nr. 4*, at der er tale om en ”meget bred definition”, som også kan omfatte imagemarkedsføring**

Noter:

* Forslag til Lov om markedsføring, nr. L 40, fremsat den 12. oktober 2016.

** Lovforslag nr. L 40, 43

Det fremgår af lovbemærkningerne til markedsføringslovens § 11, stk. 2*:

”En erhvervsdrivendes handelspraksis vil f.eks. blive anset for at rette sig mod børn og unge, hvis den erhvervsdrivendes hjemmeside i sig selv eller markeds-føringen af hjemmesiden eller centrale produkter fra hjemmesiden særligt henvender sig til børn og unge. Handelspraksis, der ikke primært retter sig mod børn og unge, er som udgangspunkt ikke omfattet af bestemmelsen. Det gælder uanset, om f.eks. reklamer optræder steder, hvor børn også færdes, f.eks. på metrostationer, ved busstoppesteder og på stadions m.v. Konkrete forhold kan dog medføre, at en erhvervsdrivendes handelspraksis må anses for at være rettet mod børn og unge, selvom dette ikke er den primære målgruppe. Det forhold, at en handelspraksis både appellerer til voksne og børn og unge udelukker således ikke, at den pågældende handelspraksis kan anses for at være omfattet af bestemmelsen. Der skal foretages en konkret helhedsvurdering fra sag til sag, hvor flere forskellige forhold kan være af betydning for, om en handelspraksis kan siges at være rettet mod børn og unge. I vurderingen kan der bl.a. lægges vægt på den konkrete handelspraksis udformning og indhold, hvor den konkrete handelspraksis optræder, det markedsførte produkt, og om der anvendes børn i den konkrete handelspraksis. En reklame, der bringes gennem et medie, som ikke primært retter sig mod børn og unge, f.eks. en fildelingstjeneste, vil alligevel kunne anses for at være rettet mod børn og unge, hvis selve reklamen på grund af indholdet eller produktet, der reklameres for, må anses for også at appellere særligt til børn og unge. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis det produkt, der reklameres for, er legetøj, slik eller lignende, som særligt fanger børns interesse. I tilfælde hvor den erhvervsdrivende med rimelighed må formode, at en given handelspraksis er egnet til væsentligt at påvirke børn og unge, da de er særligt sårbare over for denne praksis, er det ikke en forudsætning, at den pågældende handelspraksis primært er rettet mod børn og unge. I forhold til f.eks. markedsføring via internettet ses der i praksis forskellige eksempler på, at erhvervsdrivende benytter et aldersfilter til at afskære børn og unge fra at få adgang til den pågældende hjemmeside. Sådanne filtre vil indgå i den samlede vurdering af, om en hjemmeside retter sig mod børn og unge. Filtre, hvor der ikke foretages en eller anden form for kontrol af de afgivne oplysninger, kan imidlertid kun tillægges en begrænset betydning. Et aldersfilter, hvor man f.eks. blot skal indtaste sin fødselsdato el-ler svare ja eller nej til, om man er over 18 år, men hvor der ikke sker nogen yderligere kontrol af oplysningerne, vil således normalt ikke i sig selv være tilstrækkeligt til at antage, at den pågældende hjemmeside ikke retter sig mod børn og unge. I forhold til blogs og lignende vil også bloggerens alder kunne tillægges betydning. F.eks. vil indholdet af en blog som udgangspunkt blive anset for rettet mod børn og unge, hvis bloggeren er under 18 år, eller en ikke ubetydelig del af bloggerens følgere m.v. ligeledes er under 18 år. Det kan tillægges betydning, hvorvidt en virksomhed anvender tekniske foranstaltninger, som kan kontrollere alderen på brugerne af det sociale medie, som markedsføringen bliver vist for. Hvis brugerne skal oplyse deres alder ved oprettelsen af en profil på det sociale medie, og det sociale medie på denne baggrund giver de erhvervsdrivende adgang til at vælge en aldersbegrænsning, når de opretter en side, må den erhvervsdrivende som udgangspunkt kunne gå ud fra, at brugerne giver korrekt information om deres alder”.

Note:
* Lovforslag nr. L 13, fremsat den 6. oktober 2021, s. 35f, der henviser til ”lovbemærk-ningerne til markedsføringslovs § 2, nr. 4, og § 3, stk. 2, jf. Folketingstidende 2016-2017, A, L 40, som fremsat s. 43 og 47ff.”

Der står i lovbemærkningerne til markedsføringslovens § 11, stk. 2*:

”Med den foreslåede bestemmelse vil det f.eks. være forbudt at markedsføre produkter, som er skadelige, herunder produkter som vurderes fysisk skadelige (f.eks. sundhedsskadelige produkter eller produkter som ved brug udgør en sikkerhedsrisiko) eller mentalt skadelige for børn og unge under 18 år. Ved vurderingen af, om et produkt er uegnet til børn og unge under 18 år, kan der først og fremmest lægges vægt på, om produktet eller ydelsen i henhold til lovgivningen ikke lovligt kan sælges til børn og unge under 18 år, jf. f.eks. bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling. Det vil f.eks. ikke vil være tilladt at markedsføre tatoveringer eller kosmetiske indgreb, hvor der gøres indgreb i hud og underhud, som f.eks. fedtreduktioner, implantater, næsekirurgi, intimkirurgi, balleløft, produkter/ydelser, der injiceres som f.eks. fillers eller botox, tandblegning eller hårfjerning. Derudover kan der lægges vægt på, at det er velkendt, at produktet påvirker kroppen på uhensigtsmæssig vis, eller om der er tale om produkter, der frarådes af myndighederne til børn og unge under 18 år. Det gælder f.eks. solarier, energidrikke eller slankeprodukter. Derudover kan der lægges vægt på, om der er tale om produkter af seksuel karakter mod betaling, eller ydelser, hvor samvær, der kan have en seksuel karakter, belønnes, herunder såkaldt sugar-dating.”

Note:

* Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring, nr. L 13, fremsat den 6. oktober 2021, s. 35f, der henviser til lovbemærkningerne til markedsføringslovs § 2, nr. 4, og § 3, stk. 2, i lovforslag nr. 40, s. 43 og 47ff.

Markedsføringslovens § 11, stk. 2, har følgende ordlyd:

”Handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år må ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol eller andre produkter, der er uegnede for børn og unge under 18 år.”