Skip navigation

E-cigaretter 

Vigtig information: Denne side og Forbrugerombudsmandens kvikguide er ikke blevet opdateret efter, at Folketinget vedtog forslag til lov om ændring af bl.a. lov om elektroniske cigaretter m.v. den 15. december 2020. Denne side og indholdet i kvikguiden henviser til den tidligere lov om elektroniske cigaretter m.v. og til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v. Lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love kan læses på retsinfo.dk: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2071. På retsinfo.dk findes også bekendtgørelse om forbud mod reklame, synlig anbringelse og fremvisning m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin, der træder i kraft 1. april 2021: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/65.

Det er ulovligt at reklamere for e-cigaretter, men man må gerne sælge dem. Forbrugerombudsmanden har modtaget en række henvendelser fra virksomheder, som er usikre på, hvor omfattende reklameforbuddet er.

Ifølge loven er det tilladt at sælge e-cigaretter uden nikotin. E-cigaretter med en genopfyldelig tank og e-væsker med nikotin kan sælges, hvis de er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen.

Det er dog ikke tilladt at reklamere for, at man sælger e-cigaretter eller væske, hverken med eller uden nikotin.

Reklameforbuddet gælder alle steder, fx på internettet og i trykte medier samt på skilte og digitale skærme og på gaden.

Forbrugerombudsmanden har lavet en kvikguide med nogle ofte stillede spørgsmål og svar om forbuddet mod at reklamere for e-cigaretter. Du kan læse kvikguiden her eller læse de ofte stillede spørgsmål og svar nedenfor.

Forbud mod reklame for e-cigaretter

Du må gerne sælge e-cigaretter med en patron med e-væske uden nikotin, som ikke kan gen-opfyldes. Du må også gerne sælge e-væsker uden nikotin.

E-cigaretter med en genopfyldelig tank og e-væsker med nikotin skal være anmeldt korrekt til Sikkerhedsstyrelsen for lovligt at kunne sælges i Danmark.

Du må ikke sælge e-cigaretter til unge under 18 år, hverken med eller uden nikotin.

Nej. Du må ikke reklamere for e-cigaretter over for offentligheden.

Forbuddet gælder både for e-cigaretter med og uden nikotin.

Offentligheden betyder alle, som ikke selv producerer, importerer eller sælger e-cigaretter. Hvis du kun reklamerer over for erhvervsdrivende, der selv producerer, importerer eller sæl-ger e-cigaretter, gælder reklameforbuddet derfor ikke.

Alle handlinger, som har til formål at sælge e-cigaretter eller som har den virkning, er reklame omfattet af forbuddet og derfor forbudt.

Det betyder, at det er et meget bredt reklameforbud. Det kan være reklame, selvom du ikke oplyser priser, og det vil være reklame, hvis du reklamerer for din butik, der sælger e-cigaretter, selvom du ikke reklamerer for bestemte e-cigaretter.

Alle former for reklame for e-cigaretter er som udgangspunkt forbudt, uanset hvor du reklamerer henne. Du må fx ikke reklamere:

 • På internettet,
 • i trykte medier, fx aviser,
 •  i radioen,
 •  på tv,
 •  på gaden,
 •  i e-mails, fx nyhedsbreve.

Selvom en tekst eller et billede af e-cigaretter ikke har til formål at sælge e-cigaretter, må teksten eller billedet heller ikke direkte eller indirekte medvirke til at sælge e-cigaretter. Det er fx forbudt, hvis en e-cigaret anvendes i en reklame for andre varer eller tjenesteydelser.


Fysisk butik

Ja, du må gerne have en fysisk butik, hvor du sælger e-cigaretter, men du må ikke reklamere med, at du sælger e-cigaretter.

Du må gerne have neutrale prisskilte for e-cigaretter, og du må også gerne have et skilt i neutral udformning i tilknytning til din butik, hvor der står ”elektroniske cigaretter”. Du må fx gerne have et skilt på facaden eller et A-skilt foran indgangen til din butik, hvor der står ”elektroniske cigaretter”, men du må ikke have et A-skilt foran din butik, hvor der står andet end ”elektroniske cigaretter”.

Du må gerne vise e-cigaretter på en neutral måde ved betalingskasser, barer eller lignende, og placere e-cigaretter på hylder og i skabe bag ved disken eller i bokse. E-cigaretterne må dog ikke placeres på en måde, som giver en reklameeffekt.

Hvis din butik er specialiseret i at sælge e-cigaretter, må butikken gerne reklamere for e-cigaretter i butikken og på butiksfacaden. Men du må ikke reklamere for e-cigaretter uden for butikken.

Det gælder kun, hvis du har en fysisk butik. Hvis du har en webshop, der er specialiseret i at sælge e-cigaretter, må du derfor ikke reklamere for e-cigaretter på webshoppen eller andre steder.

Det vil normalt være reklame for e-cigaretter og derfor ulovligt, hvis din butik har et navn/logo, hvor ordet ”e-cigaret” indgår, eller som refererer til e-cigaretter. Men hvis du har en fysisk butik, der er specialiseret i at sælge e-cigaretter, må butikken gerne have et navn, hvor ”e-cigaret” indgår, eller s om refererer til e-cigaretter, fx ”e-cigaret-butikken”. Du må dog kun bruge navnet i din butik og på butiksfacaden.

Du må ikke uddele flyers eller visitkort uden for butikken med butikkens navn eller reklamere for e-cigaretter, medmindre flyers eller visitkort kun bliver uddelt til personer, der selv producerer, importerer eller sælger e-cigaretter.

Du må heller ikke bruge navnet på internettet, fx i et domænenavn eller på sociale medier, herunder på din Facebook-side. Dit butiksnavn, samt adresse og åbningstider må dog gerne komme frem på en neutral måde via en søgning på internettet efter butikker, der sælger
e-cigaretter, fx på Google.


Internettet (generelt)

Al reklame for e-cigaretter på internettet, herunder på sociale medier som Facebook og på virksomhedens egen hjemmeside, er forbudt.

Du må fx ikke have et domænenavn, hvor ”e-cigaret” indgår, eller som associerer til e-cigaretter. Du må heller ikke annoncere via Google AdWords eller via banner-annoncer.


Webshop

Ja, du må gerne have en webshop, hvor du sælger e-cigaretter. På webshoppen må du oplyse på en neutral måde, at du sælger e-cigaretter og præsentere dine produkter. Du må fx også gerne give oplysninger af teknisk karakter, der er nødvendige for, at forbrugeren kan vurdere indholdet af et produkt, fx oplysninger om tankens størrelse, batteritype og antallet af sug på et fuldt opladt batteri.

Der, hvor du skriver om e-cigaretter eller viser billeder af e-cigaretter, skal det være muligt at bestille og betale for e-cigaretterne.

Oplysningerne må ikke have en reklameeffekt. Du må fx ikke skrive, at en e-cigaret smager godt, er sundere end cigaretter, eller er den bedste på markedet. Du må heller ikke skrive, at det er et tilbud, at prisen er nedsat eller lignende.

Du kan heller ikke lovligt have en webshop med navnet på din butik, hvis din butik har et navn, hvor ”e-cigaret” indgår eller som associerer til e-cigaretter. Det er fordi, at navnet vil være reklame for e-cigaretter.


Sociale medier

Det er som udgangspunkt ulovligt at have en firmaside på et socialt medie, fx på Facebook eller Twitter, hvis du har en butik, der sælger e-cigaretter. Det skyldes, at firmasiden sædvanligvis vil have til formål at sælge e-cigaretter eller have den virkning og derfor vil være omfattet af reklameforbuddet.

Hvis du har en butik, der sælger andet end e-cigaretter, fx en kiosk, hvor salget af e-cigaretter er en lille del af sortimentet, må du gerne have en firmaside på Facebook, hvor du omtaler din butik og de andre produkter, som du sælger. Men du må ikke reklamere med, at du også sælger e-cigaretter.

Nej, reklameforbuddet gælder for al reklame, også reklame i åbne eller lukkede Facebookgrupper.

Du må kun oprette en lukket Facebook-gruppe, hvor der reklameres for e-cigaretter, hvis de eneste medlemmer af gruppen er personer, som selv producerer, importerer eller sælger e-cigaretter, og der ikke er andre, som har mulighed for at se reklamerne.


Nyhedsbreve

Nej, du må ikke sende nyhedsbreve om e-cigaretter, da nyhedsbrevet vil være reklame.


Straf

Hvis du reklamerer for e-cigaretter i strid med loven, kan du blive straffet med bøde.


Kontaktoplysninger

Sikkerhedsstyrelsen

 • Spørgsmål til lov om elektroniske cigaretter m.v. og tilhørende bekendtgørelser. Den over-ordnede fortolkningskompetence i forhold til loven er dog hos Sundheds- og Ældremini-steriet. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med reglerne om reklame for e-cigaretter og fortolker disse.
 • Regler for køb og salg af e-cigaretter efter den 20. maj 2016.
 • Anmeldelse af ulovligt salg af e-cigaretter og e-væsker. Salg til personer under 18 år skal anmeldes til politiet.

Sundhedsstyrelsen

 • Spørgsmål til bekendtgørelsen om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v., bortset fra spørgsmål til regler-ne om reklame for e-cigaretter, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med.
 • Spørgsmål om de sundhedsmæssige konsekvenser ved brugen af e-cigaretter.

Forbrugerombudsmanden

 • Spørgsmål om reklame for e-cigaretter.
 • Klage over ulovlig reklame for e-cigaretter.

Links:

Lov om elektroniske cigaretter m.v.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180119

Bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=180270