Sag

Opdateret


  • Generisk

Tobaksreklamer i brancheblad

Østre Landsret fandt, at annoncering for tobaksvarer i et brancheblad var en overtrædelse af forbudet mod reklame for tobaksvarer. Bladet blev sendt til en bred kreds af mindre næringsdrivende – herunder også til handlende, der ikke handler med tobaksvarer.

Den 16. juni 2004 afsagde Østre Landsret en dom i en sag, som var rejst af Forbrugerombudsmanden, om tobaksreklamer i branchebladet NB. Reklamerne var indrykket af House of Prince A/S henholdsvis Orlik Tobacco Compagny A/S.

Efter §3, stk. 1 i lov om forbud mod tobaksreklamer m.v. er alle former for reklame for tobaksvarer forbudt. Efter § 3, stk. 2, nr. 1 i loven gælder forbudet dog ikke "meddelelser, der udelukkende henvender sig til fagfolk inden for branchen".

Det fremgår af dommen, at landsretten finder, at "meddelelser" i §3, stk. 2, nr. 1 i loven omfatter reklamer, og at "fagfolk inden for branchen" må anses at omfatte bl.a. detailhandlere, der forhandler tobaksprodukter.

NB er et brancheblad for Nærbutikkernes Landsforening, men bladet bliver også udsendt til en bred kreds af mindre næringsdrivende – herunder boghandlere og konfekturehandlere – der ikke handler med tobaksvarer og heller ikke i øvrigt kan anses for fagfolk inden for branchen.

Landsretten fandt på denne baggrund, at annoncering for tobaksvarer i bladet udgør en overtrædelse af forbudet mod reklame for tobaksvarer, jf. §3, stk. 1, i lov om forbud mod tobaksreklame m.v. Det forhold, at teksten i de omhandlede annoncer retter sig mod forhandlere af tobaksprodukter, fandtes ikke at kunne føre til et andet resultat.

Retten i Gladsaxe fandt, at således som reklamerne fremstod, henvendte de sig ikke udelukkende til handlende med tobaksvarer og var således allerede efter deres indhold ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i §3, stk. 2, nr. 1 i lov om forbud mod tobaksreklamer med videre.

Under hensyn til, at der var tale om en nylig ikrafttrådt lov og til, at der således fra de tiltaltes side kunne være behov for at få afprøvet dens afgrænsning, fastsatte retten bøden til hver af de tiltalte til 50.000 kr., jf. § 7, jf. §3, stk.1 i lov om forbud mod tobaksreklamer.

Dommen blev herefter anket til Landsretten.

Landsretten fandt bødestørrelsen - efter overtrædelsens karakter og de i øvrigt af byretten anførte grunde - passende udmålt.

Gladsaxe Ret havde den 7. november 2003 dømt de tiltalte til hver at betale 50.000 kr. "under hensyn til, at der var tale om en nylig ikrafttrådt lov og til, at der således fra de tiltaltes side kunne være behov for at få afprøvet dens afgrænsning."

På ovennævnte baggrund blev Gladsaxe Rets dom stadfæstet.