Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2004-1182/5-14

Lovgivning

  • Generisk

Salg af tobak via internettet

Forbrugerombudsmanden udtalte, at salg af cigarer, piber, pibetobak samt tilbehør på internettet efter omstændighederne kan være lovligt. Det er dog en forudsætning, at flere betingelser skal være opfyldt.

Salg af cigarer, piber, pibetobak samt tilbehør på Internettet

Forbrugerombudsmanden har på foranledning af en henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse gennemgået 16 hjemmesider, der reklamerer for og sælger tobaksprodukter med henblik på, om der er tale om en overtrædelse af forbudet i tobaksloven mod alle former for reklame for tobaksvarer.

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at der på det foreliggende grundlag ikke forligger overtrædelser af tobaksloven. Det er en forudsætning for denne bedømmelse, at hjemmesiderne har en købsfunktion, det vil sige salg via e-handel, at hjemmesiderne bliver betragtet som salgssteder, og at sælger er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer.

Der henvises i det hele til lov om forbud mod tobaksreklame mv. § 3, stk. 2, nr. 5. Lovens § 3, stk.1 og stk.2, nr.5 har følgende ordlyd:"§ 3. Selv om lovens motiver ikke udtrykkelig omtaler salg på nettet, er Forbrugerombudsmanden af den opfattelse, at salg, der foregår på Internettet, er omfattet af nævnte undtagelsesbestemmelse.

Alle former for reklame for tobaksvarer er forbudt. Stk. 2. Forbudet gælder dog ikke: ……

5) Reklame rettet til køberen på salgssteder, hvor man er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer. Dette gælder også butiksfacader. "