Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1140/5-78

Lovgivning

  • 6

Udsendelse af SMS og e-mails

Teleselskab blev idømt en bøde for udsendelse af uanmodede sms’er og e-mails på 2 millioner af Sø- og Handelsretten. Bøden blev nedsat til 400.000 kr. af Højesteret, idet der ikke på det tidspunkt var hjemmel i loven til at anvende den af Forbrugerombudsmandens foreslåede beregningsmodel.

Sagen kort

I foråret 2003 sendte et teleselskab ca. 48.000 reklamer via e-mail og SMS uden samtykke fra modtagerne, og overtrådte derved markedsføringslovens § 6a om spam.

Ifølge denne bestemmelse er det forbudt at udsende reklamer ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldsystem eller telefax uden samtykke fra modtagerne. De udsendte reklamer indeholdt samtidig udsagn, der var utilbørlige over for konkurrenterne.

Efter lovens § 2, stk. 2, og § 2a må en erhvervsdrivende ikke miskreditere andre erhvervsdrivende eller anvende angivelser som er utilbørlige over for andre erhvervsdrivende eller forbrugere.

Forbrugerombudsmanden indgav derfor politianmeldelse mod selskabet. Sø- og Handelsretten afsagde den 14. marts 2005 dom i sagen, der blev ført af Forbrugerombudsmanden på anklagemyndighedens vegne. Bøden blev på 2 millioner kr. med udgangspunkt i Forbrugerombudsmandens beregningsmodel.

Af Sø- og Handelsrettens dom fremgår det, at udtrykket "elektronisk post" omfatter alle former for meddelelser, som sendes elektronisk. Bestemmelsen er for så vidt angår "elektronisk post" teknologineutral og finder anvendelse på allerede kendte former for teknologi til elektronisk forsendelse af meddelelser som nye former, og uanset om disse betegnes som e-mails, talebeskeder, videobeskeder, MMS'er, SMS'er eller noget helt andet, og uanset om de helt eller delvis sendes via landbaserede eller luftbårne netværk.

Teleselskabet ankede dommen til Højesteret, der nedsatte bøden til 400.000 kr.

Højesteret udtalte følgende omkring strafudmålingen:”Der må ved udmåling af bøder for overtrædelse af markedsføringslovens § 6 a lægges vægt på antallet af adressater, til hvilke der er rettet uanmodet henvendelse, men efter Højesterets opfattelse kan der ikke som anført af anklagemyndigheden tages udgangspunkt i et beløb pr. adressat, idet der også må lægges betydelig vægt på andre forhold end antallet af adressater, herunder navnlig den opnåede eller tilsigtede fortjeneste, jf. straffelovens § 51, stk. 3, og forarbejderne til markedsføringslovens § 22, og henvendelsernes karakter og indhold.” Retten lagde også vægt på, at de forurettede konkurrenter ikke selv havde rejst krav over for teleselskabet i anledning af de utilbørlige udsagn, og at disse udsagn ikke var specielt grove.

Som følge af Højesteretsdommen har Forbrugerombudsmanden i forbindelse med forhandlingerne omkring den nye markedsføringslov, arbejdet for at få indført bødeberegningsmodellen (jf. Forbrugerjura 2003 side 30 f.) i bemærkningerne til den nye markedsføringslov. Det fremgår derfor nu af betænkningen til markedsføringsloven, at:

"Udvalget er enig i, at der efter ikrafttrædelsen af de nye regler bør tages udgangspunkt i Forbrugerombudsmandens beregningsmodel, når der skal fastsættes bøder for udsendelse af spam. Det er det, som fremgår af bemærkningerne til lovforslaget; Højesterets dom af 22. september 2005 i en sag om overtrædelse af den nugældende markedsføringslov § 6 a ændrer ikke herved.

Som det fremgår af forslagets bemærkninger, er spam i dag således et stort og stigende problem for brugen af internettet og telekommunikation. Derfor skal overtrædelse af reglerne også straffes med en bøde, som - ud over at sikre, at det ikke kan betale sig at overtræde markedsføringsloven - også har en meget klar præventiv effekt. Disse særlige hensyn er klart fremhævet i bemærkningerne til de foreslåede nye regler, og derfor vil domstolene fremover kunne inddrage dette, når der skal udmåles en bøde for udsendelse af spam.

I den forbindelse bemærker de seks partier bag denne politiske aftale, at modellen alene vil udgøre et udgangspunkt, og bøden således, som det fremgår af lovforslagets bemærkninger, vil bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder, hvorfor de angivne bødeniveauer vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder."

Bemærk: Den dagældende § 6a er videreført i nugældende § 6.

Læs dommen fra Sø- og handelsretten af 14. marts 2005 (www.domstol.dk). 

Højesteret afsagde dom i sagen 22. september 2005.