Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
N1/98

Lovgivning

  • 1

Statoil-sagen

Sø- og Handelsretten fandt ikke, at en erhvervsdrivendes vilkår om tilmelding til BetalingService, som betingelse for at få et kontokort, var urimeligt og i strid med god markedsføringsskik, idet retten fandt, at en sådan tilmelding havde væsentlig betydningen for vurderingen af kreditværdigheden.

8. marts 1999

Statoil frifundet i Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten har den 8. marts 1999 frifundet Statoil i en sag anlagt af Forbrugerombudsmanden. Retten finder ikke, at Statoils vilkår om tilmelding til BetalingsService som en forudsætning for at få et kontokort er urimeligt og i strid med god markedsføringsskik. Retten finder heller ikke, at det er urimeligt at spærre kontokortet øjeblikkeligt ved ophævelse/opsigelse af betalingsaftalen med BetalingsService - selvom der ikke er tale om misligholdelse med betalingen. Retten finder, at tilmelding til BetalingsService har væsentlig betydning for vurderingen af en persons kreditværdighed.

Forbrugerombudsmanden er skuffet over resultatet og har overraskende noteret sig, at også forbrugerrepræsentanterne har tilsluttet sig dette resultat. At man er tilsluttet BetalingsService er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke udtryk for, at man er en mere kreditværdig person. Forbrugerombudsmanden vil gennemgå dommen nøjere og overveje en eventuel anke.

UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG

Den 8. marts 1999 kl. 10:00 blev af retten i sag N1/98

Forbrugerombudsmanden (fuldmægtig Christina Heiberg-Grevy)

mod

Statoil A/S (advokat Jan Petersen)

afsagt sålydende

D O M:

Under denne sag, som Forbrugerombudsmanden har anlagt, skal der tages stilling til, om det skal forbydes sagsøgte, Statoil A/S (i det følgende: Statoil), at kræve, at kunder med Premium Club PLUS kontokort har deres månedlige betalinger tilmeldt Penge- institutternes BetalingsService (PBS).

Sagsfremstilling

Statoil er et benzinselskab, der fra sine benzintanke tillige sælger forskellige former for varer. Statoil har to såkaldte kunde- klubber, hvortil der er knyttet forskellige former for kundekort. Premium Club PLUS kort kan alene anvendes i Statoils egne butikker. Premium Club PLUS kort kan tillige anvendes i en række andre detailhandelskæder såsom Favør, Fredgaard, Profil Optik, Sport Master og Tøj Eksperten (i det følgende: kædebutikker). Der findes to typer af dette kort. Premium Club bonuskort giver adgang til at opspare bonus ved køb i kædebutikkerne, men kan ikke bruges til betaling. Premium Club PLUS kontokort kan foruden til opsparing af bonus anvendes som betalingskort med et kreditmaksimum, som fastsættes af Statoil, og som i almindelighed er 10.000 kr., men kan være på op til 25.000 kr. Kontokortaftalen fastsætter i pkt. 2.3, at det er en betingelse for at få et Premium Club PLUS  kontokort, at betaling for køb på kortet tilmeldes PBS, og i pkt. 2.8.3., at Statoil er berettiget til at ophæve kontokortaftalen på grund af væsentlig misligholdelse, hvis betalingsordningen med PBS ophører.

Statoil har i maj 1997 anmeldt Premium Club PLUS kontokort til Forbrugerombudsmanden i medfør af betalingskortlovens § 6, stk. 1. Forbrugerombudsmanden har imidlertid rejst indsigelse mod kontokortaftalens bestemmelser vedrørende tilmelding af betalinger til PBS.

Påstande

Da Statoil har fastholdt disse vilkår, har Forbrugerombudsmanden anlagt denne sag med påstand principalt om, at det forbydes Statoil i sine kontokortbestemmelser for Premium Club PLUS kontokort at anvende og gøre følgende vilkår gældende:

»Det er en betingelse for udstedelse af et Premium Club PLUS kontokort, at den, i hvis navn den til kortet hørende konto oprettes hos Statoil (kontohaveren), tilmeldes Pengeinstitutternes BetalingsService (PBS) med hensyn til betaling for køb på kortet. Hvis Statoil senere modtager oplysning om, at betalingsordningen med PBS er ophævet eller opsagt, vil kortet blive spærret, indtil betalingsordningen eventuelt genoprettes.«

Subsidiært har Forbrugerombudsmanden nedlagt påstand om, at det forbydes Statoil i sine kontokortbestemmelser for Premium Club PLUS kontokort at anvende og gøre følgende vilkår gældende:

»Hvis Statoil senere modtager oplysning om, at betalingsordningen med PBS er ophævet eller opsagt, vil kortet blive spærret, indtil betalingsordningen eventuelt genoprettes.«

Statoil har påstået frifindelse over for begge påstande.

Forklaring

Kreditchef hos Statoil Mikael Blak har som vidne bl.a. forklaret, at Statoils vurdering af kreditværdighed foretages ud fra et pointsystem, som er opbygget på baggrund af statistiske undersøgelser af kundemassens betalingsadfærd. Kunder, der har tilmeldt deres betalinger til PBS, har en signifikant bedre betalingsadfærd end kunder, der betaler på anden måde, idet der skal udsendes færre rykkere, og der er færre udestående poster og færre tab. De er derfor mere kreditværdige end kunder, der ikke betaler via PBS. Kravet om tilmelding til PBS har også fordele for kunden, som undgår betaling af administrationsgebyr og rykkere.

Sagsøgte modtager underretning fra PBS, såfremt en kontohaver foretager afmelding fra PBS. Sagsøgte sender straks en standardskrivelse til den pågældende kunde med meddelelse om, at kontokortet ikke kan anvendes, førend kunden har rettet henvendelse til sin bank og tilmeldt sig PBS på ny. Spærringen af kortet sker uafhængigt af, om kunden er i restance med betaling eller ej. Sagsøgte anvender en anden standardskrivelse, såfremt man fra PBS modtager underretning om, at betalingen afvises på grund af manglende dækning på kontoen.

Kontokortets kreditmaximum er normalt på 10.000 kr., men det kan, afhængigt af kreditværdighedsvurderingen, være op til 25.000 kr. Den kredit, der er knyttet til Premium Club PLUS kontokort, er rentefri, ligesom kunden ikke afkræves gireringsgebyr ved betaling via PBS. Kunden modtager omkring den 25. i hver måned en opgørelse over de køb, der er foretaget i den forløbne måned, og kunden kan så inden 7 dage give sin bank besked om at standse betalingen, f.eks. hvis kunden mener, der opkræves et forkert beløb. I praksis sker det dog normalt kun, at betalinger standses, når kunden har problemer med at skaffe penge til betalingen.

Kunder, der ikke ønsker at være tilmeldt PBS, kan, hvis de er kreditværdige, få et andet kontokort hos Statoil, hvor der skal betales 1,25 % pr. måned i rente af saldoen, og kunden skal betale gireringsgebyr.

Anbringender

Forbrugerombudsmanden har gjort gældende, at betalingsformen bør være valgfri for kontohaveren, og denne bør have mulighed for at opfylde sin betalingsforpligtelse ved at foretage almindelige indbetalinger via bank og giro, uden at være tvunget til at betale via PBS. At kontohaveren opsiger eller ophæver aftalen med PBS kan ikke tages som udtryk for, at kontohaveren ikke har til hensigt at overholde sine økonomiske forpligtelser over for Statoil, og der kan i den forbindelse være saglige grunde til, at kontohaveren har valgt at fravælge betalingsordningen med PBS. En ophævelse af betalingsordningen med PBS kan ikke i sig selv anses som en væsentlig misligholdelse af kontokortaftalen med Statoil, så længe de månedlige ydelser betales rettidigt. De angivne aftalevilkår vedrørende tilmelding til betaling via PBS er derfor urimelige og tilgodser ensidigt Statoils interesser i strid med betalingskortlovens § 12 a, stk. 2, nr. 2, og aftalelovens §§ 36 og 38 c, ligesom de er i strid med god markedsføringsskik, jfr. markedsføringslovens § 1, og de bør derfor forbydes.

Statoil har anført, at betalingskortlovens § 12 a, stk. 2, nr. 2, ikke finder anvendelse på Premium Club PLUS kontokortet, men selv om dette antages, er de angivne aftalevilkår ikke i strid med denne bestemmelse. Brugeren har mulighed for at få overblik over systemets fordele og ulemper. Brugeren påtvinges endvidere ikke betalingskortsystemet som betingelse for at få andre ydelser, idet forbrugeren kan få bonusfordel i kædebutikkerne ved at få udstedt et Premium Club PLUS bonuskort i stedet for et kontokort.

Forretningsbetingelserne tilgodeser endvidere ikke ensidigt Statoils interesser, idet tilmelding til PBS er udtryk for en bedre betalingsadfærd og baggrunden for, at Premium Club PLUS kontokort er rentefri. Der findes ikke andre betalingssystemer i Danmark end PBS, og Statoil modtager ikke nogen form for kommission af betalingerne fra PBS. Kunder, der ikke ønsker at betale via PBS, har mulighed for at få et andet kreditkort, hvor den statistisk set dårligere betalings- adfærd modsvares af, at der betales rente af den månedlige saldo. Kunder kan også vælge et andet benzinselskab med andre kontokortbetingelser. At der ikke er tale om noget urimeligt vilkår, illustreres af, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen betinger levering af visse ydelser i informationssystemet Publi-Com af, at kunden betaler via PBS. Når en offentlig myndighed kan gøre dette, må et privat firma kunne gøre det samme. Vilkårene om betaling via PBS som betingelse for at få og opretholde Premium Club PLUS kontokort er hverken i strid med betalingskortlovens § 12 a, stk. 2, nr. 2, aftalelovens §§ 36 og 38 c eller markedsføringslovens §1.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Efter markedsføringslovens § 1 må der i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, der kan sidestilles hermed, ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik. Denne generalklausul suppleres og uddybes for så vidt angår betalingskortsystemer af lov om betalingskort, som ligeledes finder anvendelse på Statoils Premium Club kontokort, jfr. denne lovs § 1, stk. 1, sammenholdt med definitionen af betalingskort i § 2, stk. 1.

Bestemmelsen i § 12 a, stk. 1, i betalingskortloven fastsætter, at betalingskortsystemer skal indrettes således, at der sikres brugerne overskuelighed, frivillighed og beskyttelse mod misbrug, og efter samme bestemmelses stk. 2 skal Forbrugerombudsmanden søge forholdene ændret, såfremt et betalingskortsystem ikke er betryggende indrettet i disse henseender, herunder efter stk. 2, nr. 2, at en kortudsteders forretningsbetingelser over for kortindehaver ensidigt tilgodeser egne interesser eller i øvrigt er urimelige.

Efter forarbejderne til bestemmelsen i § 12 a, stk. 2, nr. 2, (F.T. 1983-84, 2. samling, Tillæg A, sp. 808 f.) skal der ved afgørelsen af, om forretningsbetingelser kan anses for ensidige eller i øvrigt urimelige, »bl.a. lægges vægt på, om den ene part ved aftalens indgåelse har indtaget en overlegen stilling og har udnyttet denne til at opnå forretningsbetingelser, der giver et ubalanceret forhold mellem de rettigheder og pligter, der påhviler parterne. At en part indtager en underlegen stilling, kan bl.a. forekomme i tilfælde, hvor der anvendes standardkontrakter. Vilkår, der er uforenelige med ufravigelig lovgivning eller fremstår upræcise, uoverskuelige eller vildledende, vil ligeledes kunne rammes af bestemmelsen.« Efter aftalelovens § 36, stk. 1, kan en aftale ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende, og efter samme lovs § 38 c, stk. 1, 2. pkt., gælder den samme retsvirkning, hvis det vil være stridende mod hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre et aftalevilkår gældende. Den sidstnævnte bestemmelse skal bl.a. fortolkes i lyset af artikel 3 i Rådets direktiv af 5. april 1993 om urimelige kontraktsvilkår i forbrugeraftaler (93/13) og den vejledende liste over urimelige kontraktsvilkår, som findes i direktivets bilag.

Statoil indtager i forhold til forbrugere, der ønsker at opnå Premium Club PLUS kontokort med hertil knyttet rentefri kredit, en overlegen stilling, og kontokortbestemmelserne er standardvilkår, som ikke gøres til genstand for individuel forhandling.

Vilkåret om, at Statoil kan spærre kontokortet, hvis betalingsordningen med PBS ophæves eller opsiges, har til formål at tillade den erhvervsdrivende uden varsel at bringe aftalen til ophør, jfr. nr. 1, litra g, i bilaget til det nævnte direktiv, men bilagets nr. 2, litra a, fastsætter, at nr. 1, litra g, ikke er til hinder for, at en leverandør af en finansiel tjenesteydelse, hvilket Statoil er som kreditgiver, ensidigt og, hvis der foreligger gyldig grund, uden varsel kan bringe en aftale, der er indgået på ubestemt tid, til ophør, forudsat at den erhvervsdrivende forpligtes til omgående at give den anden part meddelelse herom. Efter kreditchef Mikael Blaks forklaring sendes der en standardskrivelse om spærring af kontokortet til kontohavere, der framelder betalingerne fra PBS.

Retten har ikke grundlag for at tilsidesætte kreditchef Mikael Blaks forklaring om, at personer, der tilmelder deres betalinger til en konto til PBS, har en bedre betalingsadfærd end personer, der foretager indbetalingerne på anden måde. Betalingen sker automatisk på det aftalte tidspunkt, medmindre forbrugeren giver banken modsat anvisning, og skulle der ikke være dækning på bankkontoen for de aftalte betalingsoverførsler, vil banken skulle tage stilling til, om betaling skal ske alligevel, således at der eventuelt sker et overtræk eller ydes anden form for kreditfacilitet, og om fornødent tage kontakt til kunden for at træffe nærmere aftale herom. I betragtning af, at Statoil ved oprettelsen af en Premium Club PLUS konto yder kontohaveren en rentefri kredit med et maksimum på fra 10.000 til 25.000 kr., findes kravet om tilmelding af indbetalingerne til denne konto til PBS ikke at være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde eller i øvrigt at skabe et ubalanceret forhold mellem de rettigheder og pligter, der påhviler parterne. Retten lægger herved tillige vægt på, at Statoil tilbyder kunder, der ikke ønsker at tilmelde deres betalinger til PBS, mulighed for at få et Premium Club bonuskort og således få de samme rabatter som indehavere af Premium Club PLUS kontokort, og at Statoil i øvrigt tilbyder kunder, der er kreditværdige, mulighed for at oprette en anden, men til gengæld ikke rentefri, konto.

Da tilmelding af betalingerne til PBS efter det foreliggende har væsentlig betydning for kreditværdighedsvurderingen, findes det heller ikke urimeligt eller i strid med redelig handlemåde eller i øvrigt at skabe ubalance mellem parternes rettigheder og pligter, at det i kontokortbestemmelserne fastsættes, at framelding af betalingerne fra PBS er væsentlig misligholdelse, således at Statoil kan spærre kortet og ophæve kontoaftalen.

Statoils markedsføring af Premium Club PLUS kontokort med de nævnte vilkår i kontokortbestemmelserne findes ikke i strid med god markedsføringsskik.

Statoil frifindes for både den principale og den subsidiære påstand.

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Sagsøgte, Statoil A/S, frifindes.

Sagsøgeren, Forbrugerombudsmanden, skal inden 14 dage fra denne domsafsigelse betale sagsøgte sagens omkostninger med 20.000 kr.

Elmer

Jytte Jakobsen

Eigil Pedersen

Susanne Engstrøm

Uffe Thustrup