Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1996-2042/5-5

Lovgivning

 • 1

Dansk Pantebrevssalg-sagen

Sø- og Handelsretten gav Forbrugerombudsmanden medhold i, at en virksomhed, der drev pantebrevvirksomhed, ikke kunne opkræve gebyrer for at behandle meddelelser fra pantebrevsdebitor om adresseændring, om at debitor ville indfri pantebrevet og om at debitor ønskede en respektpåtegning.

Sagsomtale

Forbud mod opkrævning af gebyr ved førtidig indfrielse af pantebreve samt ved afgivelse af respektpåtegning, når dette ikke er aftalt.

Sø- og Handelsrettens dom

Forbrugerombudsmanden anlagde i sommeren 1997 en retssag mod et dansk pantebrevsselskab, som opkrævede adskillige gebyrer for udførelse af ekspeditioner i forbindelse med debitorers førtidige indfrielser af sælgerpantebreve samt for afgivelse af respektpåtegning, når debitorer ønskede at omlægge deres realkreditlån. Opkrævningen af disse gebyrer var ikke aftalt mellem selskabet og debitorerne, men fremgik alene af en prisliste, som selskabet havde udsendt til debitorerne.

Ifølge pantebrevene havde debitorerne en ubetinget ret til at indfri disse. Selskabet opkrævede i sådanne tilfælde gebyrer for bl.a. afgivelse af en skriftlig anerkendelse af en opsigelse, for udarbejdelse af indfrielsestilbud og -opgørelse, for fremsendelse af pantebrevet til debitor mv. Gebyrerne var af en væsentlig størrelse, og en førtidig indfrielse kunne derfor være forbundet med betragtelige omkostninger.

Forbrugerombudsmanden gjorde gældende, at opkrævning af sådanne gebyrer forudsætter, at det er aftalt mellem parterne. Udsendelse af en prisliste kunne efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke tages som udtryk for, at gebyrerne var aftalt mellem parterne, hvorfor der forelå en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik.

Selskabet opkrævede også gebyr for afgivelse af respektpåtegning ved omlægning af realkreditlån. Efter pantebrevenes indhold havde selskabet en ubetinget pligt til at afgive en respektpåtegning, hvis pantebrevet indeholdt en såkaldt rykningsklausul. En sådan klausul indebærer, at selskabet som kreditor har pligt til at rykke prioritetsmæssigt, hvis debitor ønsker at omprioritere og optage nye realkreditlån.

På samme måde som for gebyrer forbundet med debitorers førtidige indfrielse er det Forbrugerombudsmandens holdning, at en opkrævning forudsætter, at det er aftalt mellem parterne. I modsat fald er det i strid med god markedsføringsskik. Selskabets pantebreve indeholdt ingen aftaler herom.

Sø- og Handelsretten afsagde den 2. april 1998 dom over selskabet i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens påstande. Selskabet har fået forbud mod at opkræve de omhandlede gebyrer.

Det bemærkes, at selskabet under domsforhandlingen tog bekræftende til genmæle og således accepterede Forbrugerombudsmandens påstande. Der blev derfor ikke foretaget en egentlig prøvelse af de principielle spørgsmål.

Den afsagte dom har alene virkning over for det pågældende selskab. Forbrugerombudsmanden er dog indstillet på at indbringe spørgsmålet for Sø- og Handelsretten på ny, hvis der er kreditorer, som ikke ønsker at efterleve principperne i dommen. Forbrugerombudsmanden har efter dommens afsigelse påtalt opkrævninger af gebyr for afgivelse af respektpåtegning over for flere pengeinstitutter samt et livsforsikringsaktieselskab. Sidstnævnte har over for Forbrugerombudsmanden afgivet tilsagn om, at dette fremover vil afholde sig fra at opkræve gebyr for afgivelse af respektpåtegning, når dette ikke er aftalt mellem parterne.

Det må dog forventes, at spørgsmålet på ny vil blive indbragt for Sø- og Handelsretten med henblik på en endelig afklaring heraf.

Der henvises i øvrigt til tidligere omtale af retssager anlagt af Forbrugerombudsmanden vedrørende dette spørgsmål i Juridisk Årbog 1993-1994, s. 38-39.

Juridisk Årbog 1998, side 31-32

 

Forbrugerombudsmanden mod Bankierfirma Dansk Pantebrevssalg af 1975 ApS

Gebyr ved adresseændring og ekspeditionssager

Sø- og Handelsrettens dom af 2. april 1998

Rettens bemærkninger:

Da sagsøgte ved domsforhandlingens begyndelse har taget behæftende til genmæle, gives der dom efter sagsøgerens påstande. Med hensyn til sagsomkostninger bemærkes, at det mellem parterne er aftalt, at hver part bærer egne omkostninger.

Thi kendes for ret:

 1. Det forbydes i medfør af markedsføringslovens § 1 sagsøgte, Bankierfirma Dansk Pantebrevssalg af 1975 ApS, overfor pantebrevsdebitorer, der er debitorer efter pantebreve med følgende klausul:
 2. "Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring",

  som giver kreditor meddelelse om bopælsforandring, at beregne sig gebyr herfor.

  Forbudet omfatter alle pantebreve, der er kendetegnet ved, at debitor har pligt til at give kreditor meddelelse om bopælsforandring, og at det ikke mellem debitor og kreditor udtrykkelig er aftalt, at kreditor kan kræve gebyr herfor.

 3. Det forbydes i medfør af markedsføringslovens § 1 sagsøgte over for pantebrevsdebitorer, der er debitorer efter pantebreve med følgende indfrielsesklausul:

 1. "Pantebrevet kan fra debitors side indfries helt eller delvis når som helst",

  som ønsker at indfri pantebrevet helt eller delvist, at betinge udførelse af følgende ekspeditioner:

  af, at der sker betaling af gebyrer.

  Forbudet gælder alle pantebreve med indfrielsesklausuler, der er kendetegnet ved, at pantebrevet fra debitors side kan indfries helt eller delvist med et efter aftale fastsat varsel, og at det ikke mellem debitor og kreditor udtrykkeligt er aftalt, at kreditor kan kræve gebyr herfor.

 2. afgivelse af skriftlig anerkendelse af opsigelse,
 3. udarbejdelse af indfrielsestilbud,
 4. udarbejdelse af indfrielsesopgørelse,
 5. afgivelse af transportpåtegning til pantebrevsdebitor,
 6. fremsendelse af pantebrev til debitor,
 7. afgivelse af oplysning om restgæld samt
 8. udførelse af øvrige sædvanlige og påkrævede ekspeditioner ved indfrielse
 9. Det forbydes i medfør af markedsføringslovens § 1 sagsøgte over for pantebrevsdebitorer, der er debitorer efter pantebreve med følgende omprioriteringsklausul:
 10. "Pantebrevet respekterer optagelse af størst mulige lån i almindelig og særlig realkredit til forhøjet rente, herunder kontantlån eller tilsvarende sparekasselån - i alle tilfælde uden kautionsforsikring eller anden sikkerhedsstillelse - mod at nettoprovenuet afskrives på foranstående lån eller nærværende pantebrev i prioritetsorden",

  som anmoder om, at pantebrevet forsynes med en påtegning om respekt af realkreditlån til omlægning af foranstående hæftelser, at betinge afgivelse af respektpåtegning af, at der sker betaling af et gebyr.

  Forbudet gælder alle pantebreve med omprioriteringsklausuler, der er kendetegnet ved, at kreditor ikke kan stille andre krav end, at nettoprovenuet af det lån, for hvilket respektpåtegning kræves, afskrives på foranstående hæftelser eller det omhandlede pantebrev i prioritetsorden, og at det ikke mellem debitor og kreditor udtrykkeligt er aftalt, at kreditor kan kræve gebyr herfor.

Hver part bærer egne omkostninger

Elmer

(Sign)

Udskriftens rigtighed bekræftes

p. j. v.

Sø- og Handelsretten, den 03/04-98

Karin Jensen, ass.