Afgørelse

Sagsnummer
18/06024

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven
  • 3, stk. 1
  • 4

Vurdering af kreditværdighed forudsætter indhentning og anvendelse af fyldestgørende oplysninger om forbrugerens udgiftsniveau

En forbrugslånsvirksomhed, der ikke indhentede og anvendte oplysninger om forbrugerens løbende udgifter inden bevilling af lån eller låneforhøjelse, overholdt ikke sin pligt til at fortage en vurdering af forbrugerens kreditværdighed efter kreditaftalelovens § 7 c. Forbrugslånsvirksomheden gav tilsagn om fremover at overholde kreditaftalelovens § 7 c.

Efter en undersøgelse af en forbrugslånsvirksomheds kreditvurderingsprocedurer kunne Forbrugerombudsmanden konstatere, at virksomheden ikke indhentede oplysninger om forbrugernes faste løbende udgifter inden bevilling af lån. Forbrugerombudsmanden kunne også konstatere, at virksomheden ikke foretog en ny kreditværdighedsvurdering af den enkelte forbruger, inden virksomheden forlængede et allerede eksisterede lån, hvor forbrugeren blev pålagt at betale omkostninger, denne ellers ikke var forpligtet til i henhold til den oprindelige låneaftale.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse forudsætter en vurdering af forbrugeres kreditværdighed ved ansøgning om lån eller låneforhøjelse indhentelse af oplysninger om forbrugernes faste løbende udgifter, herunder oplysninger om eventuelle ydelser på andre lån.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens vurdering, at virksomheden havde overtrådt kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1 og 2, og dermed god markedsførings skik, idet virksomheden ikke vurderede låneansøgernes kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, inden bevilling af lån og låneforhøjelser.

Derudover var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at de oplysninger, som virksomheden havde indhentet i en konkret lånesag, indikerede, at forbrugeren ikke ville være i stand til at tilbagebetale det bevilgede lån. På den baggrund var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at virksomheden i pågældende lånesag havde handlet i strid med god markedsføringsskik ved at bevilge lånet uden at indhente oplysninger om forbrugerens faktiske udgiftsniveauer og dermed uden at foretage en kreditværdighedsvurdering ud fra fyldestgørende oplysninger.

Den 27. september 2019 gav virksomheden tilsagn over for Forbrugerombudsmanden om fremover at indhente oplysninger fra forbrugerne om den enkelte forbrugers faste løbende udgifter, inden et lån bliver bevilget, herunder – hvor virksomheden skønner det relevant – indhentelse af tilstrækkelig dokumentation i overensstemmelse med EU-domstolens dom i sag nr. C-449/13 (Consumer Finance) og Forbrugerombudsmandens Retningslinjer om kortfristede lån, indgået som fjernsalgsaftaler fra maj 2017, samt basere sin kreditværdighedsvurdering på, om forbrugeren må forventes at have frie midler til at tilbagebetale lånets hovedstol inklusive samtlige omkostninger, således at forbrugerens kreditværdighed kan vurderes på grundlag af fyldestgørende oplysninger i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 c.

Sagen var et led i Forbrugerombudsmandens undersøgelse af i alt 9 forbrugslånsvirksomheders procedurer for vurdering af låneansøgernes kreditværdighed inden bevilling af lån.