Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/01275

Lovgivning

  • 14
  • 14a

Oplysninger ved markedsføring af kreditaftaler

Gennemførelsen af det nye forbrugerkreditdirektiv har medført, at der er blevet indsat en ny § 14a i markedsføringsloven. Bestemmelsen regulerer, hvilke oplysninger der skal gives ved enhver markedsføring af kreditaftaler, når der er angivet en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med kreditten.

På baggrund af den nye bestemmelse blev Forbrugerombudsmanden bedt om at tage stilling til, hvorvidt markedsføringslovens § 14, om markedsføring af kreditkøb, fortsat havde en selvstændig betydning og dermed fortsat skulle overholdes ved markedsføring af kreditkøb.

Med henvisning til forarbejderne til § 14 a, udtalte Forbrugerombudsmanden, at markedsføringslovens § 14 regulerer prisoplysninger ved genstandsbestemte kreditkøb, mens loven § 14a regulerer markedsføringen af alle kreditaftaler.

Efter Forbrugerombudsmandes opfattelse er der dermed tale om et vist overlap mellem de to bestemmelser, men efter en gennemgang af de enkelte dele af § 14, udtalte Forbrugerombudsmanden, at bestemmelsen skal overholdes i sin helhed, når der er tale om markedsføring af et genstandsbestemt kreditkøb.

I forhold til § 14, stk. 1, udtalte Forbrugerombudsmanden følgende:

Markedsføringslovens § 14, stk. 1, nr. 1:

Efter lovens § 14, stk. 1, nr. 1, skal udbyderen af kreditten give oplysninger om kontantprisen.

Denne bestemmelse svarer til § 14a, stk. 2, nr. 5, der stiller krav om følgende oplysninger: ”Ved kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling.”

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er der tale om et overlap i anvendelsesområdet i § 14, stk. 1, nr. 1, og § 14a, stk. 2, nr. 5. Lovens § 14, stk. 1, nr. 1, skal derfor tillige overholdes ved markedsføringen af genstandsbestemte kreditkøb.

Markedsføringslovens § 14, stk. 1, nr. 2:

Markedsføringslovens § 14, stk. 1, nr. 2, indeholder et krav om, at kreditudbyderen skal give oplysninger om kreditomkostningerne angivet som ét beløb.

Disse kreditomkostninger skal ifølge markedsføringslovens § 14, stk. 2, opgøres efter kapitel 2 i kreditaftaleloven (lovbekendtgørelse nr. 157 af 25. februar 2009).

Opgørelsen af kreditomkostningerne følger af § 13, stk. 1, i den tidligere kreditaftalelov, og bestemmelsen er en implementering af artikel 1, stk. 2, litra d, i direktiv 87/102/EØF.

Kreditaftalelovens § 13 er imidlertid blevet ophævet, jf. § 1, nr. 9, i lov nr. 535 af 26. maj 2010 om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring.

Det nye forbrugerkreditdirektiv 2008/48/EF indeholder dog i artikel 3, litra g, en ny tilsvarende definition, som erstatter den tidligere i direktiv 87/102/EØF

Den nye definitionen er implementeret i lovens § 4, nr. 7, og erstatter dermed den gamle definition med et lignende indhold og formål, nemlig at få synliggjort omkostningerne ved kreditten.

Dette indebærer efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at man formentligt må fortolke henvisningen i markedsføringslovens § 14, stk. 2, direktivkonformt, således at der er tale om en henvisning til den nye definition, som er implementeret i lovens § 4, nr. 7.

Markedsføringslovens § 14, stk. 1, nr. 3:

Efter lovens § 14, stk. 1, nr. 3, skal kreditudbyderen give oplysninger om de årlige omkostninger i procent for kreditten. Af bestemmelsen følger det, at de årlige omkostninger i procent skal gives på en lige så fremtrædende måde som de øvrige kreditoplysninger.

Ligeledes følger det af markedsføringslovens § 14, stk. 2, at kapitel 2 i lov om kreditaftaler finder anvendelse ved beregningen af ÅOP.

Før ændringen af kreditaftaleloven fulgte beregningen af ÅOP i lovens kapitel 2 (§ 16), og da dette stadig er reguleret i § 16, som forefindes i kapitel 2, skal bestemmelsen overholdes.