Afgørelse

Sagsnummer
18/06021

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven
  • 3, stk. 1
  • 4

Bevilling af forbrugslån uden indhentning af oplysninger om forbrugerens udgiftsniveau var i strid med kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1

En virksomhed overtrådte pligten til at vurdere forbrugernes kreditværdighed ved ikke at indhente fyldestgørende oplysninger om forbrugerens udgifter inden bevilling af lån. Flere lån var givet, selvom det måtte antages, at forbrugeren havde betydeligt færre frie midler til rådighed end en person under gældssanering.

En forbrugslånsvirksomhed, som via flere forskellige brands og hjemmesider udbød lån på helt op til 150.000 kr. oplyste, at virksomheden ikke indhentede oplysninger om forbrugernes faste løbende udgifter herunder udgifter til afvikling af anden gæld, inden virksomheden bevilgede lån. Det var derfor Forbrugerombudsmandens vurdering, at virksomheden havde overtrådt kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden undersøgte 35 af virksomhedens lånesager, og konstaterede at nogle af forbrugernes nettoindtægter var så lave, at forbrugernes frie midler efter betaling af de faste løbende udgifter til bolig, transport og it måtte antages at være under halvdelen af det rådighedsbeløb på 6.150 kr., som ifølge gældssaneringsbekendtgørelsen var nødvendigt for at opretholde en beskeden levefod.

På den baggrund var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at virksomheden havde handlet i strid med god erhvervsskik ved at bevilge de pågældende lån uden at indhente oplysninger om forbrugernes faktiske udgiftsniveauer og dermed uden at have foretaget en kreditværdighedsvurdering ud fra fyldestgørende oplysninger.   

Virksomheden afviste at give tilsagn og Forbrugerombudsmanden orienterede Finanstilsynet om sagen, da forbrugslånsvirksomhed nu kræver en tilladelse.