Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/05869

Lovgivning

  • 1

Angivelse af ÅOP ved låneformidling mod udstedelse af pantebreve

Forbrugerombudsmanden indskærpede overfor en række selskaber, at en angivelse af ÅOP som ”fra” et givet procentniveau ikke kunne anses for dækkende.

I annoncer for låneformidling mod udstedelse af pantebreve fremgik det, at de årlige omkostninger i procent (ÅOP) var ”fra” hhv. 8,4 % og 9,3 %.

Forbrugerombudsmanden bad de annoncerende selskaber redegøre for, hvorfor ÅOP ikke var oplyst konkret, idet man som forbruger - ved anvendelsen af ordet ”fra” - ikke fik oplyst de eksakte årlige omkostninger i procent.

Selskaberne anførte, at formuleringen var anvendt, idet de årlige omkostninger i procent kan variere fra sag til sag, idet lånets endelige omkostninger afhænger af, hvilken sikkerhedsstillelse låntager kan præstere, ligesom selskaberne anførte, at kursen afhænger dels af den risikovillighed, som aftager af pantebrevet vil påtage sig, og dels af en vurdering af pantets bonitet.

Forbrugerombudsmanden indskærpede overfor selskaberne, at en angivelse af ÅOP som ”fra” et givet procentniveau ikke kunne anses for dækkende, jf. bekendtgørelse nr. 193 af 1. marts 2007 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser § 5, stk. 1, nr. 2, jf. markedsføringslovens § 1.

Forbrugerombudsmanden anførte i den forbindelse, at forudsætningerne for beregningen skal oplyses (pantets placering i prioritetsrækkefølgen, om ejendommen er behæftet med fx realkreditlån, om der forefindes udlæg mv.). Til brug for denne beregning kan kursen sættes på et realistisk niveau.

Herunder skal det oplyses under hvilke omstændigheder, man kan opnå en ÅOP på hhv. 8,4 % og 9,3 %.

Forbrugerombudsmanden anførte endvidere, at det vil være hensigtsmæssigt at vise konkrete eksempler på forskellige niveauer af sikkerheder, og oplyse hvad rentevilkår og ÅOP helt konkret ville være i disse eksempler.

Afslutningsvis anførte Forbrugerombudsmanden, at det er muligt, at der stadig vil kunne være særlige individuelle forhold, som gør, at den enkelte konkrete lånesituation kan være marginalt anderledes, men det vil dog give forbrugeren/låntageren en væsentlig bedre information, end tilfældet er, hvor ÅOP angives som ”fra” et givet procentniveau.