Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2000-110/5-51

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven

Lej i 5 år og køb for 1 krone

Radio/tv-forhandlers lejekonceptet ”Lej i 5 år og køb for 1 krone” var reelt kreditkøb. Højesteret fastslog at forbrugerne havde ret til tilbagebetaling.

Højesteret fastslår, at lejekonceptet markedsført under konceptet: ”Lej i 5 år og køb for 1 krone” – reelt var kreditkøb.

Forbrugerombudsmanden anlagde den 19. december 2000 to sager ved Østre Landsret mod en større radio/tv forhandler kæde. Sagerne vedrørte markedsføringen af lejekonceptet "Lej i 5 år og køb for 1 krone".

Spørgsmålet var, om en lejeaftale, hvortil der var knyttet køberet, reelt var et køb med ejendomsforbehold, således at der forelå en omgåelse af kreditaftalelovens bestemmelser.

Efter kreditaftalelovens § 6, stk. 2, anses som køb med ejendomsforbehold også "en aftale, der i øvrigt fremtræder som vederlag for brug af tingen, såfremt det må antages at have været meningen, at modtageren af tingen skal blive ejer af den".

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at de ufravigelige krav om bl.a. mindsteudbetaling og kreditoplysninger, som kreditaftaleloven opstiller, ikke gøres illusoriske ved, at aftalen benævnes leje, selvom der reelt er tale om et kreditkøb.

Østre Landsret fastslog, at selskabets lejeaftaler fra 1990’erne – markedsført under konceptet: "Lej i 5 år og køb for 1 krone" – reelt var kreditkøb, og at forbrugerne havde ret til at få det beløb tilbage, som de havde betalt for meget.

Sagerne blev indbragt for Højesteret.

For Højesteret anerkendte selskabet, at der var tale om et kreditkøb, men selskabet bestred, at forbrugerne havde ret til at få det beløb tilbage, som de havde betalt for meget. Selskabet mente bl.a., at forbrugerne ved aftalens indgåelse havde haft et forsvarligt grundlag for at bedømme kreditomkostningerne.

Dette afviste Højesteret, og retten afviste også at fritage selskabet for tilbagebetaling efter almindelige formueretlige regler om bl.a. passivitet og ugrundet berigelse.

Dommene er trykt i UfR 2004.317H og UfR 2004.329H. Der kan endvidere henvises til juridisk årbog 1999, s. 24 ff. hvor standardvilkår for udlejning af radio/tv og hårde hvidevarer beskrives. Endvidere findes der på s. 27 en gennemgang af Forbrugerklagenævnets afgørelser i sager om omgåelse af kreditaftaleloven ved indgåelse af lejeaftaler med køberet.