Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1993-2012/5-45

Lovgivning

  • 1

Finansieringsselskabs opsigelsesklausul

Opsigelsesklausul i finansieringsselskabs lånevilkår, der ville påføre forbrugerne uforudsete udgifter ved finansieringsselskabets opsigelse af lånearrangementerne før tid, var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i strid med god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden modtog fra et finansieringsselskab, der påtænkte at afvikle sin finansieringsvirksomhed, en forespørgsel vedrørende opsigelsesfrister over for privatkunder. Selskabet ønskede at opsige sine lånearrangementer med privat-kunderne, men var indstillet på at give kunderne et betydeligt længere opsigelsesvarsel end de 30 dage, der var fastsat i selskabets lånevilkår.

Det fremgik, at hovedparten af selskabets udlån var ydet som faste lån uden sikkerhedsstillelse. Lånene var på mellem 20.000 kr. til 150.000 kr. og skulle afvikles over op til 10 år. I kreditomkostninger betaltes ved lånets oprettelse stiftelsesomkostninger i størrelsesorden ca. 1.800 kr. for et lån på 100.000 kr., et månedsgebyr på 12 kr. samt en variabel rente, der fulgte bankernes rente.

Forbrugerombudsmanden gjorde indledningsvis opmærksom på, at han ikke agtede at gå ind i en vurdering af det civilretlige spørgsmål, om en helt generelt formuleret opsigelsesklausul kunne anses for gyldig, men alene ville vurdere sagen ud fra markedsføringslovens bestemmelser.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at en låntager, der mod betaling af stiftelsesomkostninger indgår aftale om et fast lån, hvor der samtidig fastsættes en afviklingsordning, må have en berettiget forventning om, at långiver er bundet af den individuelt fastsatte afviklingsordning, så længe låntager ikke misligholder aftalen. Et krav om førtidig indfrielse af sådanne lån, uden at der foreligger misligholdelse, vil stille forbrugeren i en vanskelig situation, især når det som i det foreliggende tilfælde drejer sig om relativt store lånebeløb, hvor det for mange forbrugere vil være vanskeligt at skaffe sig et nyt lån i samme størrelsesorden. Endvidere vil oprettelse af et nyt lån medføre ekstra omkostninger for forbrugeren.

Uanset at selskabets lånevilkår indeholdt en opsigelsesklausul, fandt Forbrugerombudsmanden herefter, at det ville være i strid med god markedsføringsskik, såfremt selskabet opsagde lånene og dermed påførte forbrugerne uforudsete udgifter. Ønskede selskabet en afvikling af lånearrangementerne burde dette ske efter aftale med låntagerne om frivillig indfrielse af lånet, hvor låntageren fik de betalte stiftelsesomkostninger tilbage eller kompensation for udgifter i forbindelse med en eventuel omlægning af lånet. (1993-2012/5-45)

Juridisk Årbog 1993-1994, side 124-125