Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1110/5-255

Lovgivning

  • 1

Et færgeselskab tilbagebetaler uberettiget opkrævede oliepristillæg

Et færgeselskab tilbagebetalte et ekstra oliepristillæg til forbrugere, der havde købt klippekort til selskabets færger allerede før tillæggets indførelse, da Forbrugerombudsmanden fandt opkrævningen i strid med almindelige aftaleretlige principper og dermed god markedsføringsskik.

Forbrugerklagenævnet traf i december 2006 afgørelse om, at et færgeselskab skulle tilbagebetale et oliepristillæg, som de havde pålagt en forbruger, da denne ville bruge et 10-turs-rabatkort, der var købt før indførelsen af oliepristillægget.

Forbrugerombudsmanden spurgte på grundlag af afgørelsen færgeselskabet, om de vil tilbagebetale oliepristillæg til kunder, der kan dokumentere, at de har betalt oliepristillæg på trods af en aftale om transport til en bestemt pris, hvilket færgeselskabet nu har oplyst, at de vil.

Baggrund

Forbrugerombudsmanden fik i efteråret 2005 en række henvendelser vedrørende færgeselskabets indførelse af oliepristillæg.

Det skete, fordi oliepristillægget også blev opkrævet af de kunder, der havde købt klippekort, før tillægget blev indført.

Da Forbrugerombudsmanden fandt det tvivlsomt, om der var taget et gyldigt forbehold for et sådant pristillæg over for kunderne, skrev han til færgeselskabet og henstillede, at de undlod at opkræve tillægget ved brug af allerede købte billetter.

Færgeselskabet valgte at fastholde opkrævningen af tillægget.

Da Forbrugerklagenævnet tog en konkret klage over forholdet op til behandling ville Forbrugerombudsmanden afvente Forbrugerklagenævnets afgørelse om forholdet og herefter om fornødent tage sagen op over for færgeselskabet på ny.

Læs Forbrugerklagenævnets afgørelse (forbrug.dk)

Forbrugerombudsmandens breve i sagen

21. oktober 2005
Sag 1110/5-255  MFR/MFR

Henvendelse vedrørende klage over Samsølinien

Som oplyst telefonisk den 20. oktober 2005 har Forbrugerombudsmanden modtaget henvendelser vedrørende Deres indførelse af oliepristillæg.

Det fremgår af henvendelserne, at De opkræver oliepristillæg i forbindelse med brug af allerede købte klippekort.

Efter det til Forbrugerombudsmanden oplyste, er der ikke i forbindelse med salget af disse klippekort taget forbehold for prisstigninger. Det fremgår af fartplanen, at der kan forekomme oliepristillæg, men der er ikke gjort særskilt opmærksom herpå i forbindelse med salg af klippekortene.

Forbrugerombudsmanden skal hermed oplyse, at det følger af almindelige aftaleretlige principper, at en aftale er indgået på de vilkår, der er vedtaget i forbindelse med aftalens indgåelse. En aftalt pris er således som udgangspunkt bindende, og eventuelle forbehold skal være klart og tydeligt meddelt til forbrugeren. Det er i denne forbindelse ikke tilstrækkeligt, at et vilkår er omtalt i en fartplan.

Det er således vores umiddelbare opfattelse, at opkrævning af oliepristillæg i forbindelse med brug af allerede solgte klippekort er i strid med almindelige aftaleretlige principper. Overtrædelse af civilretlige regler og principper er i strid med god markedsføringsskik, jf. § 1 i markedsføringsloven.

Vi skal derfor henstille, at De undlader at opkræve oliepristillæg i forbindelse med opfyldelsen af de allerede indgåede aftaler.

Til Deres orientering vedlægges udskrift fra vores hjemmeside af en sagsomtale med tilsvarende overvejelser i forbindelse med ændring af takstsystem.

Vi anmoder om Deres bemærkninger til ovenstående inden 14 dage.

Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne

Marlene Winther
Fuldmægtig, cand.jur.

*****************************************************************************************

10. november 2005
Sag 1110/5-255  MFR/MFR

Henvendelse vedrørende klage over ...

Forbrugerombudsmanden har modtaget [færgeselskabets navn] brev af 28. oktober 2005, hvori De fremkommer med bemærkninger til vores henstilling af 21. oktober 2005 om, at De undlader at opkræve oliepristillæg i forbindelse med opfyldelsen af allerede indgåede aftaler.

De redegør i brevet for Deres overvejelser ved indførelsen af oliepristillæg.

Det fremgår af brevet blandt andet, at det var været afgørende for Dem, at modellen til opkrævning af oliepristillæg var retfærdig og fordelte byrderne ligeligt på alle kunder, således at den enkelte kunde blev belastet mindst muligt.

De vedbliver at bruge den indførte model.

Forbrugerombudsmanden fastholder vores tilkendegivelse i ovennævnte brev, men da vi er bekendt med, at forholdet er indbragt til afgørelse ved Forbrugerklagenævnet, skal vi oplyse, at vi ikke på nuværende tidspunkt foretager yderligere i sagen.

Vi vil foreløbig afvente Forbrugerklagenævnets afgørelse, men vil tage sagen op til fornyet behandling, hvis der på grundlag af afgørelsen fra Forbrugerklagenævnet måtte være anledning hertil.

Vi skal til Deres orientering oplyse, at vi den 14. november 2005 vil orientere om sagen på vores hjemmeside www.forbrug.dk, herunder vil vi offentliggøre dette brev samt vores brev af 21. oktober 2005.

Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne

Marlene Winther
Fuldmægtig, cand.jur.