Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
4014/5-92

Lovgivning

  • 1

Licensopkrævning

En landsdækkende tv-station ændrede vilkår for licensopkrævning , hvorefter forbrugerne modtog 2 giroindbetalingskort på en gang, hvilket Forbrugerombudsmanden fandt betænkeligt henset til, at det var til ulempe for forbrugerne, at de skulle opbevare giroindbetalingskortet i 6 måneder og selv huske, hvornår dette forfaldt til betaling.

Udsendelse af licensopkrævninger med kort betalingsfrist og ændrede vilkår for fremtidig licensopkrævning

En landsdækkende tv-station udsendte i begyndelse af juli 1997 opkrævninger af licens for radio og tv med angivelse af, at seneste betalingsdato var 10. juli 1997. Der blev udsendt 2 opkrævninger, da selskabet havde besluttet at udsende girokort for op til et helt år på én gang for at spare porto. Samtidig var det muligt at aftale andre betalingsmåneder end januar og juli.

Forbrugerombudsmanden modtog mange henvendelser fra forbrugere i anledning af opkrævningen af licens for de næste 6 måneder og de ændrede vilkår for licensopkrævning.

På denne baggrund skrev han i brev af 2. juli 1997 til selskabet og henledte opmærksomheden på, at det efter hans opfattelse er i strid med god markedsføringsskik, såfremt en betalingsmodtager ikke udsender giroindbetalingskort i så god tid, at der kan forløbe et månedsskift inden kravet forfalder til betaling og i så tilpas god tid, at en forbruger, der måtte ønske at betale sine regninger fx på posthuset, kan foretage en samlet indbetaling i forbindelse med månedsskiftet.

Han fandt det kritisabelt, at selskabet havde fremsendt giroindbetalingskort til betaling af licens, der forfaldt den 10. juli 1997, så sent, at de oven for anførte vilkår ikke opfyldtes.

Endvidere henledte han opmærksomheden på, at mange forbrugere fortsat ikke er tilmeldt automatiske betalingssystemer, men samler deres regninger og betaler disse én gang om måneden på postkontoret.

For disse forbrugere blev den nye form for indbetaling af licens, hvorefter der fremsendes 2 giroindbetalingskort på én gang uden yderligere påmindelser, mere besværlig. Dette skyldes, at de påføres ulempen ved at skulle opbevare giroindbetalingskortet til næste indbetaling i 6 måneder og selv holde øje med, hvornår dette forfalder til betaling.

Forbrugerombudsmanden gav derfor udtryk for betænkeligheder i denne forbindelse, da han generelt lægger stor vægt på, at der opretholdes en reel valgfrihed for forbrugerne i forhold til, hvilke betalingsformer de anvender, og at de ikke presses til at tilslutte sig automatiske betalingssystemer, fordi indbetaling på posthuset bliver forbundet med praktiske vanskeligheder.

Forbrugerombudsmanden forudsatte, at Licenskontoret ville tage henstillingen til efterretning, og afsluttede sagen.

Den landsdækkende tv-station udsendte 3. juli 1997 en pressemeddelelse, hvor der blev orienteret om, at udsendelsen af girokort var blevet forsinket med ca. en måned på grund af fejl i girokortene. Normalt skulle licensen betales senest 10. juli 1997, men på grund af den forsinkede udsendelse havde selskabet besluttet at udskyde fristen. Hvis licensen derfor betaltes senest 10. august 1997, vil selskabet anse betalingen for rettidig, og der ville ikke påløbe morarenter eller tillægsgebyrer. (4014/5-92)

Juridisk Årbog 1997, side 29-30