Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer

Lovgivning

  • 1

Ændringer i klubaftalen/abonnementsaftalen

Forbrugerombudsmanden udtalte, at levering af yderligere 10 bind i et abonnement på et bogværk, alene må ske med abonnentens accept. Det samme gjorde sig gældende da forlaget begyndte at sende to eller flere bøger af gangen, hvor aftalen var et bind af gangen.

Forbrugerombudsmanden har behandlet flere klager over ændringer i abonnementsaftaler, uden at medlemmerne/abonnenterne havde fået lejlighed til at acceptere ændringen i aftalen. 

En verdenshistorie skulle i følge den oprindelige aftale bestå af 21 bind. Senere blev værket udvidet med yderligere 10 bind. Forbrugerombudsmanden meddelte forlaget, at det ikke måtte sende de resterende 10 bind til abonnenterne uden først at have orienteret om udvidelsen og uden at abonnenterne udtrykkelig havde sagt ja til, at de 10 bind indgik i leveringen i henhold til den oprindelige aftale. 

Samme forlag begyndte på et tidspunkt at sende to eller flere bøger af gangen, hvor aftalen var et bind af gangen. Forbrugerombudsmanden meddelt i denne forbindelse, at også denne ændring kun kunne ske over for abonnenter, der udtrykkeligt havde accepteret det.

I Forbrugerstyrelsens Juridiske Årbog 1992, side 31ff, er en sag om prisforhøjelse omtalt. Det drejede sig dels om et leksikon dels om en verdenshistorie. Prisen var i markedsføringsmaterialet og på bestillingskuponen for leksikonet anført som "p.t. x kr. pr. bind portofrit tilsendt" og for verdenshistorien som "p.t. x kr. plus porto y kr." 

I 1990 blev prisen på værkerne sat op. Forbrugerombudsmanden fandt ikke, at forlaget havde hjemmel hertil og indbragte sagen for Sø- & Handelsretten, idet han nedlagde påstand om, at forlaget forbydes at fremsætte krav om betaling på mere end det beløb, som var anført på bestillingskuponen i forbindelse med den oprindelige abonnementsaftale. 

Sø- & Handelsretten nedlagde forbud i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens påstand, idet betegnelsen "p.t." ikke kunne anses for at være et tilstrækkeligt tydeligt prisforbehold, der kunne berettige forlaget til at forhøje prisen pr. bind. 

Prisændringsklausuler skal efter Forbrugerombudsmandens opfattelse udformes på en sådan måde, at eventuelle prisstigninger er knyttet til kendsgerninger, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, og hvis tilstedeværelse forbrugerne har mulighed for at kontrollere.
Juridisk Årbog 1993-1994, side 62-63