Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1996-4014/5-13

Lovgivning

  • 1

Kabel TV

Forbrugerombudsmanden tilkendegav, at et tv-selskab selv måtte bære risikoen for skift af dekoder i en abonnementsperiode. Desuden fandt Forbrugerombudsmanden, at abonnementsbetingelserne på flere punkter var urimelige og dermed i strid med god markedsføringsskik.

TV-selskabs abonnementsvilkår urimelige

Forbrugerrådet rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden vedrørende et tv-selskabs abonnementsbetingelser i forbindelse med programlevering via dekoder og/eller programkort.

Forbrugerrådet fandt, at betingelserne for abonnenternes opsigelse af abonnementet og firmaets procedure ved ombytning af dekoder var urimelige.

Forbrugerrådet henviste til en konkret sag, hvor en forbruger af tv-selskabet havde fået oplyst, at han ikke kunne blive frigjort for sit abonnement før dets udløb, uagtet forbrugeren på grund af en teknisk ændring hos tv-selskabet ikke kunne modtage programmer med den dekoder, firmaet havde leveret 4-5 måneder inden da. For fortsat at kunne modtage programmer inden for den allerede aftalte og betalte periode, stillede tv-selskabet krav om, at forbrugeren for egen regning skulle anskaffe en ny dekoder.

Hertil kom, at hvis selskabet modtog opsigelse af abonnementet inden udløb af den ordinære periode, lukkede selskabet for abonnementet samme dag, de modtog opsigelsen, men stillede krav om, at forbrugeren skulle betale op til 3 måneders abonnementsafgift.

Forbrugerombudsmanden forelagde sagen for tv-selskabet, og tilkendegav, at den omstændighed, at tv-selskabet på grund af tekniske forandringer skiftede dekoder i løbet af abonnementsperioden, var et forhold, som selskabet selv måtte bære risikoen for. Desuden fandt Forbrugerombudsmanden, at modsatrettede bestemmelser i abonnementsvilkårene måtte anses for urimelige og dermed i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden fandt endelig, at det manglende sammenfald mellem betaling af abonnementet og mulighed for at se programmerne indebar en tilsidesættelse af princippet om ydelser mod modydelser, og dermed ligeledes var i strid med markedsføringsloven.

Foranlediget af Forbrugerombudsmandens henvendelse udarbejdede tv-selskabet et sæt nye abonnementsbetingelser, som på en række væsentlige punkter var ændret i forhold til de hidtil gældende forretningsbetingelser, og som indeholdt en imødekommelse af de kritikpunkter, som Forbrugerombudsmanden havde rejst.

Da det ved udformningen af kontraktbetingelser er rimeligt at varetage legitime forretningsmæssige hensyn fra udbyderens side, da vilkårene var ændret, og da de konkrete klager, som tv-selskabet havde fået i anledning af de hidtil gældende betingelser, var løst i mindelighed, fandt Forbrugerombudsmanden herefter ikke, at der var anledning til at rejse yderligere kritik i medfør af markedsføringsloven.(1996-4014/5-13)

Juridisk Årbog 1996, side 33-34