Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/07530

Lovgivning

  • 1

Teleselskab overtager tv-udbyder og ændrer automatisk kundernes produktpakker og priser

Et teleselskab havde efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke hjemmel til automatisk at ændre i tv-udbyders abonnementsvilkår efter overtagelse. Ændringen af pris- og produktpakker var så væsentlig, at det krævede en ny aftale.

I efteråret 2010 modtog Forbrugerombudsmanden en klage fra en forbruger, der hidtil kun havde abonneret på TV gennem en tv-udbyder for 139 kr. om måneden for den mindste pakke. Med teleselskabets overtagelse af tv-udbyderen blev kunderne automatisk opgraderet til en pakke med internet, TV og telefoni til 399 kr. om måneden. Ændringen ville træde i kraft den 1. december 2010, det vil sige to måneder efter modtagelsen af brevet fra teleselskabet.

Efter Forbrugerombudsmandens vurdering var ændringerne ikke til fordel for kunderne. Derfor meddelte Forbrugerombudsmanden teleselskabet, at ændringerne i produkt og priser måtte betragtes som indgåelse af en helt ny aftale, som efter almindelige aftaleretlige principper som udgangspunkt kræver positiv accept fra kunden.

Medmindre abonnementsaftalen hjemlede, at tv-udbyderen på nærmere fastsatte vilkår kunne foretage disse ændringer af abonnementet efter et nærmere angivet varsel, ville den af teleselskabet anvendte fremgangsmåde med negativ aftalebinding være i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1.

Teleselskabet rettede ind for så vidt angik kunder, som efter ændringerne ville modtage en pakke med flere produkter end de hidtil havde aftaget.

Kunder som efter ændringerne fik en pakke med samme produkter, men nu blot med opgradering af bredbåndshastigheden og prisstigning eller en nedgradering af hastigheden og en prissænkning, fik ikke et opsigelsesbrev med anmodning om positiv accept.

I den forbindelse fremsendte teleselskabet tv-udbyderens abonnementsvilkår, hvor der efter teleselskabets opfattelse var hjemmel til at ændre priser, programsammensætning/udvalg og bredbåndshastighed.

Efter en konkret vurdering af abonnementsvilkårene var Forbrugerombudsmanden ikke enig heri. Der var således tale om væsentlige ændringer, som krævede en ny aftale. I øvrigt kunne aftalevilkår, som gav udbyderen mulighed for ensidigt og uden gyldig grund at ændre egenskaberne for de produkter, som skulle leveres være urimelige, jf. aftalelovens §§ 36 og 38c. Endvidere fremgik det af aftalevilkårene helt uden forbehold, at opgradering var gratis, hvilket efter Forbrugerombudsmandens opfattelse måtte fortolkes til kundernes fordel. Forbrugerombudsmanden udtalte også kritik af, at teleselskabet i nogle tilfælde havde udsendt breve med et varsel på 9 dage for kunderne til at reagere.

På den baggrund krævede Forbrugerombudsmanden, at samtlige kunder, der oplevede ændringer til ulempe for dem, på ny skulle have brev om, at aftalen blev opsagt, medmindre kunderne indgik ny aftale om de nye produkter. Kunderne burde gives et opsigelsesvarsel på to måneder, medmindre andet var aftalt. Kortere opsigelsesvarsel end en måned ville dog kunne anses som urimeligt.

Teleselskabet oplyste, at man ville følge Forbrugerombudsmandens afgørelse og refundere kunderne de beløb, de havde betalt for meget, som følge af den uhjemlede ændring af priserne.