Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer

Lovgivning

  • 1

Cpr-nummer ved online-køb af taletid til mobiltelefoner

Et teleselskab kan afkræve en kunde dennes cpr-nummer ved kundens første online-køb af taletid til en mobiltelefon, hvis teleselskabet med den udbudte taletid kan anses for udbyder af betalingstjenester/udsteder af elektroniske penge og dermed er omfattet af hvidvasklovens krav om legitimation samt ved aftaler om automatisk optankning.

Et teleselskab indførte brugerregistrering af kunden første gang denne købte taletid til mobiltelefon online. Cpr-nummeret blev anvendt til en umiddelbar adressevask op imod CPR-registret for at sikre, at det var den rette indehaver af betalingskortet, som foretog en bestilling af taletid. Fremgangsmåden medførte en meget stor reduktion i selskabets tab som følge af stjålne betalingskort, der blev anvendt til online-køb af taletid.

Teleindustrien henviste under sagen til, at teleselskaberne er omfattet af kravene til legitimation i hvidvaskloven, når kunden med den erhvervede taletid kan købe og betale varer og tjenesteydelser hos tredjemand. Dermed skal cpr-nummer oplyses.

Hvor det i anden lovgivning er fastsat, at en virksomhed kan behandle cpr-numre, vil cpr-numre kunne kræves oplyst af kunderne uden, at virksomheden kommer i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1. I andre tilfælde må det vurderes, om der er en saglig begrundelse for virksomhedens ønske om cpr-nummer.

Forbrugerombudsmanden foretog ud fra overordnede kriterier en vurdering af spørgsmålet. Med baggrund i en høring af Finanstilsynet tilkendegav Forbrugerombudsmanden, at lovligheden af at afkræve cpr-nummer afhænger af, om teleselskabet med den udbudte taletid kan anses for udbyder af betalingstjenester/udsteder af elektroniske penge og dermed er omfattet af hvidvasklovens krav om legitimation. Den nærmere afgørelse heraf vil skulle foretages af Finanstilsynet.

Forbrugerombudsmanden bemærkede videre, at som udgangspunkt gælder hvidvaskslovens legitimationskrav så, når kunden med den udbudte taletid opnår adgang til at købe og betale for varer og tjenesteydelser hos tredjemand. Det blev forudsat, at teleselskabet sørger for nødvendige tilladelser efter betalingstjenesteloven som betalingsinstitut og som e-penge-institut.

Da teleselskabet havde oplyst, at man forventede at indføre NemID til en bestemt dato og så ville ophøre med at anvende cpr-valideringen, fandt Forbrugerombudsmanden ikke anledning til at vurdere cpr-spørgsmålet i videre omfang end sket.

Afslutningsvis bemærkede Forbrugerombudsmanden, at såfremt teleselskabet indgår en aftale med kunden om automatisk optankning, etableres der et løbende mellemværende med kunden, og selskabet vil kunne afkræve kunden dennes cpr-nummer.