Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
21/11296

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Ordlyden af elselskabers breve om tilmelding til el var misvisende og vildledende

Forbrugerombudsmanden vurderede i to sager, at to elselskabers såkaldte ”ejerbreve” var misvisende og vildledende. Brevenes indhold var desuden ikke i overensstemmelse med elleveringsbekendtgørelsens krav til ”ejerbreve”.

Sag nr. 1.
Et elselskab havde sendt et såkaldt ”ejerbrev” med overskriften ”Undgå lukning af strømmen”, som en forbruger modtog som ny ejer på sin adressen. Elselskabet foregav i brevet at være forbrugerens nuværende elleverandør på adressen, selvom det ikke var tilfældet, hvorfor elselskabet ikke var berettiget til at sende ”ejerbrevet”, jf. elleveringsbekendtgørelsens § 10 (tidligere elforsyningslovens § 6c). Allerede af den grund var brevet efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vildledende.

Derudover har elselskaber – hvor de er berettiget til at sende et ”ejerbrev” - alene mulighed for at afbryde strømmen på en adresse, hvis elselskabet ikke kan finde ejeren. Det følger af særlovgivning på elområdet i elleveringsbekendtgørelsen. Elselskabet skal i stedet oplyse i ”ejerbrevet”, at ejeren bliver bundet af en aftale om levering af el på adressen fra elselskabet, hvis ejeren ikke inden for fem hverdage indgår en anden elaftale.

Da elselskabet oplyste, at elselskabet plejede at sende tilsvarende ”ejerbreve” i anledning af en elkundes melding om fraflytning fra sin adresse, fandt Forbrugerombudsmanden, at det var misvisende og vildledende at anføre i brevet, at elselskabet kunne lukke for strømmen, da betingelsen herfor ikke var opfyldt.

Elselskabet havde også tilsidesat sin oplysningspligt efter elleveringsbekendtgørelsen, da brevet ikke indeholdt de lovpligtige oplysninger og en kontrakt, som sådant et brev skal indeholde i medfør af elleveringsbekendtgørelsens § 10, jf. til dels § 3. De lovpligtige oplysninger er:

  • en frist for ejeren på mindst 5 hverdage fra meddelelsen er kommet frem til at sørge for, at der indgås en ny leveringsaftale,
  • oplysning om, at ejeren bliver bundet af kontrakten, hvis der ikke inden udløbet af fristen er indgået en anden aftale om levering af el fra det tidspunkt, hvor den opsagte aftale udløber, og
  • oplysning om det tidspunkt, hvorfra ejeren bliver bundet af kontrakten.

Det måtte desuden anses for væsentlige oplysninger for forbrugeren, at forbrugeren havde mulighed for at indgå en aftale med en anden elleverandør inden udløbet af fristen på mindst fem hverdage, og at forbrugeren i modsat fald bliver bundet af en aftale med elselskabet ved negativ aftalebinding. Manglende oplysning herom var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vildledende.

Sag nr. 2:
Et elselskab havde berettiget sendt to ”ejerbreve” ud om, at elselskabet var elleverandør på to adresser, da de tidligere beboere på adresserne var tilmeldt el fra elselskabet og siden var flyttet ud, uden at der var tilmeldt en anden elleverandør på adressen, jf. elleveringsbekendtgørelsens § 10 (tidligere elforsyningslovens § 6c).

Elselskabet havde dog sendt brevene til ”beboeren” på adressen – og ikke til ejerne, som det følger af elleveringsbekendtgørelsen.

Derudover fremgik det af det ene brev, at elselskabet ville lukke for strømmen, hvis forbrugeren ikke tilmeldte sig strøm for elselskabet. Som det fremgår ovenfor, var elselskabet ikke berettiget til at lukke for strømmen, hvorfor indholdet af brevet var misvisende og vildledende.

Desuden indeholdt ingen af brevene (alle) de oplysninger, der følger af elleveringsbekendtgørelsens § 10, jf. overfor om sag nr. 1.   

Forbrugerombudsmanden indskærpede markedsføringslovens vildledningsforbud over for de to elselskaber i sagerne, der på tidspunktet på Forbrugerombudsmandens breve var ét selskab, da elselskabet i sag nr. 2 havde købt elselskabet i sag nr. 1. Forbrugerombudsmanden anmodede elselskabet om at give et tilsagn om, at elselskabet ville ændre ordlyden i fremtidige breve, således at brevene fremover overholdt oplysningspligten i elleveringsbekendtgørelsen og markedsføringslovens forbud mod vildledning.

Brevene i de to sager blev sendt ud før 1. januar 2022. Tilsynet med elleveringsbekendtgørelsens § 10 har siden 1. januar 2022 været tillagt Forsyningstilsynet.